Om sakskostnader (§ 36)

En part kan pådra seg kostnader for å få endret et vedtak, for eksempel når en søker advokathjelp i arbeidet med en klage. I visse tilfeller skal parten få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. § 36.

Paragraf 36 om sakskostnader får anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak.1

Av § 36 første avsnitt følger det at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen (her skulle det nok stått "vedtaket" og ikke "endringen" i loven)2 skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. Lovteksten må her som ellers leses i sammenheng med andre rettskilder, og her kan en ikke på alle punkter legge naturlig språklig forståelse av ordlyden til grunn for forståelsen av regelen.3

En part kan i visse tilfeller pålegges sakskostnadsansvar med hjemmel i § 36 andre avsnitt.

Spørsmålet om en part skal få dekning for sakskostnader, avgjøres av klageinstansen,​ men av underinstansen dersom underinstansen har truffet nytt vedtak i saken. Det organ som treffer avgjørelsen, er ansvarlig for at det offentliges utgifter etter § 36 første avsnitt blir dekket, men har kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen,​ kan fastsettes at ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de beslutningsorganer som var ansvarlig for mangelen, ref. § 36 tredje avsnitt første og andre setning.

Dersom vedtaket er blitt endret, skal parten gjøres oppmerksom på retten til å kreve dekning for sakskostnader, med mindre det er usannsynlig at han har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig​ kjenner retten, jf. § 36 fjerde avsnitt første setning. Dersom det i andre tilfelle finnes rimelig at spørsmålet om dekning for sakskostnader blir vurdert, bør parten gis nødvendig veiledning, jf. § 36 fjerde avsnitt andre setning. Her som ellers gjelder for øvrig den alminnelige veiledningsplikten i § 11.

Teksten er oppdatert per 23. april 2020.

1 Det følger av forvaltningsloven § 3 første ledd at bestemmelsene i kapittel 6, som § 36 er en del av, bare får anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak.
2 Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 950 [lest: 09.01.2019] er klar på at lovgiver har snublet språklig.
3 Se blant annet Bernt, Jan Fridtjof (2017) "Kommentar til forvaltningsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata notene 944 til 952 [lest: 09.01.2019], samt Justisdepartementets rundskriv G-37/95 av 23. mars 1995.

 

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"