Gravferdsforskriften § 8 om grunnvann og drenering m.v.

I gravferdsforskriften stilles det krav til grunnvann og drenering m.v.:

§ 8. Grunnvann og drenering m.v.

Høyeste grunnvannsstand i gravfelt skal ligge minst 0,3 meter under kiste eller urne. Drensledninger i gravfelt skal legges i egen trasé av minst 1 meters bredde mellom gravrekkene. Drensledninger med tilbehør skal være av høy kvalitet og skal være tilgjengelige for inspeksjon og spyling.

På et gravfelt som er tatt i bruk, kan det bare legges nye drensledninger når det er godkjent av bispedømmerådet.

Rør i bakken til vann, avløp mv. og lav- og høgspenningskabler skal legges i vegtraseer eller i egne traseer utenom gravfelt.

Drensledninger i egen trase som reguleres i første avsnitt andre setning er nødvendig for å kunne komme til ved behov for reparasjon og utskifting uten at tiltaket kommer i konflikt med graver som er tatt i bruk.

Første og siste avsnitt har vært i gravferdsforskriften siden den kom i 1997. Andre avsnitt kom inn i bestemmelsen i 2013 og i rundskriv P-12/2012 utdypes regelen:1

På en del gravplasser ønsker man å drenere for å bøte på problemet med at grunnvann siver inn i kistegraven når den åpnes eller etter at den er åpnet. På grunn av liten avstand mellom rekkene kan dette fort komme i konflikt med eksisterende graver. For å sikre at alle forhold er nøye vurdert før drenering foretas, kreves en særskilt godkjenning av bispedømmerådet før drenering kan utføres på et gravfelt som er tatt i bruk. Departementet vil understreke at det skal foreligge et uttrykkelig behov, og denne løsningen skal anses som eneste mulighet før en eventuell stengning for kistegravlegging, jf. merknadene til forskriften § 5.

Når det gjelder andre rør og ledninger må disse legges utenom gravfeltene. Det naturlige er ofte å legge disse i veier slik at de er lett tilgjengelige. Når det gjelder rør og ledninger som ikke betjener gravplassen, bør disse i størst mulig grad legges utenfor gravplassen.

Teksten er oppdatert per 11. mai 2020.

1 I rundskrivet sies også følgende: "Plassering av drensrør på områder som ikke er i direkte berøring med gravene, krever ikke godkjenning av bispedømmerådet."

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"