Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 18. januar

Kirkene kan åpne for arrangementer og aktiviteter igjen, og barne- og ungdomsarbeidet har fått "trafikklys".

Regjeringen startet året med en to-ukers sosial nedstengning. Den er over nå. På pressekonferansen 18. januar ble det klart at de fleste tiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger for kirken og særlig barne- og ungdomsarbeidet fra 19. januar.

Det er en forsiktig åpning, og forskriften begrenser fortsatt antall deltakere til 10 innendørs, og 200 utendørs. Utendørs samlinger kan altså samle langt flere enn innendørs, så her må det bli opp til en lokal vurdering – og værforhold – hva som kan fungere best. For begravelser gjelder 50 deltakere. I følge den nasjonale forskriften kommer medvirkende i tillegg.

Vær spesielt oppmerksom på at flere kommuner har vedtatt strengere lokale forskrifter.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 18.01.21 kl. 21.50) [word] [PDF]

 

Dette er nytt:

 • Anbefalingen om å avlyse alle fysiske samlinger gjelder ikke lenger.
 • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjenopptas, Kirkerådet har laget en ny trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Innendørs arrangementer kan gjennomføres med 10 deltakere + medvirkende. Utendørs gjelder grensen på 200 + medvirkende.
 • Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere + medvirkende innendørs.
 • Vær oppmerksom på evt. strengere lokale regler.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder (pr. 18.01.21 kl. 21.50) [word] [PDF]

 

"Trafikklys" i barne- og ungdomsarbeidet

Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er kommet flere tilbakemeldinger om at det er krevende å planlegge og gjennomføre barne- og ungdomsarbeidet med varierende smitteverntiltak. Det har også vært usikkerhet knyttet til endring av nivå i barnehager og skoler, og hva dette betyr for kirken. For å gjøre arbeidet mer forutsigbart, og i tråd med den lokale smittesituasjonen, knyttes det nå til trafikklysmodellen som gjelder i barnehager og skoler.

Det betyr at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Tiltakene som er beskrevet er basert på veilederen for barnehager og skoler. Ha gjerne kontakt med lokal smittevernmyndighet om arbeidet.

 

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Trykk her for å komme til siden med materiell i pdf-format

 

Endringslogg

 • 16.06.20 Versjon 1 av den nye samlede smittevernveilederen publisert.

 • 14.09.20 Versjon 2 med gjennomgående oppdateringer der utdaterte formuleringer knyttet til gjenåpning er tatt ut, og nye råd og anbefalinger fra FHI er satt inn knyttet til navneregistrering, husstandsfellesskap. I tillegg en gjennomgående lett språkvask.

 • 26.10.20 Versjon 3 har følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).
 • 03.11.10 Versjon 3.1 har følgende presisering:
  • Endret lagringstid for oppbevaring av deltakerlister i punkt 1.1 a), 1.1 b) og 2.6 a). Disse skal nå slettes etter 14 dager, ikke 10 som tidligere.
 • 06.11.20 Versjon 4.0 har følgende endringer:

  • Nytt avsnitt i innledningen om at kirkene kan holde åpent, men kirkerådet anbefaler å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned. Må vurderes lokalt.
  • I pkt 1.1 a):
   • Endret rekkefølge på antall og avstand
   • Nye avstandsregler
   • Nye antallsregler
   • Ny definisjon av fastmonterte seter
   • Presisering om private sammenkomster i lånt/leid lokale
   • Nytt punkt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester ut november måned.
  • I pkt 1.1 c): nytt sjette hovedprinsipp
  • I pkt 1.1 d): tatt ut lokale Oslo-definisjoner. Satt inn presisering om at regjeringen oppfordrer til lokalt strengere regler der det er smittetrykk.
  • Pkt 1.2 a) presiseringer knyttet til beslutning om nedstenging og gjenåpning av aktivitet
  • Pkt 1.2 c) om medbestemmelse er flyttet til 1.2 b) og motsatt.
  • I pkt 1.2 c) om HMS, renhold og opplæring: tatt inn anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser.
  • Pkt 1.3 e) strammet inn «husstandsmedlemmer».
  • Pkt 1.6 er strammet opp, og det er tatt inn råd om arbeidsreiser.
  • Pkt 2.1.2 tatt inn punkt om å gjennomføre gudstjenester, og et punkt hvor nattverd, lystenning og offer frarådes pga bevegelse.
  • Pkt 2.1.2 b) tatt inn punkt om å legge stor vekt på å gjennomføre dåp.
  • Pkt 2.1.3 nytt punkt som understreker at vielser kan gjennomføres.
  • Pkt 2.2 nytt avsnitt om å vurdere om aktivitetene er nødvendig å gjennomføre, og evt vurdere digitalt.
  • Pkt 2.4.1 anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester ut november måned.
  • Pkt 2.4.4 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.5 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.6 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
 • 30.11.20 Versjon 5.0 har følgende endringer:
  • I innledningen er inndelingen av veilederen nå omtalt, i tillegg til enkelte justeringer om Kirkerådet og KAs dialog med helsemyndighetene omtalt og anbefalingen om avlysning tatt ut.
  • Pkt. 1.1 a), 2.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.5, 2.6: Den tidligere anbefalingen om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder ikke lenger, og er derfor tatt ut.
  • Pkt 1.1 a): Ny anbefaling om 2 meters avstand ved salmesang innendørs, ny definisjon av medvirkende som ikke skal telles med i antallet deltakere, lagt til brødtekst om innendørs og utendørs arrangementer, samt presisert at utendørs arrangementer må skje på avgrenset område.
  • Pkt 2.1.2: Kulepunkt om nattverd og lystenning har fått ny ordlyd for å tydeliggjøre at det gjelder gudstjenester, og at offer kan skje via vipps. Tatt inn nye kulepunkter med anbefalinger for å redusere trengsel innendørs.
  • Pkt 2.7: Omfattende endring og detaljering av gjeldende regelverk knyttet til åpne kirker, etter dialog med helsemyndighetene.
 • 17.12.20 Versjon 5.1 har følgende endring:
  • Punkt 1.1a) og 2.7.1a): De særskilt nevnte avstandsreglene for kor- og musikere (2 meter foran og bak, 1,5 meter til siden) er tatt ut. Det vises i stedet til Norsk musikkråds veileder. Denne er oppdatert med nye avstandsregler.
 • 04.01.21 Versjon 6.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert med henvisning til den nye nasjonale nedstengingen fra 4.-18. januar 2021. Lenker til ressursnotat om advent og jul 2020 er tatt ut, da det ikke lenger er relevant.
  • Nytt punkt 1.0 om anbefaling om å avlyse fysiske aktiviteter.
  • Pkt 1.1 a) om antall er oppdatert i tråd med revidert forskrift. Minnesamvær lagt til i opplistingen av eksempler på hva som regnes som private sammenkomster. Tydeliggjort at antall medvirkende skal begrenses til det som er nødvendig. Forkortet definisjonen av fastmonterte seter.
  • Pkt 1.6 b) tatt inn at kirken følger nasjonale/lokale anbefalinger og pålegg om bruk av hjemmekontor.
  • Pkt 2.1, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 tatt inn anbefaling om avlysning.
  • Pkt 2.1.2 b) mindre justeringer om å legge til rette for dåp.
  • Pkt 2.4.1 presisert at det er tillatt med inntil 50 deltakere i begravelse/bisettelse, og presisering om at minnesamvær i etterkant regnes som privat sammenkomst med maks 5 deltakere.
  • Punkt 2.7 tatt inn anbefaling om avlysning, samt byttet rekkefølge på 2.7.1 og 2.7.2.
  • Pkt 2.7.2 om kirkevandringer er justert antallsbegrensning samt presisert at kirken nå må tømmes etter hver pulje av deltakere og at jevn strøm ikke lenger er tillatt ved kirkevandringer. Dette i tråd med revidert forskrift.
 • 18.01.21 Versjon 7.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert om at aktiviteter kan gjennomføres, og anbefalingen om å avlyse aktiviteter er tatt ut. Det er også listet opp flere andre ressurser i lenkene under innledningen.
  • Pkt 1.0 «Anbefaling om å avlyse fysiske aktiviteter» er tatt ut.
  • 1 a) har oppdatert antallsbeggrensninger og ryddet i punktene om avstandsregler, og presisert om avstand mellom forsangere og menigheten. Lagt inn anbefaling fra regjeringen om deltakere fra samme kommune.
  • 1 b) lagt inn at digitale lister er effektive for smitteoppsporing.
  • 1 presisert at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gjennomføres.
  • 1.2 presisert at antalls- og avstandsbegrensningene skal følges.
  • 2 tatt ut tekst om avlysning.
  • 4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 gjennomgående oppdatert med ny trafikklysmodell for barne- og ungdomsarbeidet tilpasset kommunenes system for barnehager og skoler.
  • 5 tatt ut tekst om avlysning.
  • 6 tatt ut tekst om avlysning.
  • 7 tatt ut tekst om avlysning og opplyst om at det kommer liturgi for nattverd ved åpen kirke.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"