Gravansvarlig

"Fester" og "ansvarlig"

I gravferdsregelverket skiller en mellom å være "ansvarlig" for grav og "fester" av grav. Hvis vi holder grav til personer uten bopel i kommunen utenfor, kan vi enkelt si følgende: "Ansvarlig" for grav er den som har ansvaret for en fri grav.1 "Fester" av grav er den som har inngått avtale om feste av en grav eller fått festeavtalen overført til seg. Forhold knyttet til det å være fester er omtalt i denne gravplassveilederens del om feste. Det er viktig å skille mellom begrepene "fester" og "ansvarlig".

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for grav

Den som besørger / har hatt ansvaret for gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen, jf. gravferdsloven § 9 fjerde avsnitt.

Etterlatte krever spørsmålet om rett gravansvarlig avgjort av kommunen

Dersom noen etterlatte krever spørsmålet om rett gravansvarlig avgjort av kommunen, skal kommunen fatte et enkeltvedtak. Kommunen skal i den forbindelse følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.2 3

Gravansvarliges rettigheter

Det følger av gravferdsloven § 19 første setning at dersom det er en ansvarlig for graven, kan en fri grav forsynes med gravminne i samsvar med gjeldende bestemmelser. Departementet har lagt til grunn at gravansvarlige rår over graven på lik linje med en fester som rår over graven.4 Gravferdsloven § 15 første avsnitt første setning omhandler festers rettigheter:

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser.

Teksten er oppdatert per 12. oktober 2020.

1 For særlig omtale av grav til personer uten bopel i kommunen, se egen omtale av dette.
2 Gravferdsloven § 24.
3 Der gravlegging skjer i festet grav, vil det heller ikke være noen "ansvarlig for graven" (ref. omtale av skillet mellom "ansvarlig" og "fester" i første avsnitt på denne siden). Derfor har kommunen i utgangspunktet ikke avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 fjerde avsnitt når gravlegging finner sted i en festet grav. Unntak vil imidlertid kunne gjelde når alle følgende vilkår er oppfylt;
- gravlegging finner sted i en grav som har skiftet status fra fri grav til festet grav,
- sakens kjerne er hvem som skulle vært rett ansvarlig for grav,
- gravplassmyndigheten tidligere har gjort feil som kan ha ført til at feil person er satt som ansvarlig for graven, og
- den som presumptivt står nærmere avdøde først i senere tid blir klar over hvem som er ansvarlig/fester for graven.

Der ansvarlig for gravferden har inngått avtale om feste av grav og gravlegging har skjedd der (da har det aldri vært noen "ansvarlig for graven") og en annen burde vært ansvarlig for gravferden, kan det komme spørsmål om kommunen har myndighet etter § 9 tredje avsnitt i ettertid eller om gravplassmyndigheten har myndighet til å rydde opp. Dette er et annet spørsmål enn spørsmålet om kommunens eventuelle myndighet etter § 9 fjerde avsnitt.

4 Departementet har lagt til grunn en slik praksis, og Sivilombudsmannen har ikke hatt innvendinger, ref. SOMB-2002-38 (2002 S 205).

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"