Gravferdsforskriften § 6 om byggetillatelse og ferdigattest

Gravferdsforskriften § 6 omhandler byggetillatelse og ferdigattest:

§ 6. Byggetillatelse og ferdigattest

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kreves byggetillatelse og ferdigattest etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Godkjenning av eller uttalelse om plan for gravplassen fra bispedømmerådet skal følge byggesøknaden. Ferdig opparbeidet gravplassareal skal godkjennes av bispedømmerådet før det tas i bruk. Bispedømmerådet skal påse at det foreligger kommunal ferdigattest og erklæring fra kirkelig fellesråd om at gravplassen er ferdigstilt i henhold til planene.

Når det i gravferdsforskriften § 6 første setning vises til vesentlig endring som krever byggetillatelse, er det plan- og bygningslovens regel for hva som regnes som "vesentlig endring" som skal legges til grunn, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 første avsnitt bokstav b.1 Gravferdsforskriften § 6 første setning sier egentlig ikke noe mer enn det som følger av plan- og bygningsloven med forskrifter.

Hva som skal ha tillatelse fra regional planmyndighet (bispedømmeråd/fylkesmannen), følger av gravferdsloven § 4. Her benyttes også begrepet "vesentlig endring", men i gravferdsloven har dette begrepet et annet innhold enn det har i plan- og bygningsloven. Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet, jf. gravferdsloven § 4. Tilslutning fra kommunen i gravferdsloven § 4 er noe annet en godkjenning av byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

Tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, for eksempel en middelalderkirkegård, vil også utløse en søknadsplikt til kulturminnemyndigheten etter kulturminneloven § 8.

Bispedømmerådet skal i tillegg godkjenne ferdig opparbeidet gravplassareal før det tas i bruk.

Teksten er oppdatert per 12. mai 2020.

1 Dette følger også av rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"