Særlig om grav til personer uten bopel i kommunen

Det følger av gravferdsloven § 6 andre avsnitt at gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i kommunen. En slik tillatelse vil normalt regnes som et enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder derfor normalt. I en del tilfeller vil retten til grav for personer uten bopel i kommunen være regulert i lokale vedtekter.1

Dersom det gis tillatelse til at personer uten bopel i kommunen kan gravlegges i kommunen, kan det kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav, jf. gravferdsloven § 6 andre avsnitt. Kostnadene ved gravferden vil først og fremst innebære kostnadene knyttet til selve gravleggingen av urne eller kiste. Når det gjelder innkreving av festeavgift, vil dette i en del tilfeller også være regulert i lokale vedtekter.2 Dersom spørsmålet om innkreving av kostnader ved gravferden eller avgift som ved feste av grav helt klart fremgår av vedtektene og det ikke er behov for å gjøre skjønnsmessige vurderinger, vil selve innkrevingen neppe være å anse som et enkeltvedtak.3

Når det gjelder adgangen til å kreve betaling for gravlegging av personer uten bopel i kommunen, forutsettes det generelt i rundskriv V-5/2002 av 16. januar 2002 at denne adgangen "ikke praktiseres på en måte som oppleves urimelig".

Å tillate personer uten bopel i kommunen gravlegging, både med og uten innkreving av festeavgift, anser vi at ikke i seg selv er antatt å innebære et festeforhold.4 Det betyr at vi generelt legger til grunn at graven har en "ansvarlig" og ikke en "fester". Den som besørger gravferden skal generelt gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen og kommunen ser grunnlag for å gi råderetten over graven til en annen.  

Teksten er oppdatert per 12. november 2020.

1 Gravplassrådgiver har i § 4 utkast til mal for gravplassvedtekter forslag til hvordan dette kan reguleres.
2 Gravplassrådgiver har i § 4 utkast til mal for gravplassvedtekter forslag til hvordan dette kan reguleres.
3 Om forskjellen på å fastsette et gebyr ut fra et regulativ (ikke "avgjørelse") og etter skjønn, se Justisdepartementets lovavdelingens uttalelse i sak 3489/88 E.
4 Se uttrykket "som ved" feste av grav i gravferdsloven § 6 andre avsnitt. Departementsbrev av 26. november 2010 trekker i samme retning.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"