Kirken i tall

Den norske kirke har en bred virksomhet, og en del av denne virksomheten kan måles i tall. SSB presenterte 15. mars årsstatistikken for 2016.

 

 

Ved utgangen av 2016 var det 3758070 medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Dette utgjorde 71,5 prosent av befolkningen.

I 2016 ble det døpt 32199 personer i Den norske kirke. Andelen døpte ett-åringer blant alle ett-åringer som har foreldre med medlemskap i Den norske kirke, har vært om lag 76 prosent de fire siste årene. I 2016 hadde andelen steget til 77 prosent.

En av årsakene til denne økningen er oppryddingen i Den norske kirkes medlemsregister som i løpet av 2016 førte til at mange tilhørige ble slettet fra registeret. En medvirkende årsak er også at det i mange menigheter har vært satset spesielt på å gi kirkens medlemmer god informasjon om dåpen.

Tabellen er hentet fra Årsrapporten til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 2016.

- Det er gledelig å se at andelen døpte blant barn av kirkemedlemmer stiger. Vi må fortsette å styrke arbeidet med dåp på alle nivå i kirken. Økt bevissthet blant kirkens medarbeidere og tillitsvalgte, og drypp av informasjon i ulike kanaler, kan gi flere hjelp til å komme på tanken om å døpe barnet sitt, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen. 
 
I 2016 var om lag 260000 barn og unge med sine familier i kontakt med kirken i forbindelse med trosopplæringstiltak. Og nesten 27000 frivillige medarbeidere bidro til å gjøre trosopplæringsplaner til virkelighet.

37384 15-åringer ble konfirmert i kirken i fjor. I 2016 sank andelen konfirmerte av kirkemedlemmer som er 15 år, fra 87 prosent de tre foregående årene til 85 prosent. Utviklingen er ulik i bispedømmene.

Menighetene rapporterte om 7521 kirkelige vigsler i 2016. Både antall vigsler totalt, og vigsler i rammen av Den norske kirke går svakt ned, og andelen kirkelige vigsler i kommunene, av vigsler totalt, er 33,4 prosent. Antall og andelen kirkelige vigsler har gått ned med 9 prosent siden 2005.

Det var 36126 kirkelige gravferder i 2016. Kirkelig gravferd er den av de kirkelige handlingene som har høyest og mest stabil oppslutning i befolkningen. Andelen kirkelige gravferder av alle døde ligger i underkant av 90 prosent.

Det samlede antall avholdte gudstjenester er gått noe opp fra 2015 til 2016, etter flere år med en viss nedgang.
2015 - totalt 61908 gudstjenester.
2016 - totalt 62427 gudstjenester.

Økningen gjelder ikke antallet gudstjenester på søndager og helligdager, men andre gudstjenester. Sammenslåing av flere sokn kan også ha bidratt til en viss nedgang i gudstjenester på søndager og helligdager. Den gjennomsnittlige deltakelse på alle gudstjenester har holdt seg relativt stabilt på i overkant av 91 personer de fire siste årene.

1. januar 2016 var det 11 bispedømmer, 101 prostier, 418 fellesråd og 1215 menigheter i Den norske kirke. Av menighetene var det 1205 geografiske sokn, 8 kategorialmenigheter (Døves menigheter og Saemien Åålmege), samt en valgmenighet og menigheten på Svalbard.

I følge Kirkebyggdatabasen er det 1625 kirker tilhørende Den norske kirke.

I 2016 var det ansatt 1282 prester, 12 biskoper og 290 ansatte i bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd. I tillegg kommer om lag 6000 ansatte i fellesrådene.

 

Noen nasjonale tall 2013-2016 hentet fra Statistikkbanken i KOSTRA-rapporteringen på ssb.no: