Forvaltningsloven

Forvaltningsloven er helt sentral for offentlig myndighetsutøvelse. Gravplassmyndigheten, både lokalt og regionalt, må kjenne til loven. Her og gjennom lenkene nedenfor omtales relevante regler.

Forvaltningsloven av 1967 er helt sentral for offentlig myndighetsutøvelse. Loven omhandler behandlingsmåten i forvaltningssaker. Loven utfylles på enkelte punkter av ulovfestet forvaltningsrett. En del av reglene i loven, eksempelvis reglene om veiledningsplikt (§ 11) og taushetsplikt (§ 13), gjelder forvaltningens virksomhet generelt, ikke bare der forvaltningen treffer enkeltvedtak og lager forskrifter.

Det er ingen formålsbestemmelse i forvaltningsloven.1 Forhistorien viser at formålet var å gi mer betryggende regler for forvaltningens virksomhet.2 Det fremgår også av de enkelte bestemmelsene i loven, som rommer en rekke regler som beskytter borgeren/brukeren og hans eller hennes interesser.

En rekke saksbehandlingsregler i forvaltningsloven har til formål å legge til rette for riktige resultater.3 Regler som tar sikte på å opplyse saken, bidrar til dette – som for eksempel krav til utredning, forhåndsvarsling, aktiv informasjonsplikt og eventuelle andre regler om innhenting og foreleggelse av opplysninger. Det er også andre regler som bidrar til å oppfylle formålet om riktige og gode avgjørelser.

Forvaltningsloven bidrar også til andre verdier som at forvaltningen skal være åpen, tilgjengelig og forståelig, at borgerne/brukerne skal behandles hensynsfullt og at forvaltningen ikke skal være partisk eller korrupt. Reglene i forvaltningsloven som gir overordnede organer mulighet til å omgjøre underliggende organers avgjørelser, både med og uten klage, bidrar også til å rette opp feil og til å bygge tillit til forvaltningen som helhet.'

Det kan være greit å være klar over at også NAV har et saksbehandlingsrundskriv til forvaltningsloven utarbeidet med sikte på sitt ansvarsområde. Skatteetaten har også en gjennomgang av forvaltningsloven knyttet til ett av sine virksomhetsområder. Med forbehold om at NAVs og Skatteetatens veiledere gjelder andre områder enn gravplassforvaltning, vil disse kunne kaste et godt lys over forvaltningslovens bestemmelser.

Teksten er oppdatert per 8. juni 2020.

1 En del tekst i det følgende er hentet fra og inspirert av NOU 2019:5 Ny forvaltningslov kap. 10.
2 Øvrelid, Ragnhild. Rettsikkerhet eller demokrati? Innflytelse og kontroll i fullmaktslovgivningen, Oslo: Universitetsforlaget, 1984.
3 Se også Woxholth, Geir. Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo: Gyldendal akademisk, 2011 s. 28.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"