Arealbehov for gravplassene i kommunen

Gravferdsloven § 2 første avsnitt regulerer kravet til gravreserve, og pålegger kommunene å ha "en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning."

Kravet gjelder "til enhver tid". En må derfor ikke bare se på nåsituasjonen, men også fremover. Dersom det er ventet befolkningsvekst i kommunen, vil det påvirke kravet til gravreserve. En må også ha i betraktning at det går lang tid fra beslutning om bygging av gravplass til den står klar til bruk.1

Videre er det verdt å merke seg at § 2 første avsnitt stiller krav til "ledige graver". Det er med andre ord snakk om en gravreserve.2 Det vil være en reserve ved natur- og industrikatastrofer.3

Hjorthaug har blant annet følgende kommentarer til gravferdsloven § 2:4

Her lovfestes det et krav om gravreserve i forhold til innbyggertallet, mens 1897-loven stilte krav om gravstørrelse og det totale antallet graver i forhold til folketallet. Den nye fanebestemmelsen i § 1 første ledd innebærer at kravet om ledige graver også medfører at en forholdsmessig rimelig andel av de ledige gravene skal være særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov. Mindre kommuner kan dekke dette behovet i et samarbeid med andre kommuner, jf. § 6 annet ledd.

(…)

I tillegg til en slik gravreserve må det vurderes hvor stort reelt behov det er for graver fremover. Blant annet disse momentene er av betydning i den forbindelse;5

  • befolkningsvekst,
  • forventet alderssammensetning,
  • gjenbruk av graver (nedbrytning må ha skjedd og det ikke er rettslige hindringer for gjenbruk typisk ved at graver er bundet opp i festeavtaler),
  • andel av gravlegginger som skjer i festegraver,
  • innvilgelse av reservering/feste av grav ved siden av kistegrav som tas i bruk

Forventet fordeling mellom urne- og kistegraver vil også ha betydning for arealbehov for gravplassene i kommunen.6

Det er et krav om at en forholdsmessig rimelig andel av de ledige gravene skal være særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og livssynsmessige minoriteters behov.7

Teksten er oppdatert per 7. mai 2020.

1 NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 308 i NOU-publikasjonen) som det henvises til i lovproposisjonen Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.
2 NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 308 i NOU-publikasjonen) som det henvises til i lovproposisjonen Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.
3 NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 308 i NOU-publikasjonen) som det henvises til i lovproposisjonen Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.
4 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 7 [lest: 07.02.2020].
5 Basert på momenter i NOU 1989:7 Den lokale kirkes ordning vedlegg 2 (s. 308 i NOU-publikasjonen) som det henvises til i lovproposisjonen Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.
6 I Klingberg, Helge. Gravplassen – en håndbok, Stokke: E forlag, 2016 s. 34-35 omtales dette og andre forhold knyttet til arealbehov.
7 Prop. 81 L (2010-2011) s. 43.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"