Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass etter gravferdsloven § 4

Gravferdsloven § 4 første avsnitt:

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.

Av sammenhengen synes det å være en forutsetning at tilslutning fra kommunen, eksempelvis hva gjelder finansiering, er på plass før regional planmyndighet (fylkesmannen/bispedømmerådet) gir sin tillatelse. Kravet om tilslutningen fra kommunen henger sammen med kommunens økonomiske ansvar for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser.1 Kravet om tilslutning fra kommunen kom inn i loven 1. januar 2012. Samtidig ble menighetsmøtets uttalerett fjernet fra gravferdsloven § 4. I den forbindelse presiserte departementet at forvaltningslovens regler om saksbehandling, blant annet utredningsplikten i forvaltningsloven § 17, fortsatt ville gjelde i slike saker.2

Regional gravplassmyndighet (bispedømmerådet/fylkesmannen) har myndighet til å gi tillatelse til plan om anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplassen. Bispedømmerådet/fylkesmannen kan stille vilkår for tillatelsen. Et eksempel er at det stilles vilkår om beplantning i tillatelsen til gravplassplan.

Dersom bispedømmerådet treffer et enkeltvedtak, er dette noe som kan påklages av parter og andre med rettslig interesse til departementet.

Særlig om "vesentlig endring av gravplass" i gravferdsloven § 4

Naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det skal en del til for at en endring av gravplass anses for å være vesentlig. Samtidig må en ha i mente gravplassens egenart. Gravplassen er et spesielt sted som skal forvaltes med "orden og verdighet".3 Terskelen for hva som anses som en "vesentlig endring" i gravferdsregelverket vil kunne være annerledes enn hva som anses som en "vesentlig endring" etter plan- og bygningsregelverket og hva som utløser krav om byggetillatelse. Dersom det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, vil det normalt kreve ny plan for gravplassen som skal godkjennes av regional gravplassmyndighet.4 Utover dette har departementet lagt til grunn at det at blir en konkret vurdering av om endringene krever ny plan.5

Teksten er oppdatert per 8. mai 2020.

1 Prop. 81 L (2010-2011) s. 23.
2 Rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.
3 Gravferdsloven § 3 første avsnitt.
4 Med utgangspunkt i e-post fra departementet til Gravplassrådgiver 20. juni 2013.
5 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 20. juni 2013.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"