Gravferdsforskriften § 5 om endring av gravplass

Gravferdsforskriften § 5 omhandler endring av gravplass:

§ 5. Endring av gravplass

Endring av hele eller deler av gravplass kan bl.a. skje ved oppfylling, utarbeidelse av nytt gravkart eller omlegging av veger. I forbindelse med endring kan grav forskyves med inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at det bryter med forutsetningene for feste av grav. Antall graver i hvert feste skal være uforandret. Gravminner kan flyttes i overensstemmelse med nytt gravkart.

Dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med forskriftens krav, kan enkeltgrav, deler av en gravplass eller hele gravplassen stenges permanent for kistegravlegging. Berørte rettighetshavere skal så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Kirkelig fellesråd kan vedta stenging for enkeltgrav. Stenging av hele eller deler av gravplassen må fastsettes i vedtektene for gravplassen.

Kirkelig fellesråd kan stenge gravplassen eller deler av den midlertidig for all gravlegging ved ekstreme værforhold.

Bestemmelsen i § 11 første ledd gjelder tilsvarende ved permanent eller midlertidig stenging.

Første avsnitt inneholder ikke en uttømmende liste over alt som må regnes som en endring av gravplass, men nevner eksempler på dette. For endringer som regnes som vesentlige gjelder det i tillegg egne prosedyrer.

Særlig om stenging av grav

Oversikt

Andre, tredje og fjerde avsnitt i § 5 omhandler permanent eller midlertidig stenging av gravplass. Før 1. januar 2013 var det kun åpnet for midlertidig stenging etter gravferdsforskriften § 5.1

Permanent eller midlertidig stenging etter gravferdsforskriften må ikke forveksles med at kistegravlegging nektes fordi fredningstiden ikke har løpt ut og/eller tidligere benyttet grav ikke har et tilstrekkelig nedbrutt innhold.

Midlertidig stenging for kiste- og urnegravlegging

Det er anledning til midlertidig stenging for både kiste- og urnegravlegging ved ekstreme værforhold, jf. § 5 tredje avsnitt. Siste avsnitt med henvisning til gravferdsforskriften § 11 første avsnitt innebærer at man ikke kan kreve erstatning for rettigheter som faller bort som følge av midlertidig stenging ved ekstreme værforhold.

Permanent stenging for kistegravlegging

Etter § 5 andre avsnitt er det åpnet opp for permanent stengning for kistegravlegging dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med gravferdsforskriftens krav. Det er tilstrekkelig at ett av forholdene er på plass for at stenging kan finne sted. Dårlige grunnforhold (typisk leirgrunn som fører til dårlig eller ingen nedbrytning), er ikke blant de grunner som gjør at man kan stenge en gravplass etter gravferdsforskriften § 5 andre avsnitt, se omtale nederst her. Stenging av hele eller deler av gravplass for kistegravlegging kan videre ikke være begrunnet i at det aktuelle gravfeltet for eksempel er vanskelig tilgjengelig, eller at jorda der det skal graves, inneholder store røtter eller stein.2

Det som kan stenges er;

  • enkeltgrav,
  • deler av en gravplass eller
  • hele gravplassen.

Uansett hvor omfattende stenging det er snakk om, skal berørte rettighetshavere så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid og senest tre uker før permanent stenging for kistegravlegging iverksettes. Vi antar at varslingsfristen er satt slik at de berørte rettighetshavere skal ha mulighet for å avgi forhåndsuttalelse eller klage. Lokal gravplassmyndighet kan vedta stenging for enkeltgrav. Dette må regnes som et enkeltvedtak som kan påklages. Når det gjelder stenging av hele eller deler av gravplassen, må det fastsettes i gravplassvedtektene. I et slikt tilfelle må prosedyrene for endring av gravplassvedtekter følges.

Departementet skriver i rundskriv P-12/2012 at stenging bare skal kunne skje når det foreligger slike tungtveiende grunner som er listet opp i § 5 annet avsnitt. I mange tilfeller vil det være mulig å utbedre forhold knyttet til gravstørrelse, jorddybde og grunnvannstand. Det kan for eksempel skje ved utarbeidelse av nytt gravkart, oppfylling av jord, eller drenering omkring et utsatt gravfelt. Dersom forholdene kan rettes innen fornuftens rammer, kan det ikke stenges for kistegravlegging.

Også ved permanent stenging for kistegravlegging kan det i likhet som ved midlertidig stengning for både urne- og kistegravlegging ikke kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av stengingen, jf. gravferdsforskriften § 5 siste avsnitt, jf. § 11 første avsnitt. I varselet som går til berørte rettighetshavere bør det informeres om at en ikke kan kreve erstatning.

Permanent stenging for gravlegging vil også kunne være en "vesentlig endring" etter gravferdsloven § 4 første avsnitt. I så fall kan ikke stengingen skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet eller fylkesmannen ved kommunal forvaltning.

Særlig om alternativ til rask stenging etter gravferdsforskriften § 5 andre avsnitt

Permanent stenging griper inn i rettighetene til festere av kistegrav. Av hensyn til festerne bør det tilstrebes å ta slike områder ut av bruk til kistegravlegging ved at fester fra neste forfall bare får anledning til å forlenge feste av graven som urnegrav, se rundskriv P-12/2012. I den forbindelse vises det til denne gravplassveilederens del om fornyelse av feste. At kravene som det er vist til i gravferdsforskriften § 5 andre avsnitt (om gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand) ikke er oppfylt og forholdene ikke kan rettes innen fornuftens rammer, kan begrunne at feste bare kan forlenges som urnegrav.

Tolkning av gravferdsforskriften § 5 andre avsnitt særlig knyttet til leireproblematikk

Departementet har lagt til grunn at ordlyden i gravferdsforskriften § 5 må forstås uttømmende. Det betyr at minst ett av forholdene gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannstand ikke må samsvare med forskriften for at det kan foretas permanent stengning av enkeltgrav, gravfelt eller hele gravplassen. Det er derfor departementets syn at man ved forhold der leirholdig jord er problemet, ikke kan stenge hele eller deler av gravplassen permanent for kistegravlegging. Omreguleringen til urnegrav bør skje ved fornyelse av den enkelte festekontrakt.

En slik løsning innebærer at gravplassmyndighetene vil ha en lengre periode hvor man vil måtte vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om graven kan brukes på nytt, jf. gravferdsforskriften § 12 tredje avsnitt. Dersom det ikke er mulig å gjenbruke graven, må det tilvises ny grav. På gravplasser hvor det er kjente problemer med nedbryting, bør festere opplyses om at dette kan bli utfallet, jf. gravferdsloven § 15 første avsnitt første setning om begrensninger i festers rettigheter. Dersom det er tilstrekkelig jordoverdekning til å gravlegge over tidligere gravlagt, kan graven normalt gjenbrukes. Det kan også vurderes om det i konkrete tilfeller kan være mulig å imøtekomme ektefellers ønske om å gravlegges sammen ved å tilvise ny grav og symbolsk flytte førstegravlagte.

Minimum fredningstid er 20 år, jf. gravferdsloven § 8. Gravplassmyndighetene kan i vedtektene fastsette lenger fredningstid, dersom jordbunnsforholdene på gravplassen tilsier det. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor lang fredningstiden kan være. Forlengelse av fredningstiden kan derfor være aktuelt for gravplasser hvor nedbryting er et problem blant annet som følge av leirholdig jord. Dersom fredningstiden settes til for eksempel 80 år eller 100 år, vil dette i praksis bety at (de gjeldende delene av) gravplassen ikke åpnes for gjenbruk for kistegraver for flere generasjoner. Urner vil kunne settes ned, jf. gravferdsloven § 8 andre avsnitt. Det vil i slike tilfeller ikke være mulig å gjøre unntak for ektefeller m.m. Fredning er således mer inngripende overfor fester enn det stenging etter gravferdsforskriften § 5 kan være. Ved fredning er det ikke eksplisitt avskåret fra erstatning, slik tilfellet er ved stengning, jf. gravferdsforskriften § 5 fjerde avsnitt. Behovet bør derfor vurderes strengt.

Teksten er oppdatert per 17. juni 2020.

1 Fra 1. januar 2003.
2 Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"