Krigsgraver

I dagligtalen i Norge omtales gjerne krigsgraver som graver etter falne i krig uavhengig hvilken stat den falne var fra. I gravferdsregelverket sikter man med krigsgraver til graver for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig. Staten Norge har ansvar for å ta vare på graver etter disse etter internasjonale konvensjoner.

Innledning

Graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig skal være fredet uten tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier, ref. gravferdsloven § 23 a. Det er utenlandske falne som er omfattet av bestemmelsen.

Departementet kan gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerker.1 Dette har departementet gjort i forskrift om krigsgraver. Etter forskriften er hovedregelen at den lokale gravplassmyndigheten har vedlikeholdsansvaret for både krigsgraver på gravplassene og for andre krigsminnesmerker i kommunen som kommer inn under ordningen. Departementet kan som unntak fastsette særskilte ordninger, og det er i noen tilfeller fastsatt slike ordninger.

Vedlikehold av krigsgraver og krigsminnesmerker – (forskrift om krigsgraver § 2)

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av krigsgraver som befinner seg på de gravplasser de forvalter og krigsminnesmerker oppsatt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet.2 Ansvaret omfatter beplantning og alminnelig vedlikehold av steinutstyr, om ikke departementet fastsetter noe annet. Ved behov for utskifting eller mer omfattende reparasjon av steinutstyr skal departementet varsles. Dette innebærer at gravmyndigheten har en plikt til å følge med og varsle når det oppstår behov for større reparasjoner eller utskifting av steiner.3

For utfyllende merknader for hva som ligger i vedlikeholdsansvaret etter forskrift om krigsgraver § 2, vises det til Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015

Vedlikeholdsansvaret gjelder kun krigsgraver og krigsminnesmerker som er anerkjent av departementets krigsgravtjeneste, jf. ordlyden i loven/forskriften, og i tvilstilfeller er det departementet som fastsetter hvilke dette er, jf. forskrift om krigsgraver § 1 andre avsnitt.

Særskilte krigsgravplasser (forskrift om krigsgraver § 3)

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av særskilte krigsgravplasser som er anlagt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet. Departementet kan overlate dette ansvaret til andre offentlige organer eller private institusjoner.

Grav på krigsgravplass kan bare åpnes og tilvises etter bestemmelse av departementet.

For utfyllende merknader for hva som ligger i vedlikeholdsansvaret etter forskrift om krigsgraver § 3, vises det til Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

Tilsyn (forskrift om krigsgraver § 4)

Departementet fører tilsyn med at vedlikeholdet er forsvarlig og kan gi nærmere regler om dette.

Det skal legges til rette for at vedkommende lands krigsgravsmyndigheter får inspisere og eventuelt også utføre vedlikeholdsarbeid på sine falnes graver og minnesmerker.

Regelen innebærer at gravplassmyndighetene plikter å ta imot og legge til rette for inspeksjoner og, så langt det er mulig innenfor kostnadsrammene, å rette seg etter tilbakemeldingene som blir gitt.4

Registerføring (forskrift om krigsgraver § 5)

Departementet, eller den det bemyndiger, fører register over kjente og ukjente som er gravlagt i krigsgraver og på krigsgravplasser. Avtale om registerføring er inngått med Falstadsenteret.5

Departementet kan gi nærmere regler om registerføringen.

Utgiftsdekning (forskrift om krigsgraver § 6)

Det kan ikke kreves festeavgift for krigsgraver for utenlandske falne etter 1. og 2. verdenskrig. Staten har det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet. Vedlikeholdsutgifter dekkes ved et årlig tilskudd dersom de overstiger 2000 kroner. Plikten til vedlikehold gjelder også hvis utgiftene er på 2000 kroner eller mindre per år, men dette gir ingen rett på tilskudd.6 Tilskuddet skal dekke kostnadene ved vedlikehold av krigsgravene, minnesmerker og krigsgravplasser.7

I følge Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015 blir det sendt ut årlige brev om tilskudd, og her blir det gitt nærmere administrative regler. I følge rundskrivet er det en forutsetning at utgiftene er rimelige ut ifra det som er vanlig.

Særskilte ordninger for krigsgravplasser, krigsminnesmerker m.v.

Hovedregelen er altså at ansvaret for vedlikehold av krigsgraver, krigsminnesmerker og særskilte krigsgravplasser ligger hos lokale gravplassmyndighet. Departementet kan imidlertid gjøre unntak etter en særskilt vurdering og fastsette en særskilt ordning. Dette har departementet gjort. I Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015 er det fastsatt særskilte ordninger i en del tilfeller. Vi presiserer at man nå kan se bort fra punkt 2 i listen i rundskrivets del to om særskilte ordninger for krigsgravplasser, krigsminnesmerke mv.. Saltdal kirkelige fellesråd, og ikke departementet, har nå ansvaret for vedlikeholdet av krigsgravplassene i Botn.

Norske falne soldater i Norge og norske krigsfanger i Norge er ikke omfattet

Norske krigsgraver (i Norge) og graver ute i naturen8 er ikke omfattet av forskrift om krigsgraver.9 Gravferdslov og forskrifter forbeholder begrepet "krigsgrav" til utenlandske falne etter 1. og 2. verdenskrig.

Særlig om krigsgravtjenesten

For mer informasjon om krigsgravtjenestens historie, oppgaver og organisering, henvises det departementets nettside, ref. lenke til egen sak om Krigsgravtjenesten nederst. Det er Kulturdepartementet som har det overordnede ansvaret for krigsgravtjenesten (Barne- og familiedepartementet har det overordnede ansvaret for gravplassmyndigheten for øvrig).

Teksten er oppdatert per 29. mai 2020.

1 Gravferdsloven § 23 andre avsnitt.
2 Forskrift om krigsgraver § 2.
3 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.
4 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.
5 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015. For informasjon om Falstadsenteret, se lenke nedenfor.
6 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.
7 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.
8 Gravferdsloven § 1 tredje avsnitt.
9 Kulturdepartementets rundskriv V-9N/2015.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"