Gravplassmelding

Gravplassmelding er ikke regulert i gravferdsloven eller gravferdsforskriften. Å utforme en gravplassmelding er ikke påbudt, og hva en gravplassmelding er, er ikke rettslig definert. Vi definerer en gravplassmelding som en samlet melding om status for gravplassene i en kommune og en plan for utvikling av disse. Følgende er blant hva som kan inngå i en gravplassmelding:

  • En vurdering av gravplassene i kommunen, vurderingstemaer er blant annet kulturminneaspekter (vern/bevaring), om gravplassene er parkmessig, universell utforming, belysning, vedlikeholdsetterslep, kunst- og design på gravplassen.
  • Vurdering av ulike tros- og livssynssamfunns behov og rettigheter vedrørende gravplass.
  • Vurdering av arealbehovet for gravplassene i kommunen fremover.
  • Planlagte utbedringer og utvidelser på eksisterende gravplasser og ev. nyetableringer fremover.

En gravplassmelding vil kunne være et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig oversikt over status og behov framover. Dessuten vil den kunne være et nyttig redskap for egen forvaltning. En slik melding vil også være et nyttig redskap overfor kommunen særlig når det gjelder økonomi og arealplanlegging.

Normalt vil det være hensiktsmessig at gravplassmyndigheten, gjerne i samarbeid med en konsulent, utarbeider planen. Det er imidlertid viktig å holde regional gravplassmyndighet (bispedømmerådet/fylkesmannen) og kommunen involvert.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"