Medlemsstatistikk

Medlemstall - Inn- og utmeldinger - Hvem og hvor er medlemmene?

Medlemstall

3 758 070 personer, bosatt i Norge, var medlemmer eller tilhørige i Den norske kirke per 31.12.2016, hvorav 132 341 er tilhørige. Dette utgjør 3,5 prosent av medlemsmassen. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet som ikke er en del av beregningene under.

Det totale medlemstallet påvirkes av flere faktorer. Nedgangen på 41 296 medlemmer (1 %) fra 2015 til 2016 skyldes hovedsakelig utmeldinger etter mulighet for elektronisk utmelding, men også korreksjoner i registeret, og utvandring.

Ved utgangen av 2016 var det 5 258 317 innbyggere bosatt i Norge, og medlemmene i Den norske kirke utgjorde 71,5 prosent av disse. Mens det var en nedgang i medlemstallet på 1 prosent, vokser befolkningen, og medlemsandelen i befolkningen var med det 1,5 prosent lavere i 2016 enn året før.


Inn- og utmeldinger

I 2016 var det flere både inn- og utmeldinger enn tidligere år. 3147 personer meldte seg inn i kirken, mens 41 024 personer meldte seg ut av kirken. 

Hvem og hvor er medlemmene?

Barn under 18 år med tilhørighet til kirken gjennom foreldres medlemskap er markert med en egen farge (rød). I figuren ser vi at medlemstallet til en viss grad følger antallet personer i befolkningen på de ulike alderstrinnene. I aldersgrupper der det er mange innbyggere totalt i landet, som 45-49-åringer, er det også ofte flere medlemmer sammenliknet med eldre og yngre aldersgrupper. Samtidig er det stor variasjon mellom de ulike aldersgruppene i hvor stor andel som er medlemmer.

Medlemsandelen er høyest i aldersgruppene over 45 år (73 % eller mer), og lavest i aldersgruppen 30-34 år (57 %). Blant innbyggere under 45 år er medlemsandelen høyest i aldersgruppen 15-19 år (71 %). Gruppen på 0 til 4 år inkluderer en del barn som ikke har rukket å bli døpt ennå. Dette kan til en viss grad forklare hvorfor det er flere tilhørige og færre medlemmer i denne gruppen sammenliknet med eldre kohorter, og fordelingen kan endres etter hvert som barn blir eldre og døpt. Samtidig er det en tendens som går i retning av at færre medlemmer døper barna sine, at flere forblir tilhørige til de eventuelt selv velger å døpes, eller tilhørigheten slettes ved fylte 18 år.

 

  • Fremtidens medlemmer
    Statistisk sentralbyrå lager befolkningsfremskrivninger for den norske befolkningen. Forskerne i SSB legger dagens befolkning og historiske trender til grunn når de spår hvordan befolkningen kan se ut om 10, 20, 30 og helt opp til 84 år fra nå, nærmere bestemt i år 2100. Oppsummert sier forskerne at det vil bli flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Vi har ikke tilsvarende framskrivning for medlemmer i Den norske kirke. Det er heller ikke nødvendigvis de samme trendene som vil være gjeldende for Den norske kirkes medlemsmasse som i befolkningen forøvrig. Befolkningsframskrivningene kan likevel gi et innblikk i kirkens framtid dersom de ses i lys av hvordan kirkens medlemsmasse er satt sammen i dag.
    Artikkel som oppsummerer funnene finner du her på ssb.no


  • Se kirkestatistikk 1999-2016 for virksomheten i Den norske kirke i Statistisk sentralbyrås Statistikkbank