Kirkelige handlinger og gudstjenester

I 2015 ble det døpt 34116 personer i Den norske kirke. Dette utgjør 58 prosent av alle fødte, mot 59 prosent i 2014. Andelen døpte av 1-åringer som har foreldre med medlemskap i Den norske kirke, har vært om lag 76 prosent de fire siste årene, men også her er det en nedadgående tendens.

39 527 15-åringer ble konfirmert i kirken. Dette utgjorde 61,5 prosent av 15-åringer i befolkningen, mens andelen konfirmanter av 15-årige kirkemedlemmer var 87 prosent. Andelen konfirmerte av medlemmer på 15 år har vært høy og stabil i flere år.

Menighetene rapporterte om 7834 kirkelige vigsler i i 2015. Ikke alle vigslene utført av prester i Den norske kirke rapporteres gjennom menighetene, og totalt var det, ifølge SSB juni 2016, 8565 vigsler utført i rammen av Den norske kirke i 2015. Både antall vigsler totalt, og vigsler i rammen av Den norske kirke går svakt ned, og andelen kirkelige vigsler av vigsler totalt ligger dermed på samme nivå som året før på 37,7 prosent. Antall og andelen kirkelige vigslser har gått ned med 9 prosent siden 2005, men det kan se ut som at den nedadgående trenden har stabilisert seg noe de siste tre årene.

Det var 36 797 kirkelige gravferder i 2015. Kirkelig gravferd er den av de kirkelige handlingene som har høyest og mest stabil oppslutning i befolkningen, og andelen kirkelige gravferder av alle døde økte svakt fra 90,2 i 2013 til 90,4 prosent i 2015.

 

Det har vært en nedgang i både antall gudstjenester og antall gudstjenestedeltakere fra 2014 til 2015. Den gjennomsnittlige deltakelse på alle gudstjenester har imidlertid holdt seg relativt stabilt på om lag 93 personer de fire siste årene.

Deltakelsen var høyest på konfirmasjonsgudstjenester med 285 deltakere i snitt per gudstjeneste, mens det var 246 deltakere på julaftensgudstjenestene i gjennomsnitt.