Navneflytting (symbolsk flytting)

Fra 1. januar 2003 kom en regel i gravferdsforskriften § 21 andre avsnitt:

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Slik navneflytting har også blitt kalt symbolsk flytting. Navneflytting vil kunne oppleves som en tilfredsstillende erstatning for fysisk flytting for de etterlatte. Navneflytting er langt mindre inngripende enn fysisk flytting. Det er imidlertid en forutsetning at det er en grav å flytte navnet til. Rundskriv V-23b-02 av 11. desember 2002 omtaler den bestemmelsen:

(…) Det kan således ikke opprettes nye, "tomme" graver. Videre må navnet straks fjernes fra den opprinnelige graven. Det følger av gravferdsloven at både den som har rådigheten over den opprinnelige og den nye graven må samtykke i flytting av navn eller gravminne.

Forskriften åpner ikke opp for navneflytting til navnet minnelund.1

Gravferdsforskriften § 39 gir departementet hjemmel til å dispensere fra forskriftens bestemmelser. I de senere årene har enkelte gravplassmyndigheter søkt departementet om at det innenfor gitte rammer åpnes for å regulere navneflytting til navnet minnelund i egne, lokale gravplassvedtekter. Slike gitte rammer har gjerne vært at navneflyttingen begrenser seg til å omfatte navn på ektefelle/samboer/partner, i noen tilfeller også barn av avdøde. Departementet har i et titalls slike tilfeller innvilget søknaden om dispensasjon fra gravferdsforskriften § 21. Det ligger til grunn at navnet på vanlig måte må fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Forskriftsbestemmelsen om navneflytting er tydelig skrevet med sikte på at navnet flyttes fra et eksisterende gravminne til et annet gravminne. Det kan oppstå spørsmål om det er et absolutt krav til at navnet flyttes fra et eksisterende gravminne. Imidlertid har departementet uttalt at det ikke er et absolutt krav at navnet flyttes fra et eksisterende gravminne.2 Men navnet på den som er gravlagt kan ikke finnes på flere gravminner samtidig, jf. § 21 andre avsnitt andre setning.3

Særlig om navneflytting av dødfødte barn

Tidligere var det alminnelig praksis at dødfødte barn ble gravlagt anonymt i en annens grav.4 Departementet har lagt til grunn at gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til navneflytting av dødfødt fra en slik grav.5

Teksten er oppdatert per 4. juni 2020.

1 Dette fremgår helt eksplisitt av departementsrundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012. Departementet har adgang til å fravike forskriften etter gravferdsforskriften § 39.
2 Departementsbrev av 3. oktober 2006.
3 Departementsbrev av 3. oktober 2006.
4 Rundskriv V-18 B/2006.
5 Rundskriv V-18 B/2006.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"