Kirkerådets evalueringsnemnd

Evalueringsnemnda er et organ for vurdering av kompetanse til personer som ønsker å bli prester, men mangler cand.theolgrad.

Evalueringsnemnda har sin hjemmel i Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke § 5. Forskriften finner du her.

Det er to veier å gå for å bli godkjent a evalueringsnemnda. Enten ved å få vurdert sin kompetanse som tilsvarende cand.theol (forskriften § 5) eller ved søknad fra biskop få unntak fra forskriftens krav om cand.theolgrad, § 2 b (forskriften  § 6).

Søknadsfrister etter begge paragrafer er henholdsvis 15. februar og 1. september. Det finnes ikke eget søknadsskjema for søknader, men det er utarbeidet en veiledning for hva søknaden skal innholde.

Søkere vil bli innkalt til møtet i nemnda og er pliktig til å møte dersom søknaden skal tas i betraktning.Evalueringsnemnda har vanligvis to møter i året, i månedsskiftet mars/april og medio oktober.
Møtedato for høsten 2017 er 27. oktober.
Møtedato for våren 2018 er 16. mars.

Nemnda har (2017–2020) følgende sammensetning:

  • ett medlem med varamedlem fra de teologiske fakultetene (Kari Storstein Haug, VID),
  • ett medlem med varamedlem fra de praktisk-teologiske seminarene (Merete Thomassen, PTS),
  • ett medlem med varamedlem fra den tjenestemannsorganisasjon som organiserer flest prester i Den norske kirke (Marit Bunkholt, Presteforeningen),
  • to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer (Rønnaug Torvik, Agder og Telemark og Per Winsnes, Nidaros).

Oppnevning av nemnda skjer for fire år og følger Kirkemøtets funksjonsperiode.


Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda.
For spørsmål kan en henvende seg Kirkerådet tlf 23 08 12 00 eller post.kirkeradet@kirken.no