Den offentlige gravplassen

Gravferdsloven § 1 andre avsnitt slår fast at gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller gravplass godkjent etter trudomssamfunnsloven. Dette har tradisjon i landet vårt og hviler på kulturelle, ordensmessige og hygieniske hensyn.1 Den offentlige gravplassen innebærer at rett til grav ikke er avhengig av tro eller livssyn og/eller medlemskap i Den Norske Kirke. De offentlige gravplassene er for alle og at de skal forvaltes deretter. Dette prinsippet understrekes ved at gravferdsloven i 2012 fikk inn en bestemmelse som sier at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, se gravferdsloven § 1.

At det bare er en snever adgang til å anlegge privat gravsted og at det er svært få trossamfunnsgravplasser,​ er med å illustrere den offentlige gravplassens sterke stilling i Norge.

I lovforarbeidene forutsettes det at avdødes legeme eller aske gravlegges samlet, samtidig og på samme gravplass.2 Det er eksempelvis ikke adgang til å dele asken, og gravlegge en del på gravplass og spre en annen del på havet.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.
2 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 62.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"