Enkeltvedtak og forskrifter (definisjoner i § 2), samt omtale av realitetsavgjørelse kontra avvisning

Definisjonen av enkeltvedtak og forskrift følger av forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstavene a til c:

§ 2. (definisjoner).

I denne lov menes med:

a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;

c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer;

(…)

Det klassiske eksemplet på forskrifter er gravplassvedtekter gitt i medhold av gravferdsloven § 21. Dersom deler av vedtektene er av lite inngripende karakter og har preg av å være rene ordensregler, regnes akkurat dette neppe som "rettigheter eller plikter" til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.1

Her er noen av eksemplene på enkeltvedtak gitt i medhold av gravferdsloven:

  • Ta avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, jf. § 9 tredje avsnitt (kommunen).
  • Ta avgjørelse om hvem som skal være ansvarlig for graven når noen av de etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen, jf. § 9 fjerde avsnitt (kommunen).
  • Tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i en kommune, jf. vedtekter gitt i medhold av gravferdsloven § 21 første avsnitt (gravplassmyndigheten).

Ved behandlingen av enkeltvedtak må forvaltningsorganet følge bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 4, 5 og 6 som gjelder saksbehandlingen rundt enkeltvedtaket, selve vedtaket, samt gjelder klage og omgjøring. Klageinstansen må være særlig oppmerksom på kapittel 6, men også kapittel 4 og 5 som det vises til i kapittel 6. Særlige regler om forskrifter er i kapittel 7.

Særlig om realitetsavgjørelse kontra avvisning

Når man tar til stilling til realiteten i saken, kalles dette gjerne en realitetsavgjørelse. Det vil typisk gjelde når man fastlegger en enkeltpersons rettigheter og plikter slik som det er eksempler på i kulepunktlisten over. Når forvaltningsorganet ikke går inn i selve saken / realiteten i saken og avviser å behandle saken, kalles dette gjerne en avvisning. Det følger av forvaltningsloven § 2 tredje ledd at "[s]om enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder avvisning av en sak". Et eksempel på avvisning er der kirkelig fellesråd avviser å behandle krav etter § 9 tredje avsnitt (ref. kulepunkt nr. 1 over) fordi kommunen er rett instans til å behandle spørsmålet. Et annet eksempel på avvisning er der kirkelig fellesråd avviser å behandle krav etter § 9 fjerde avsnitt (ref. kulepunkt nr. 2 over) fordi kommunen også i disse tilfellene er rett instans til å behandle spørsmålet. I slike tilfeller må altså fellesrådet følge reglene for behandling av enkeltvedtak.

Teksten er oppdatert per 8. juni 2020. 

1 Sml. Woxholth, Geir. Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo: Gyldendal akademisk, 2011 s. 65.

 

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"