Kulturminnemyndigheten

Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven trådte i kraft 01.01.2020 og omhandler oppgavefordelingen mellom de ulike aktørene i kulturminneforvaltningen.

I forbindelse med regionreformen har Stortinget sluttet seg til at oppgaver og myndighet på kulturminneområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen pr. 1. januar 2020.

Enkeltsaksbehandlingen i første linje etter kulturminneloven (kml.) vil med dette i hovedsak overføres til fylkeskommunene og Sametinget.

Det geografiske ansvarsområdet for Riksantikvaren og Sametinget er hele landet, mens fylkeskommunens ansvarsområde er de respektive fylkene.

Riksantikvaren har som direktorat ansvaret for den overordnete og helhetlige nasjonale kulturminnepolitikken. Riksantikvaren er også fredningsmyndighet. Riksantikvaren beholder inntil videre forvaltningsansvaret for kirker.

Fylkeskommunen har med noen unntak myndighet til å tillate eller nekte inngrep i automatisk fredete kulturminner. For samiske kulturminner har Sametinget tilsvarende myndighet som fylkeskommunene.

Øverste ansvarlige kulturminnemyndighet er Klima- og miljødepartementet.

Teksten er oppdatert per 6. juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"