Nedleggelse av gravplass

Av og til er det mest hensiktsmessig å nedlegge gravplasser. Nedleggelse av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet, jf. gravferdsloven § 4. Videre følger det av lovbestemmelsen at bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.

Av gravferdsloven § 8 følger at når en gravplass nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging.1 Av lovforarbeidene til § 8 følger dette:2

Et vedtak om nedlegging av [gravplass] … forutsettes å medføre at alle rettigheter knyttet til graver faller bort, men … [gravplass]smyndighetene vil fortsatt ha et ansvar for området. Etter utløpet av fredningstiden bør gravplassen gjennomgraves og alle synlige spor fjernes. Eierforholdet til området bør også være avklart før det gjøres vedtak om nedlegging.

Det følger av gravferdsforskriften § 11 at det ikke kan kreves erstatning for rettigheter som faller bort som følge av at gravplass eller deler av den blir nedlagt. Omtale av nedlagt gravplass er i denne gravplassveilederens del om vern / gravplassen som kulturminne.

Teksten er oppdatert per 13. mai 2020.

1 Når det gjelder graver for utenlandske soldater og krigsfanger (krigsgraver) fra første og andre verdenskrig følger det av gravferdsloven § 23a at disse skal være fredet uten tidsbegrensning. Nærmere regler om dette omtales i denne gravplassveilederens omtale av krigsgraver. Krigsgraver er også omtalt i Veileder ved funn av menneskelige levninger av november 2018 fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
2 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 63.

 

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"