Kommuneplanen etter plan- og bygningsloven, særlig om arealdelen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel består av et plankart for hele kommunen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer som viser arealformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Grav- og urnelund er et av arealformålene som nevnes i § 11-7 andre avsnitt under nr. 1 Bebyggelse og anlegg. Arealformål kan kombineres med en eller flere hensynssoner.1

Kommunen skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.2 Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.3 Ved behandlingen skal kommunen ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.4 Kommunen kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.5

Kommunene har ansvaret for å sikre arealbehov for gravplassene i kommunen. Det er viktig at gravplassmyndighetene spiller inn eller sikrer at behovene knyttet til gravplass kommer med i arbeidet med kommuneplanen. Planlagte utvidelser og nyanlegg bør/må legges inn i kommuneplanens arealdel. Forankring her vil forenkle den videre planprosessen.

Når man skal vurdere nye områder til gravplassformål, bør/må man vurdere om arealet er egnet. Stikkord her er blant annet naboskap (eksempelvis om det er sjenerende industri i nærheten), støy, grunnforhold og andre forhold som det senere er dyrt å gjøre noe med. Noen forhold er det ikke mulig å utbedre i etterkant, og da vil gravplassen få redusert kvalitet.

Kommuneplanens samfunnsdel må gjerne ha en beskrivelse av hensynet til gravplass. Eksempelvis kan lokal gravplassmyndighet foreslå tekst som kan benyttes for kommunen.

Det er mulig å se for seg at det utarbeides en egen kommunedelplan om temaet gravplass etter plan- og bygningsloven § 11-1 tredje avsnitt.

Særlig om normale planprosesser

Gravplassrådgivers generelle tilnærming er at de normale planprosessene bør følges fremfor utstrakt bruk av dispensasjoner. De normale planprosesser bidrar til å sikre at legitime hensyn ivaretas. Gravplassmyndigheten kan gjerne innta en aktiv rolle i forkant av planprosesser, for eksempel med systematiske/årlige møter eller jevnlige innspill før planer kommer på høring.

Statlig fagmyndighet

Bispedømmerådene er statlig fagmyndighet og skal ha anledning til å uttale seg og eventuelt å fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel.6 Vi anbefaler at bispedømmerådet tar kontakt med lokal gravplassmyndighet for å få innspill før eventuell uttalelse/innsigelse gis. Eksempelvis kan det være fornuftig å se om områder som tidligere er avsatt til gravplassformål er utelatt fra ny arealplan.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Hensynssoner er regulert i plan- og bygningsloven § 11-8. Omtale av hensynssoner knyttet til bevaring/vern er i denne gravplassveilederens omtale av gravplassen som kulturminne.
2 Plan- og bygningsloven § 10-1 første avsnitt første setning.
3 Plan- og bygningsloven § 10-1 første avsnitt andre setning.
4 Plan- og bygningsloven § 10-1 tredje avsnitt første setning.
5 Plan- og bygningsloven § 10-1 tredje avsnitt andre setning.
6 Av gravferdsforskriften § 2 første avsnitt siste setning følger det forutsetningsvis at bispedømmerådet har statlig fagmyndighet. At bispedømmerådet har statlig fagmyndighet, følger av vedlegg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 av 17. februar 2014 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"