Ofte stilte spørsmål om smittevernveilederne

Her har Kirkerådet samlet en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar smittevern.

Oppdatert pr 09.07.21

Her finner du svar på en rekke ofte stilte spørsmål oppdatert i tråd med ny Smittevernveileder for Den norske kirke. Du finner til enhver tid gjeldende smittevernveiledning på kirken.no/korona.

Innholdsfortegnelse:

 

Ansvar

Hvem er ansvarlig arrangør for en gudstjeneste?

 • Den norske kirke ved Kirkemøtet er ansvarlig arrangør for en gudstjeneste.
 • Forrettende prest er ansvarlig for «prosjektgjennomføring» av gudstjenester og kirkelige handlinger jf Tjenesteordning for prester §7. Andre lokalt tilsatte medvirker ved en gudstjeneste. Det betyr at det er en linje mellom forrettende prest via prost og biskop til direktøren i Kirkerådet som øverste ansvarlige for at virksomheten skjer i tråd med alle krav til HMS. Når smitteverntiltakene beskrevet i veilederen følges lokalt, blir ingen lokale medarbeidere erstatnings- eller straffeansvarlig for at smitte evt. likevel skjer i en gudstjeneste. Dette er nettopp begrunnelsen for å ha en bransjestandard med en smittevernveileder som sikrer forsvarlig drift lokalt når denne blir fulgt. Enhver medarbeider er ansvarlig for å gjøre sine arbeidsoppgaver innenfor gjeldende rammer og krav, uavhengig om du er ansatt eller frivillig.
 • Se mer i denne artikkelen, og i smittevernveilederen punkt 1.2.

Hvem har ansvar for å kontakte folk dersom noen har vært smittet i en gudstjeneste? 

 • Det er kommunehelsetjenesten som driver smittesporingsarbeidet, så i noen kommuner er det sannsynlig at kommunen tar ansvaret for videre kontakt.
 • Det er presten som er ansvarlig for gudstjenester og kirkelige handlinger, Presten har ansvar for at det er avklart hvem som oppbevarer liste og har videre ansvaret for å melde fra om smitteutbrudd. Det er viktig med god samhandling mellom ansvarlig prest/forrettende prest/sokneprest.

Hvem er ansvarlig arrangør ved andre typer aktiviteter?

 • Ansvarlig arrangør for annen virksomhet og aktiviteter i menighetene vil i utgangspunktet være menighetsrådet, med mindre noe annet er tydelig avklart.
 • Fellesrådets arbeidsgiver, kirkebygg- og budsjettansvar tilsier at dette rådet v/kirkeverge får flere oppgaver og et stort ansvar innenfor smittevern på soknets vegne.
 • Ved utleie av kirken til konserter og andre arrangementer vil det normalt være leietageren som er ansvarlig arrangør.
 • Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet i kirken e.l. vil det normalt være denne foreningen/organisasjonen som er ansvarlig arrangør. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

Antall og avstand

Hva er maksgrensen for deltakere på et arrangement? Hva betyr "faste, tilviste plasser"? Hvordan brukes koronasertifikat?

Hvor mange deltakere som kan være på et arrangement, avhenger av hvor mange det er plass til mens deltakerne fortsatt kan holde nødvendig avstand. I tillegg er det ulike maksgrenser for arrangementer med og uten faste, tilviste plasser og koronasertifikat.

Faste, tilviste plasser innebærer ifølge Helsedirektoratet:

 • «Fast» betyr at publikum skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende.
 • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Koronasertifikat

Koronasertifikat er en ordning regjeringen har innført for at de største arrangementene (flere enn 1000 innendørs/2000 utendørs) skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte. Koronasertifikatet er tilgjengelig på helsenorge.no. De som har fått en vaksinedose for 3-15 uker siden, er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19-infeksjon de siste 6 måneder eller har tatt en negativ test de siste 24 timer, får et gyldig koronasertifikat.

Kirkens ledelse har vurdert at bruk av koronasertifikat ikke er en relevant problemstilling for kirken. Det skyldes at antall deltakere som tillates uten koronasertifikat er tilstrekkelig, og avstandsregelen fortsatt vil gjelde. Det gjelder også omfattende krav til system for testing og verifisering av koronasertifikat for å ta disse i bruk. Dersom det unntaksvis vurderes, må den enkelte virksomhet selv orientere seg om dette på helsedirektoratets nettside. Det oppfordres også til dialog med lokale smittevernmyndigheter for praktisk gjennomføring. Kirken nasjonalt har ikke mulighet til å veilede om bruk av koronasertifikat.

Maksgrenser

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

 50 % kapasitet opp til maks 7000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1500 personer fordelt på kohorter à inntil 500

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

 

Hva betyr "anbefaling" om 2 meters avstand ved allsang?

Anbefalingen om 2 meter avstand ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind.

Må vi følge en "anbefaling" fra helsemyndighetene?

Myndighetene bruker ordet «anbefaling» om alt som ikke er hjemlet i lov eller forskrift. Det betyr ikke at det er grunnlag for å se bort fra anbefalinger.

Hva menes med utlån/utleie til private samlinger som har grense på 100 deltakere? Omfattes for eksempel en korøvelse av det?

En privat sammenkomst med grense på 100 deltakere innendørs/utendørs er for eksempel et familieselskap, julebord, vennefest e.l. i et leid eller lånt lokale. Minnesamvær eller dåpsfest for familien etter en gudstjeneste dekkes også av begrepet hvis lokalet er leid eller lånt.

Kirkens virksomhet som konfirmasjonsundervisning, gravferdsseremoni eller utleie til offentlige arrangement som konserter e.l. omfattes ikke av dette begrepet.

Gjelder fortsatt regelen om fastmonterte seter?

Nei, ikke når det gjelder antall deltakere. Myndighetene bruker ikke lenger begrepet «fastmonterte seter» for å definere hvilke arrangementer som kan ha flere deltakere. Fra 23. februar brukes «faste, tilviste plasser» til dette formålet. Det kan du lese mer om i smittevernveilederens punkt 1.1 c).

Fastmonterte seter brukes nå kun til å regulere et unntak i reglene om avstand. Kino- og teatersaler som har fastmonterte seter kan bruke ett setes mellomrom som nødvendig avstand. Dette er ikke relevant i en kirke. I kirkens faste, tilviste plasser skal det være minst en meter avstand mellom de som ikke bor sammen. Helsemyndighetene anbefaler to meter avstand ved allsang innendørs.

Inkluderes medvirkende i antall deltakere?

 • Nei. Medvirkende (ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet) kommer i tillegg. Antallet medvirkende skal begrenses til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.
 • Husk avstandsreglene: alle som ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand i alle retninger.

Teller kor/musikere som medvirkende?

 • Ja, medvirkende er begrenset til ansatte og oppdragstakere som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.
 • Antallet medvirkende skal begrenses til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.

Hvor mange medvirkende kan vi ha?

 • Antallet medvirkende skal begrenses til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Det viktigste er å ha tilstrekkelig medvirkende for å overholde smittevernregler, ikke strekke grensene for å få flest mulig medvirkende. 

Vi har ikke plass til alle hvis alle skal ha en eller to meters avstand, hva gjør vi?

 • Avstand kommer først. Hvis lokalet er lite, vil det være færre som kan delta. Uansett hvor stort rommet er kan det per nå ikke samles mer enn maksgrensen.

Hvordan beregner vi hvor mange det er plass til med en/to meters avstand?

I veilederen ligger dette til grunn:

 • minst en meter avstand mellom de som ikke bor sammen, to meter ved innendørs allsang.
 • unngå trengsel ved inn- og utgang - avstandsregelen gjelder også her.

Når man setter et antall, må man derfor bruke skjønn. Hvert kirkerom må vurderes for seg.

Antallet som beregnes for den enkelte kirke må uansett settes slik at alle som ikke bor sammen kan holde minst 1 meter avstand / 2 meter avstand ved innedørs allsang i områder med forhøyet smitte.

En praktisk måte å gjøre dette på, er å teste:

 • hvor mange får plass pr kirkebenk med en/to meter avstand
 • er kirkebenkene langt nok fra hverandre til å overholde avstandsregelen / må man evt. bruke annenhver benk
 • ut ifra hva som er vanlig i menigheten, hvor stor andel kan man legge til grunn at sitter sammen. Dette kan gi plass til flere.

Hvordan måles en/to meter?

En/to meter måles fra skulder til skulder i alle retninger.

Norsk musikkråds veileder måler avstand ved sang annerledes, hvorfor sier kirken 2 meter skulder til skulder?

Den nasjonale veilederen sier at avstand skal måles fra skulder til skulder av to grunner:

 1. Kravet om minst en meter avstand skal måles fra skulder til skulder. Noe annet er brudd på forskriften.
 2. Rådet fra FHI og Helsedirektoratet om 2-meteren sier også skulder til skulder.

Når det gjelder avstand i forbindelse med kor og musikere, viser kirkens veileder til Norsk musikkråds veileder.

Hva gjør vi hvis kommunelegens vedtak er strengere enn de nasjonale reglene?

Hvis kommunen har vedtatt strengere lokale regler enn de nasjonale, har dette forrang.

Kan vi gjennomføre fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre?

Dette kan gjennomføres for i grupper på 30personer innendørs.  Voksne kan også drive organisert aktivitet utendørs i grupper på 40 personer så lenge avstandsreglene overholdes. Flere grupper kan bruke samme arena/rom så lenge disse holdes adskilt.

Registrering av oppmøte

Må vi ha navneliste eller registrere deltakere?

Ja, dette kravet gjelder fortsatt for arrangementer.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Oversikten skal inneholde navn og telefonnummer til deltakerne. Den skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene er covid-19-forskriften §13d. Kirken anbefaler disse informasjonsplakatene i inngangen.

Hvis det er mulig, kan en oversikt over hvor deltakerne sitter skrives inn i registreringslisten, for eksempel med henvisning til plassnummer eller område i kirken/lokalet.

Kirken anbefaler at mal for navneregistrering benyttes der kirkevert(er) skriver ned på vegne av alle deltakerne, eller der deltakerne selv skriver seg opp. Dersom flere skal benytte samme penn/papir bør håndsprit benyttes i for- og etterkant. Trengsel kan unngås ved å benytte flere registreringsstasjoner og innganger.

Eventuelt kan kirken lokalt beslutte å benytte et system for påmelding som ivaretar kravene. På kirken.no/korona finnes en oversikt over noen leverandører som kan vurderes. Selv om et system med innlevering av navnelapper med kontaktinformasjon kan benyttes, vil dette føre til merarbeid dersom kommunen har behov for raskt å få en liste over deltakere.

Kan navnelisten skrives av en ansatt eller frivillig på datamaskin så vi unngår penn og papir?

 • Ja, så lenge man sikrer minst en meter avstand mellom folk. Ved bruk av PC må man være ekstra bevisst på lagring/makulering av personopplysninger. 

Bryter vi personvernet ved å registrere deltakere?

 • Covid-19-forskriften er et sterkt behandlingsgrunnlag for å samle inn personopplysninger, så dette må man gjøre. Navnelister er eneste måten å gjøre det på. For å ivareta personvernet er det svært viktig at listen ikke blir brukt til andre formål, og at den makuleres etter fjorten dager. 
 • Kirkerådet ønsker dialog med departementet om registrering av deltakere, da det også berører religionsfriheten. 

Må vi føre navnelister dersom gravferdsbyrå gjør dette i begravelser eller bisettelser?

 • Nei, men arrangøren har uansett ansvar for at registreringen blir gjort. 

Må vi registrere hvor folk sitter i forhold til hverandre?

 • Nei, dette er ikke et krav. Hvis det er mulig, kan en oversikt over hvor deltakerne sitter skrives inn i registreringslisten, for eksempel med henvisning til plassnummer eller område i kirken/lokalet.

 

Bruk av utstyr

Kan vi bruke salmebøker hvis det er minst 24 timer til neste gangs bruk?

Må stoler med stoffpute i 24 timer karantene etter at de har vært i bruk?

 • Puter som henger fast i stolen regnes ikke som et hyppig berøringspunkt, og trenger derfor ikke rengjøring etter bruk. Armlener og stolrygg er slike punkter som trenger rengjøring. 

 

Barne- og ungdomsarbeid

Hva gjelder for barne- og ungdomsarbeidet?

 

Renhold

Hvordan rengjøre alterring med skinn?

 • Det kommer an på alder og tilstand på kirken og alterringen. Skinn tåler ikke alle vaskemidler, så en kan alternativt dekke over. Spørsmål om vask av overflater i vernede kirker kan rettes til Hanne M. Kempton i KA. 
 • Ved nattverd er det anbefalt å benytte stående utdeling, ikke knefall ved alterringen. 

 

Dåp og nattverd

Kan vi feire nattverd i en gudstjeneste?

 • Ja, nattverd kan gjennomføres forutsatt tiltak som hindrer kødannelse og trengsel. Nattverd bør gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltakere (kommunikanter).
 • Det er særlig viktig å unngå trengsel og kødannelse for å sikre at avstandsreglene overholdes. Hele bevegelsesmønsteret i forbindelse med nattverd må gjennomtenkes.
 • Dette kan oppnås med bruk av enkeltbeger (særkalk) og at brødet (oblaten) legges i hvert beger.
 • Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker.
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom deltakerne.
 • Kirken må ha tilfredsstillende måte for å sikre desinfiserende vask av utstyret som benyttes, eller benytte engangsbeger. Ifølge Mattilsynet tåler viruset ikke oppvaskmaskin over 70°C.
 • De som forbereder og deler ut vin og oblat skal praktisere god håndhygiene.

Er det OK å bruke samme dåpsvann når det er dåp av flere?

 • Ja, det er uproblematisk så lenge presten har rene hender og ikke er i kontakt med selve dåpsfatet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"