Begrepet "gravfreden"

Det følger av gravferdsloven § 8 at en grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Gravplassmyndigheten skal sette fredningstiden lik nedbrytningstiden i vedtektene, men altså ikke kortere enn 20 år. Tidligere benyttet grav kan bare brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging.1 Selv om fredningstiden i vedtektene har gått ut, skal ikke gravlegging finne sted dersom det finnes annet enn grove knokler og kisterester.

I Norge er det straffbart å mishandle eller uberettiget grave opp eller bortta et begravet lik, ref. straffeloven § 195.2 Høyesterett har uttalt at tilsvarende bestemmelse i den gamle straffeloven i første rekke er ment å verne "vår felles interesse i at døde personer behandles med verdighet og respekt".3

Vi presiserer at gravfreden ikke bare gjelder ifb. kister, men også ifb. urner.4

Det er noen presiseringer av / unntak knyttet til gravfreden. Eksempelvis kan urne nedsettes i kistegrav, ref. gravferdsloven § 8. Dette forutsetter at man ikke kommer i kontakt med kisten. Et annet eksempel er at det er åpnet opp for gravlegging i dobbel dybde, jf. gravferdsforskriften § 18.

Når det gjelder den gravlagte, finnes det en snever adgang til å flytte den gravlagte gravet etter gravferdsloven § 7. Dette gjelder både urne- og kistegravlagte.

Når det gjelder sakkyndig likundersøkelse, gjelder reglene i straffeprosessloven § 228. Høyesterett har gjort det klart at det er åpning for å innhente biologisk materiale fra en gravlagt i en farsskapssak.5  

Arbeidsmiljøloven verner også de som arbeider på gravplassen mot å komme i for nær kontakt med lik eller delvis nedbrutte lik, se omtalen av fysisk flytting og av plastgraver.

Teksten er oppdatert per 3. juni 2020.

1 Gravferdsforskriften § 12 tredje avsnitt.
2 Se for øvrig omtale av gravfred i Store norske leksikon.
3 Høyesterettsavgjørelse inntatt i Norsk Retstidende (Rt.) 2004 s. 610.
4 Ref. også Sivilombudsmannens årsmelding SOMB-2002-38 (2002 S 205). Likskjendingsbestemmelsen i straffeloven (§ 195) gjelder nok imidlertid ikke aske etter urne.
5 Høyesterettsavgjørelse av 5. juni 2014 inntatt i Norsk Retstidende (Rt.) 2014 s. 585. Av dommen fremkommer at samtykke til gjennomføring av nødvendige arbeider naturligvis må innhentes fra aktuell gravplassmyndighet, men at slikt samtykke er begrenset til å gjelde den praktiske gjennomføring.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"