Grønn kirke - praktisk miljøledelse

I sitt miljøengasjement tar Den norske kirke i bruk mange arbeidsmetoder, fra arrangering av temakvelder, friluftsgudstjenester, deltakelse i kampanjer til å se kritisk på utslipp fra egen virksomhet.

Men for å kunne bidra konkret til redusering av klimagassutslipp og annen miljøbelastning må kirkens mange enheter, ansatte og frivillige deltar på sine arbeidsfelt. Til det trengs det systemer og rutiner for miljøledelse i praksis, både for menigheter, fellesråd, bispedømmekontorer og Kirkerådet.

Grønn kirke – praktisk miljøledelse skal være en verktøykasse for dette, og samtidig en samhandlingsplattform for menigheter, kirkelige fellesråd, bispedømmer og Kirkerådet. Den bygger på konseptet «Vår grønne menighet» utviklet allerede ved årtusenskiftet og Den norske kirkes egen «Klimamelding».

Verktøyet ble utviklet av Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådene, KA og Norges Kirkevergelag. Ved å samarbeide med Stiftelsen Miljøfyrtårn ønsker vi å kvalitetssikre arbeidet med miljøledelse, bli del av et stort fellesskap av over 5000 bedrifter, organisasjoner og enheter som jobber med det samme, samt dra nytte av å kunne bruke en tilrettelagd miljødatabase og en rekke nyttige verktøy.

På denne felles plattformen kan kirkens forskjellige aktører samarbeide om klima, miljø og bærekraft, samt utfordre og hjelpe hverandre. Her utvikles det over tid en felles kirkelig miljødatabasen som skal gi oversikt over status, aktiviteter og resultater.

Den store fordelen ved etableringen av Grønn kirke – praktisk miljøledelse er at alle kirkelige enheter gjennom en slik ordning blir knyttet sammen, og at alle fellesråd og menigheter som grønne menigheter og grønne fellesråd kan delta i dette arbeidet og ta i bruk dette verktøyet - uten å måtte betale for det!

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Brynjulf Tjønn Lindland

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.