Forvaltningshierarkiet

Utgangspunktet er at lokal og regional gravplassmyndighet ligger i kirkelige strukturer i henholdsvis kirkelig fellesråd (ev. menighetsråd i kommuner med ett sokn) og bispedømmeråd. Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan ansvaret og den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd med departementets godkjennelse overføres til kommunen. I så fall får fylkesmannen regional gravplassmyndighet. Uavhengig av om det er kommunal forvaltning, har kommunen uansett avgjørelsesmyndighet etter noen paragrafer i gravferdsloven. Det samme gjelder fylkesmannen. Kommunen skal eksempelvis treffe nødvendig avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, mens fylkesmannen eksempelvis gir tillatelse til askespredning.

Forvaltningsmyndigheten etter gravferdsloven er som utgangspunkt lagt til kirkelig fellesråd. I hvert sokn skal det etter kirkeloven være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I kommuner med bare ett sokn utøver menighetsrådet de funksjoner som ellers ligger til kirkelig fellesråd.

Som hovedregel består kirkelig fellesråd av to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd, en representant valgt av kommunen og en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen.1 Dersom det bare er ett sokn i kommunen, har menighetsrådet​ det ansvar og den myndighet som i loven her er lagt til kirkelig fellesråd.2

Enkeltvedtak fattet av kirkelig fellesråd kan påklages til bispedømmerådet. Bispedømmerådet har også godkjenningsmyndighet for enkelte sakstyper.

Enkeltvedtak fattet av bispedømmerådet etter gravferdslov- eller forskrift kan påklages til Barne- og familiedepartementet.

Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan ansvaret og den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd med departementets godkjennelse overføres til kommunen. Det er inngått slike avtaler i fem kommuner. Fylkesmannen har i disse tilfellene overtatt den myndighet som i gravferdslov og -forskrift er lagt til bispedømmerådet.

Andre myndigheters (enn gravplassmyndighetenes) oppgaver etter gravferdsloven

Det er ikke bare lokale og regionale gravplassmyndigheter som er gitt oppgaver etter gravferdsloven. Etter denne er også kommunen og fylkesmannen tillagt visse oppgaver uavhengig av om de har rollen som lokal eller regional gravplassmyndighet. Kommunen treffer nødvendig avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, ha ansvaret for en grav eller sørger for gravferd der ingen andre gjør det. Fylkesmannen treffer avgjørelse i saker om privat gravsted og tillater at aske spres for vinden. Fylkesmannen er også klageinstans på kommunes vedtak etter gravferdsloven § 9 fjerde avsnitt, som gjelder avgjørelse om hvem som skal være ansvarlig for en grav.

Teksten er oppdatert per 4. mai 2020 (liten justering 30. oktober 2020).

1 Se kirkeloven § 12.
2 Dette følger av gravferdsloven § 23 første avsnitt.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"