Kirken i tall

Den norske kirke har en bred virksomhet, og en del av denne virksomheten kan måles i tall.

Ved utgangen av 2015 var det 3,8 millioner medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Dette utgjorde 73 prosent av befolkningen - ett prosentpoeng lavere enn i 2014.

1. januar 2016 var det 11 bispedømmer, 101 prostier, 418 fellesråd og 1215 menigheter i Den norske kirke. Av menighetene var det 1205 geografiske sokn, 8 kategorialmenigheter (Døves menigheter og Saemien Åålmege), samt en valgmenighet og menigheten på Svalbard.

I følge Kirkebyggdatabasen er det 1625 kirker tilhørende Den norske kirke.

I 2015 var det ansatt 1282 prester, 12 biskoper og 264 ansatte i bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd. I tillegg kommer om lag 6000 ansatte i fellesrådene.