Rett til fri grav

I Norge har avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i aktuell kommunen rett på fri (vederlagsfri) grav etter gravferdsloven. Retten til fri grav gjelder under visse vilkår.

Rett til fri grav har man der graven har blitt tildelt av gravplassmyndigheten. Med fri grav siktes det til at graven ikke skal belegges med festeavgift i fredningstiden.1

Dersom urne etter avdød med lovfestet rett til fri grav settes ned i en fri kiste- eller urnegravs fredningstid, regnes ny frigravsperiode fra siste gravlegging.2

Det finnes en del graver med dobbel dybde for kister.3 Retten til fri grav gjelder også her. Der nederste nivå er tatt i bruk, vil avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen ha rett på forlenget frigravsperiode tilsvarende fredningstiden ved siste gravlegging om man tar i bruk øverste nivå i løpet av den frie gravperioden på nederste nivå.4

Avdød person som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har ikke etter gravferdsloven rett til fri grav ved gravlegging i festet grav (merk imidlertid at det som på papiret kalles en festet grav i realiteten kan være en fri grav, som eksempelvis i tilfeller som Lovavdelingen er inne på i sin tolkningsuttalelse om gravferdsloven som er omtalt annet sted i denne veilederen.)

Vi presiserer at festeavgift kan være i null og/eller at de lokale vedtektene kan gi flere rettigheter for borgeren/brukeren enn det som følger av loven eksempelvis ved at også andre enn dem som har bopel i kommunen kan gis rett til fri grav.

Når det gjelder rett til fri grav etter loven, er regelen at "avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her".5 Loven gir rett til en fri grav i "kommunen".

Gravplassmyndigheten plikter å tilby fri grav til avdød som har hatt "bopel" i kommunen. Det kan oppstå tvilstilfeller om hvorvidt avdøde har hatt bopel i kommunen. I forarbeidene snakkes det om plikt til å stille grav til rådighet "for alle kommunens innbyggere".6 Selv om avdøde ikke har bodd i et konkret hus eller leilighet, vil det kunne være grunnlag for å si at avdøde kan ha hatt "bopel" i vedkommende kommune likevel.

Hvor avdøde hadde folkeregistret adresse vil gjerne være en pekepinn på hvor avdøde hadde bopel. Dette vil imidlertid ikke gi svaret alene. Det er lett å se for seg tilfeller hvor avdøde må sies å ha hatt bopel / vært innbygger i en annen kommune.

Et eksempel på tolkning av § 6 ser man i Sivilombudsmannens uttalelse i en sak om gravansvarliges råderett over gravsted i sak om flytting av urne i sak SOMB-2002-38 (2002 S 205). I det tilfellet hadde avdøde flyttet fra et annet land og bodd i kommunen i mer enn tre måneder da han døde. Her la Sivilombudsmannen til grunn at graven var en frigrav.

Tvilstilfeller kan oppstå der avdøde har vært på institusjonsopphold ved død. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at de lokale vedtekter legger tvilen til side og regulerer nettopp dette. I Gravplassrådgivers utkast til mal for lokale gravplassvedtekter er dette foreslått regulert på følgende måte:

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Teksten er oppdatert per 20. august 2020.

1 Gravferdsforskriften § 16 første avsnitt første setning.
2 Gravferdsforskriften § 16 første avsnitt andre setning. Tilsvarende må antas å gjelde ved ytterligere urnenedsettelser før utløp av fredningstid tilknyttet den frie graven.
3 Vilkårene for bruk av graver med dobbel dybde er omtalt annet sted i denne gravplassveilederen.
4 Gravferdsloven § 6 første avsnitt sammenholdt med gravferdsforskriften § 18 annet avsnitt.
5 Gravferdsloven § 6. Det samme gjelder dødfødte når moren eller faren har bopel i kommunen. Denne regelen er nærmere omtalt i denne gravplassveilederen om aborterte fostre og dødfødte.
6 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"