Kirkerundskrivet

Rundskriv T-3/2000 av 2. mai 2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø er utarbeidet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet med bakgrunn i kirkeloven, gravferdsloven og kulturminneloven. Rundskrivet omtales gjerne som Kirkerundskrivet. Rundskrivet gir regler og veiledning for hvordan kirkens kulturminner, herunder gravplassen, skal forvaltes.

Tiltak på gravplasser fra middelalderen og samiske gravplasser fra 1917 eller eldre 1 som gravlegginger, oppfyllinger, utvidelser, graving av grøfter, planting av trær, oppføring/endring av bygg, mv., krever tillatelse fra kulturminnemyndigheten etter kulturminneloven § 8. Et tiltak som berører et fredet kulturminne vil kreve særskilt tillatelse etter kulturminneloven selv om det foreligger tillatelse etter gravferdsloven og/eller plan-  og bygningsloven. Kirkerundskrivet slår fast at dersom gravplassen har vært i kontinuerlig bruk som gravplass siden middelalderen, kan likevel nye gravlegginger i eksisterende graver foretas uten forutgående søknad etter kulturminneloven § 8. Hvis gravplassen ikke har vært i bruk siden 1945, regnes den ikke som å ha vært i kontinuerlig bruk.

Det er den lokale gravplassmyndigheten som har ansvar for å vurdere om områder av gravplassen eller enkelte gravminner skal vernes. Kirkerundskrivet slår fast at gravplassmyndigheten bør iverksette sikringstiltak for å sikre at særlig verneverdige gravminner ikke forfaller eller forringes. Gravminner i gravplassens eie som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes før vedkommende fylkeskommune, eventuelt Sametinget ved samiske kulturminner har hatt anledning til å uttale seg. Når det gjelder flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle gravminner i privat eie, bør fylkeskommunen/Sametinget varsles på forhånd. Når uttalelse skal innhentes, forelegges saken skriftlig med foto av de aktuelle gravminnene. Dersom gravplassmyndigheten ikke ønsker å følge kulturminnemyndighetens råd, kan saken klages inn for bispedømmerådet.

Teksten er oppdatert per 10. juni 2020.

1 I Kirkerundskrivet står det ikke "samiske kirkegårder fra 1917 eller eldre", men "samiske kirkegårder eldre enn 100 år". Bakgrunnen for at vi ikke gjengir kirkerundskrivet her er at kulturminneloven ble endret fra flytende til fast grense på dette punkt i 2018, og kulturminneloven setter nå et skille ved 1917 og eldre.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"