Gravplassmyndighetens saksbehandling i forbindelse med mottak av begjæringsskjemaet

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden.1 Ofte benyttes skjemaet Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon.2 Den som sørger for gravferden skal signere, og er derfor ansvarlig for informasjon gitt i skjemaet. Dette gjelder selv om eksempelvis et gravferdsbyrå har fylt ut skjemaet for øvrig.

Gravplassrådgivers generelle anbefaling er at man benytter dette skjemaet ved begjæring om gravlegging. Skjemaet skal være datert og underskrevet av den som sørger for gravferden.

Rutine knyttet til om rett person sørger for gravferden

Det er nok ofte en del tilfeldigheter som avgjør hvem som opptrer som ansvarlig for gravferden. De etterlatte bør allerede fra start ha et gjennomtenkt forhold rundt hvem som formelt sett skal ha rollen som ansvarlig for gravferden.

Om gravplassmyndigheten vet eller ser at noen urettmessig sørger for gravferden til fortrengsel for andre som har/skulle hatt denne retten, anbefaler vi at gravplassmyndigheten gjør en konkret vurdering av hvordan situasjonen bør håndteres. For et slikt tilfelle gjøres det oppmerksom på at lokal gravplassmyndighet har tilgang på taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret, jf. gravferdsloven § 23 fjerde avsnitt. Dersom det oppstår uenighet mellom de etterlatte om hvem som skal sørge for gravferden, er det kommunen som treffer nødvendig avgjørelse.

Lokal gravplassmyndighet og skjemaet om begjæring om gravlegging og/eller kremasjon

Når lokal gravplassmyndighet mottar skjemaet om begjæring om gravlegging og/eller kremasjon, må forvaltningen sørge for at det er tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre gravlegging i henhold til regelverket. Er det behov for mer informasjon, må dette etterspørres.

Når gravplassmyndigheten har mottatt all informasjon som er nødvendig for å gjennomføre gravlegging i henhold til regelverket, er det klare utgangspunktet at gravplassmyndigheten skal legge begjæringen til grunn for gravleggingen. Om ikke all nødvendig informasjon er med, må det fylles ut en ny begjæring. Alternativt må den som sørger for gravferden som et minimum gi en skriftlig bekreftelse på endringen i begjæringsskjemaet.

Når alt er ferdig fylt ut, er altså det klare utgangspunktet at gravplassmyndigheten skal legge begjæringen til grunn for gravleggingen. En kan se for seg unntak der gravplassmyndigheten uten å gjøre noen undersøkelser vet eller ser noe galt eller feil med eller rundt gravleggingen/kremasjonen som er begjært, eksempelvis at den som sørger for gravferden urettmessig utøver denne retten til fortrengsel for en annen som klart stod nærmere avdøde.

Lokal gravplassmyndighet og undersøkelse av om avdøde var fester

Det er ikke alltid slik at den som sørger for gravferden har oversikt over om avdøde var fester av grav som avdøde ønsket å bli gravlagt i. Det er i alle fall hensiktsmessig at forvaltningen gjør et søk i gravregisteret for å undersøke om avdøde var fester av grav i den aktuelle kommune. På den måten kan man unngå uheldige situasjoner. Vi presiserer at det nødvendigvis ikke er slik at avdøde skal gravlegges i grav han/hun selv festet. Den som sørger for gravferden avgjør om en grav som avdøde selv festet skal benyttes eller ikke.

Teksten er oppdatert per 15. mai 2020.

1 Gravferdsloven § 11.
2 Skjemaet gis ut av departementet og ligger på signform.no/dss.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"