Ofte stilte spørsmål om smittevernveilederne

Her har Kirkerådet samlet en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar smittevern.

Her finner du svar på en rekke ofte stilte spørsmål oppdatert i tråd med ny Smittevernveileder for Den norske kirke. Du finner til enhver tid gjeldende smittevernveiledning på kirken.no/korona.

Innholdsfortegnelse:

 

Ansvar

Hvem er ansvarlig arrangør for en gudstjeneste?

 • Den norske kirke ved Kirkemøtet er ansvarlig arrangør for en gudstjeneste.
 • Forrettende prest er ansvarlig for «prosjektgjennomføring» av gudstjenester og kirkelige handlinger jf Tjenesteordning for prester §7. Andre lokalt tilsatte medvirker ved en gudstjeneste. Det betyr at det er en linje mellom forrettende prest via prost og biskop til direktøren i Kirkerådet som øverste ansvarlige for at virksomheten skjer i tråd med alle krav til HMS. Når smitteverntiltakene beskrevet i veilederen følges lokalt, blir ingen lokale medarbeidere erstatnings- eller straffeansvarlig for at smitte evt. likevel skjer i en gudstjeneste. Dette er nettopp begrunnelsen for å ha en bransjestandard med en smittevernveileder som sikrer forsvarlig drift lokalt når denne blir fulgt. Enhver medarbeider er ansvarlig for å gjøre sine arbeidsoppgaver innenfor gjeldende rammer og krav, uavhengig om du er ansatt eller frivillig.
 • Se mer i denne artikkelen, og i smittevernveilederen punkt 1.2.

Hvem har ansvar for å kontakte folk dersom noen har vært smittet i en gudstjeneste? 

 • Det er kommunehelsetjenesten som driver smittesporingsarbeidet, så i noen kommuner er det sannsynlig at kommunen tar ansvaret for videre kontakt.
 • Det er presten som er ansvarlig for gudstjenester og kirkelige handlinger, Presten har ansvar for at det er avklart hvem som oppbevarer liste og har videre ansvaret for å melde fra om smitteutbrudd. Det er viktig med god samhandling mellom ansvarlig prest/forrettende prest/sokneprest.

Hvem er ansvarlig arrangør ved andre typer aktiviteter?

 • Ansvarlig arrangør for annen virksomhet og aktiviteter i menighetene vil i utgangspunktet være menighetsrådet, med mindre noe annet er tydelig avklart.
 • Fellesrådets arbeidsgiver, kirkebygg- og budsjettansvar tilsier at dette rådet v/kirkeverge får flere oppgaver og et stort ansvar innenfor smittevern på soknets vegne.
 • Ved utleie av kirken til konserter og andre arrangementer vil det normalt være leietageren som er ansvarlig arrangør.
 • Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet i kirken e.l. vil det normalt være denne foreningen/organisasjonen som er ansvarlig arrangør. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

Antall og avstand

Hva menes med utlån/utleie til private samlinger som har grense på 20 deltakere? Omfattes for eksempel en korøvelse av det?

En privat sammenkomst med grense på 20 deltakere er for eksempel et familieselskap, julebord, vennefest e.l. i et leid eller lånt lokale. Kirkens virksomhet som konfirmasjonsundervisning, gravferdsseremoni eller utleie til offentlige arrangement som konserter e.l. omfattes ikke av dette begrepet.

Er stoler som er montert/stripset i hverandre, eller som vi nå skrur fast i gulvet "fastmonterte"?

Nei. Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 12.11.20 (vår utheving):

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer. Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

Tak på 50 personer, inkluderer det medvirkende?

 • Nei, det er lov å ha 50 deltakere pluss ansatte og andre medvirkende. Medvirkende må her forstås som frivillige og ansatte som bidrar til å opprettholde godt smittevern før, under og etter gudstjenesten.
 • Husk avstandsreglene: alle som ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand i alle retninger.

Hvor mange medvirkende kan vi ha?

 • Det finnes ikke en begrensning på antall, så her må det brukes lokalt skjønn. En skal ha tilstrekkelig medvirkende for å gjennomføre en gudstjeneste. Det viktigste er å ha tilstrekkelig medvirkende for å overholde smittevernregler, ikke strekke grensene for å få flest mulig medvirkende. 

Vi har ikke plass til 50 hvis alle skal ha en meters avstand, hva gjør vi?

 • Kravet om minst 1 meter avstand kommer først. Hvis lokalet er lite, vil det være færre enn totalt 50 som kan delta. Uansett hvor stort rommet er kan det per nå ikke samles mer enn 50 (i tillegg til medvirkende) der det ikke er fastmonterte stoler.

Hvordan beregner vi hvor mange det er plass til med en meters avstand?

I veilederen ligger dette til grunn:

 • maks 50 i tillegg til medvirkende i alle tilfeller uten fastmonterte stoler, færre hvis det kreves for å etterleve avstandsregelen.
 • minst en meter avstand mellom de som ikke bor sammen.
 • unngå trengsel ved inn- og utgang - avstandsregelen gjelder også her.

Når man setter et antall, må man derfor bruke skjønn. Hvert kirkerom må vurderes for seg, og med i betraktningen må man ta med hvor stor andel man kan ta høyde for at sitter sammen - for det åpner for flere deltakere. 

Antallet som beregnes for den enkelte kirke må uansett settes slik at alle som ikke bor sammen kan holde minst 1 meter avstand.

En praktisk måte å gjøre dette på, er å teste:

 • hvor mange får plass pr kirkebenk med en meter avstand
 • er kirkebenkene langt nok fra hverandre til å overholde avstandsregelen / må man evt. bruke annenhver benk
 • ut ifra hva som er vanlig i menigheten, hvor stor andel kan man legge til grunn at sitter sammen. Dette kan gi plass til flere.

Hvordan måles en meter?

En meter måles fra skulder til skulder i alle retninger.

Hva gjør vi hvis kommunelegens vedtak er strengere enn de nasjonale reglene?

Den nasjonale normen er nå 50 deltakere på arrangement uten fastmonterte seter. Kommunene kan sette strengere regler til antall begrunnet i smittevernhensyn når det kommer akutte smitteutbrudd i tiden fremover.

Hvor mange kan delta på utendørs arrangementer?

Hvis man har fastmonterte seter, er det lov til å samle inntil 600 deltakere utendørs fordelt på tre kohorter à 200. Det skal være minst 2 meters avstand mellom hver kohort à 200 personer, og en meters avstand mellom deltakerne i en slik kohort. Dette er særlig myntet på idretten og andre store utendørsarrangementer, og er lite relevant for kirkens virksomhet.

Dersom man ikke har fastmonterte seter (f. eks. er en benk ikke et fastmontert sete), gjelder grensen på 200 deltakere.

 

Registrering av oppmøte

Må vi ha navneliste eller registrere deltakere?

Covid-19-forskriftens §13d sier om dette: «Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.»

Den ansvarlige for gudstjenesten/den kirkelige handlingen må ha oversikt over hvem som er til stede på grunn av smittesporing. Dette kan sikres på flere måter, for eksempel ved navneregistrering eller påmelding.

Dersom det vurderes nødvendig å ha navnelister, bør det gjøres kjent i forkant. Det må opplyses at myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres rede for hvem som har deltatt.

I praksis kan dette løses ved at deltakere skriver seg på en liste ved inngangen før gudstjenesten begynner. Ved bruk av felles penn må håndsprit benyttes etter bruk.

Informasjonsplakater og mal for navneregistrering finner du her. 

Kan navnelisten skrives av en ansatt eller frivillig på datamaskin så vi unngår penn og papir?

 • Ja, så lenge man sikrer minst en meter avstand mellom folk. Ved bruk av PC må man være ekstra bevisst på lagring/makulering av personopplysninger. 

Bryter vi personvernet ved å registrere deltakere?

 • Covid-19-forskriften er et sterkt behandlingsgrunnlag for å samle inn personopplysninger, så dette må man gjøre. Navnelister er eneste måten å gjøre det på. For å ivareta personvernet er det svært viktig at listen ikke blir brukt til andre formål, og at den makuleres etter fjorten dager. 
 • Kirkerådet ønsker dialog med departementet om registrering av deltakere, da det også berører religionsfriheten. 

Må vi føre navnelister dersom gravferdsbyrå gjør dette i begravelser eller bisettelser?

 • Nei. Ansvaret ligger på arrangør, men dersom arrangør vet at byrået gjør dette, så har arrangøren tatt ansvar. 

Må vi registrere hvor folk sitter i forhold til hverandre?

 • Dette er ikke et krav, men en må vite at folk fra ulike husstander sitter i tilstrekkelig avstand til hverandre. Om en velger å ta bilde av hvor folk sitter må en være bevisst personvernsspørsmål knyttet til dette.

 

Bruk av utstyr

Er stoler som er montert/stripset i hverandre, eller som vi nå skrur fast i gulvet "fastmonterte"?

Nei. Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 12.11.20 (vår utheving):

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre.  Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at det kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer. Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

Kan vi bruke salmebøker hvis det er minst 24 timer til neste gangs bruk?

Må stoler med stoffpute i 24 timer karantene etter at de har vært i bruk?

 • Puter som henger fast i stolen regnes ikke som et hyppig berøringspunkt, og trenger derfor ikke rengjøring etter bruk. Armlener og stolrygg er slike punkter som trenger rengjøring. 

 

Barne- og ungdomsarbeid

Hva gjelder for barne- og ungdomsarbeidet?

 

Renhold

Hvordan rengjøre alterring med skinn?

 • Det kommer an på alder og tilstand på kirken og alterringen. Skinn tåler ikke alle vaskemidler, så en kan alternativt dekke over. Spørsmål om vask av overflater i vernede kirker kan rettes til Hanne M. Kempton i KA. 
 • Ved nattverd er det anbefalt å benytte stående utdeling, ikke knefall ved alterringen. 

 

Dåp og nattverd

Hvordan er smitterisikoen ved nattverdutdeling vurdert?

 • Dersom man følger retningslinjene i smittevernveilederen unngår man nærkontakt med de som deler ut og de som mottar nattverd. Dette er også teologisk vurdert av Bispemøtet. 
 • Det er viktig å tenke gjennom eventuell kø ved utdeling. Personer som ikke bor i samme husstand skal kunne holde minst en meter avstand.
 • I kommuner som krever at deltakere tildeles en fast plass de skal sitte på gjennom hele arrangementet, er anbefalingen å ikke gjennomføre nattverd.

Er det OK å bruke samme dåpsvann når det er dåp av flere?

 • Ja, det er uproblematisk så lenge presten har rene hender og ikke er i kontakt med selve dåpsfatet.

 

Annet

Blir det utarbeidet en felles informasjonsplakat til å henge i eller utenfor kirker?

 • Ja, det er utarbeidet plakater og registreringsliste. Disse finnes på samme side som smittevernveilederen, og finnes på nynorsk, bokmål, engelsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. De finner du her.

Hva sier TONO-avtalen om bruk av musikk når vi strømmer gudstjenesten?

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"