Gravferdsforskriften § 4 om inndeling av gravplass og gravkart

I gravferdsforskriften stilles det krav til inndeling av gravplass og gravkart:

§ 4. Inndeling av gravplass. Gravkart

Gravplass inndeles i gravfelt. Hvert gravfelt inndeles i graver som normalt er ordnet i rekker og kolonner.

Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). Gravene bør være stedfestet ved hjelp av koordinater og skal være forankret i marken med gravfeltfastmerker, som regel minst fire for hvert gravfelt. Graver skal kunne påvises entydig, enten direkte ved hjelp av koordinater eller ved utmål fra gravfeltfastmerkene.

Det skal foreligge gravkart for hvert felt på gravplassen, som viser fastmerkene. Gravkartet skal også gi opplysninger om hvem som er gravlagt i vedkommende grav, eventuelt i form av en kode. Deler av gravplass som er fredet av eller i medhold av kulturminneloven, skal avmerkes på gravkartet.

Der SOSI-standarden ikke er innført, skal likevel hver gravplass, hvert gravfelt og hver grav ha sin egen ID. Ved bruk av analoge kart skal de foreligge i målestokk 1:100 og gravfeltfastmerkene skal være koordinatberegnet.

I 2012/2013 gjennomgikk bestemmelsen en endring som nå i sin helhet har trådt i kraft. Andre avsnitt trådte i kraft 1. januar 2019. Forut for endringen i 2012/2013 uttalte departementet følgende i rundskriv P-12/2012:

Den nye § 4 innebærer at det skal innføres en ny digital modell for inndeling av gravplass ved nyanlegg og ved utvidelse av gravplass. Gode grunner taler for at standarden innføres også ved vesentlige endringer på gravplasser. Standarden for fagområdet «gravplass» i landets samordnede opplegg for stedfestet informasjon (SOSI) er utarbeidet av Statens Kartverk. Gravkartet (tidligere kalt gravplanen) får en standard utførelse, og det skal foreligge gravkart for hvert gravfelt. Modellen er først og fremst ment som et verktøy for kirkelig fellesråd.

Det vil bli utarbeidet en egen veileder om bruk av modellen. Arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold av gravplassen kan effektiviseres ved blant annet å registrere flere objekter på gravplassen enn i dag og sette disse sammen med annen stedfestet informasjon. Der standarden ikke er innført, vil det stilles krav om inndeling av gravplassen og til gravkart for hvert gravfelt

Veilederen om bruk av modellen vil ikke foreligge til 1. januar 2013. Kravet om bruk av SOSI-standarden ved nyanlegg og utvidelse av gravplass, jf forskriften § 4 annet ledd, settes foreløpig ikke i kraft. Departementet vil komme tilbake til ikrafttredelsen av det nye kravet når veilederen er ferdigstilt.

Forut for at gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt trådte i kraft 1. januar 2019, sendte departementet ut rundskriv V-6/2018 av 14. november 2018 – Standard fastsatt av statens kartverk (SOSI) for gravplasser.

Det er utviklet et eget nettsted med nærmere veiledning og henvisning til retningslinjene for standarden:

sosigravplass.no

Deler av gravplass som er fredet etter kulturminneloven skal avmerkes på gravkartet. Dette vil typisk kunne være en middelalderkirkegård. Det vises til delen om Gravplassen som kulturminne for mer informasjon om gravlegging og forholdet til automatiske fredede kulturminner.

I tillegg til gravkart etter § 4 skal det foreligge et gravregister for hver gravplass som viser en kronologisk liste over alle gravlagte. ID for grav skal være unik og lik på gravkart og i gravregister. For nyanlegg, utvidelser og ved vesentlig endring av gravplass skal ID være i henhold til SOSI-standarden.

Teksten er oppdatert per 8. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"