Hovedlinjer i gravferdsregelverket

Gravferdsloven er den mest sentrale loven for gravplassmyndigheten. Med basis i loven er det gitt sentrale og lokale forskrifter (gravplassvedtekter). Her omtales de mest sentrale elementene i regelverket.

Innledning

De sentrale gravferdsreglene for gravplassmyndighetene er gravferdsloven, gravferdsforskriften og gravplassvedtektene i den enkelte kommune. Gravferdsloven av 1996 avløste lov om kirker og kirkegaarde av 1897. Lov om likbrænding ble også tatt inn i gravferdsloven. Gravferdsloven av 1996 ble utfylt av gravferdsforskriften av 1997. Det er lagt opp til at både gravferdslov og gravferdsforskrift kan, tidvis skal, utfylles av lokale gravplassvedtekter.

Gravferdslov

Gravferdsloven består av 28 paragrafer. En del av bestemmelsene er av overordnet karakter, mens andre bestemmelser er mer detaljerte. Utgangspunktet i loven § 1 første avsnitt er at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Det følger også av § 3 første avsnitt at kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser "forvaltes med orden og verdighet" og "i samsvar med gjeldende bestemmelser".

Det er flere sentrale bestemmelser og noen nevnes her. For det første følger det av § 6 første avsnitt at avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen hadde rett til fri grav på gravplass her. Det er også verdt å merke seg allerede her at fredningstid for en grav etter loven er minimum 20 år.1 Med det siktes det til at en grav ikke kan benyttes igjen før det har gått minimum 20 år. Et annet sentralt poeng i loven er at det formelt sett bare er én person som sørger for gravferden. Det er også slik at bare én person er ansvarlig eller har festerett for en grav.2

I loven er det også blant annet hjemmel til å fastsette vedtekter og avgifter.3 Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser, mens bispedømmerådet godkjenner vedtektene. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Kirkelovens regel om at kirkelige tilsatte skal være medlem av Den norske kirke gjelder ikke for tilsatte med arbeidsoppgaver alene knyttet til gravplass, gravkapell og krematorium.4

Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan det ansvar og den myndighet som i loven er lagt til kirkelig fellesråd, men departementets godkjennelse overføres til kommunen, jf. § 23. Fylkesmannen overtar i tilfelle den myndighet som i gravferdsloven er lagt til bispedømmerådet.

Paragraf 23 gjelder tilsvarende for bestemmelsene i forskriften ved at "kommunen"  også  der skal leses der det står "kirkelig fellesråd" i de kommuner hvor kirkelig fellesråds ansvar og myndighet er overført til kommunen (gjelder p.t. Sandefjord, Modum, Gjesdal, Vennesla og Bærum).5

Gravferdsforskrift

Gravferdsforskriften, som i alt består av 40 paragrafer, er mer detaljert enn gravferdsloven:

  • Kapittel 1 har overskriften gravplass, og inneholder en rekke bestemmelser om gravplassen som sådan.
  • Kapittel 2 gjelder graver eller graven, og kapittel 3 gjelder gravminner.
  • Kapittel 4 regulerer kister og urner.
  • Kapittel 5 gjelder drift av krematorium og behandling av askeurner.
  • Kapittel 6 har forskjellige bestemmelser.

Gravplassvedtekter (forskrifter)

Det er lagt opp til at både gravferdslov og gravferdsforskrift kan, og tidvis skal, utfylles av lokale gravplassvedtekter. Enkelte type reguleringer forutsettes det at må inn i vedtektene. Dette gjelder eksempelvis der det forventes at nedbrytning av kiste og legeme ikke skjer innen lovens minste fredningstid på 20 år på grunn av dårlig jordsmonn. Et annet eksempel er at stenging for kistegravlegging av hele eller deler av gravplassen må fastsettes i vedtektene for gravplassen (men bare der det er hjemmel for slik stengning).

Et forhold som må eller bør reguleres i gravplassvedtekter, er forhold knyttet til feste av grav.

Det er også en rekke andre forhold som skal og bør reguleres i lokale vedtekter. Gravplassrådgiver har utarbeidet et utkast til mal til gravplassvedtekter på henholdsvis bokmål og nynorsk. Vedtekter er også omtalt i denne gravplassveilederens omtale av forvaltningslovens regler om forskrifter, og i denne gravplassveilederens del med noen utvalgte temaer knyttet til forvaltning av gravplass.

Gravplassvedtektene kan og bør ta høyde for det som er spesielt innenfor den enkelte kommune.

Fravikelse fra gravferdsforskriften

Bestemmelsene i gravferdsforskriften kan ikke fravikes i vedtekter for gravplass med mindre det følger av den enkelte bestemmelse at den kan fravikes.6 Departementet kan fravike øvrige bestemmelser i gravferdsforskriften. Noen tilsvarende adgang for departementet for å fravike bestemmelser i gravferdsloven finnes ikke.

Særlig om Svalbard

Gravferdsloven gjelder ikke for Svalbard, jf. gravferdsloven § 27. Her gjelder egne regler. Gravplassmyndigheten på Svalbard er regulert gjennom en egen forskrift som er fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Forskrift 15. februar 2008 nr. 153 om kirkegårder i Longyearbyen og askespredning på Svalbard fastsetter at bare askeurner kan gravlegges og legger forvaltningsansvar til soknepresten på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard kan gi tillatelse til askespredning på øygruppen.

Teksten er oppdatert per 4. mai 2020.

1 Gravferdsloven § 8 første avsnitt. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav som om det har gått under 20 år, jf. § 8 andre avsnitt. Det er også adgang til å gravlegge i dobbel dybde / to nivåer etter gravferdsforskriften § 18.
2 Gravferdsloven § 14 andre avsnitt omtaler at festerett til grav bare kan innehas av en person.
3 Gravferdsloven § 21.
4 Gravferdslov § 22.
5 Gravferdsforskriften § 37.
6 Gravferdsforskriften § 39.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"