Gravregister

Det skal føres register over gravlagte med nødvendige opplysninger om ansvarlige eller fester til den enkelte grav.1 For hver gravplass skal det foreligge et kronologisk register over alle gravlagte.2 Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.

Når det gjelder gravlegging av askeurner, er det viktig å huske på at gravleggingsdatoen er den datoen da urnen faktisk gravlegges og ikke den datoen da gravferdsseremonien fant sted.3

Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring.4

Særlig om forholdet til personopplysningsloven og offentlighetsloven5

Gravregister er omfattet av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registeret for den registrerte reguleres av personvernforordningen artikkel 15. Retten til innsyn for andre reguleres av offentlighetsloven. Den registrerte har krav på innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om ham, samt hvorvidt personopplysninger er blitt utlevert til tredjepart.6

Teksten er oppdatert per 4. august 2020.

1 Gravferdsloven § 25 andre avsnitt.
2 Gravferdsforskriften § 19 første avsnitt.
3 Klingberg, Helge. Gravplassen – en håndbok, Stokke: E forlag, 2016 s. 58.
4 Gravferdsforskriften § 19 andre avsnitt tredje setning. Begrepet "personlig forhold" finner vi igjen i forvaltningsloven. I denne gravplassveilederens omtale av forvaltningsloven omtales begrepet "personlig forhold" og begrensninger i taushetsplikten etter forvaltningsloven. Annet sted i denne veilederen er videre omtale av hvorvidt opplysning om hvem som er fester er taushetsbelagt.
5 De følgende to setningene er gjengivelse av gravferdsforskriften § 19 andre avsnitt første og andre setning.
6 Personvernforordningen art. 15: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a15.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"