Om habilitet (§§ 6 - 10)

Med at forvaltningene har habile personer, siktes det i denne sammenheng til at personer som tar eller tilrettelegger avgjørelser ikke er for tett knyttet opp til saken eller sakens parter. Det handler altså ikke om tjenestepersonen er kompetent nok.

Habilitetskravet er i forvaltningsloven § 6:1

§ 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

I hovedsak er poenget her at en offentlig tjenesteperson er inhabil der vedkommende er for tett knyttet opp mot saken eller partene. Da kan vedkommende ikke "tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak", jf. § 6 første avsnitt. Etter første avsnitt i bestemmelsen oppgis en rekke tilfeller som automatisk innebærer at en tjenesteperson blir inhabil. Etter andre avsnitt blir man inhabil "når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Bestemmelsen angir hva man skal legge vekt på i vurderingen. Dette er en klassisk skjønnsmessig bestemmelse.

Videre følger det blant annet at dersom overordnet tjenesteperson er inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenesteperson i samme forvaltningsorgan.

Habilitetsreglene gjelder en som er ansatt i statens eller kommunens tjeneste, jf. forvaltningsloven § 10. I gravferdssammenheng omfattes også personer i gravplassmyndigheten i kirkelig fellesråd eller på bispedømmekontoret.2 Videre gjelder habilitetsreglene som hovedregel enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Dette innebærer at eksempelvis også medlemmene av kirkelig fellesråd og bispedømmerådet omfattes av habilitetsreglene.

Hvem avgjør om noen er inhabile?

Tjenestepersonen avgjør selv om han er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestepersonen ellers selv finner grunn til det, skal vedkommende forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. I kollegiale organer som kirkelig fellesråd og bispedømmeråd treffes avgjørelsen om inhabilitet som utgangspunkt av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Et medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre personen inhabil.

Teksten er oppdatert per 17. april 2020.

1 Kongen myndighet etter § 6 siste avsnitt er delegert til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslovforskriften § 45 første avsnitt første setning.
2 Kirkeloven § 38.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"