Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke.

12. desember 2017
Høringsuttalelse - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - til Kulturdepartementet

7. desember 2017
Endringer i utlendingsforskriften - Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

30. november 2017
NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

13. november 2017
Høringsuttalelse endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - til Kommunal- og Moderniseringsdepartement

13. oktober 2017
Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

20. september 2017
Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

15. september 2017
Forslag til endring i utlendingsloven og stykkprisforskriften - fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

13. september 2017
Høringsuttalelse til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett - til Justis- og beredskapsdepartementet

21. juni 2017
Høringsuttalelse fra Kirkerådet til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2017 - Integrasjon og tillit (Brochmann II-utvalget)

24. april 2017
Høringssvar til Helsedirektoratet  - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

3. april 2017
Høringssvar til  Justis- og beredskapsdepartementet  - Tilknytningskrav for familieinnvandring 
 
10. mars 2017
Høringssvar – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 (2015-2016) - til Justis- og beredskapsdepartementet 

1. mars 2017
Høringsuttalelse – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet - til Arbeids- og sosialdepartementet  

23. februar 2017
Høringsuttalelse - På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming - til Barne- og likestillingsdepartementet  

14. februar 2017
Høringssvar – forslag om endringer av forskriftsbestemmelser for avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv. - til Justis- og beredskapsdepartementet

13. februar 2017
Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler - til Justis- og beredskapsdepartementet

8. februar 2017
Høringssvar på forslaget om endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker - til Justis- og beredskapsdepartementet 

2. januar 2017
Høringssvar endring i forskrift om forvaltningsområde for samisk språk - Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

22. desember 2016
Høringssvar om grønn konkurransekraft - til Klima- og miljødepartementet 

7. desember 2016
Høringssvar om norsk klimalov - til Klima- og miljødepartementet

1. november 2016
Forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen

2. november 2016
Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

14. oktober 2016:
Forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

31. august 2016
Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

17. august 2016
Utkast til forskrift om rekneskapsføring for rettssubjektet Den norske kyrkja (til Kulturdepartementet)

8. juni 2016
Høringssvar Assimilering og motstand NOU 2015:7 

9. mai 2016
Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse (til Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

2. mai 2016
Statens finansiering av Svalbard kirke (til Kulturdepartementet)

9. februar 2016
Forslag til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) - til Justisdepartementet

20. januar 2016
Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

15. oktober 2015
Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

29. september 2015
Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap - til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

31. august 2015
Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning - til Helse- og omsorgsdepartementet

26. juni 2015
Forslag til ny folkeregisterlov - til Finansdepartementet

6. mai 2015
Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - til Kulturdepartementet

15. april 2015
Staten og Den norske kirke - et tydelig skille, forslag til endringer i kirkeloven - til Kulturdepartementet

23. februar 2015
NOU 2014:9 Ny adopsjonslov - til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

9. desember 2014
Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet - til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

14. november 2014
Vedlikehold av krigsgraver - til Kulturdepartementet

10. september 2014
Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - til Klima-og miljødepartementet

12. august 2014
Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.  - til Justis- og beredskapsdepartementet

27. juni 2014
Endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn - til Justis- og beredskapsdepartementet

20. juni 2014
Kompetanseutviklingsplan for prester - til Bispemøtet

27. april 2014
Endringer i alkoholloven - til Helse og omsorgsdepartementet

12. mars 2014
Reservasjonsordning for fastleger - Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse fra Kirkerådet

5. mars 2014
Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase - til Den norske legeforening

30. september 2013
Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kirkerådets høringsuttalelse

30. august 2013
Høring – NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Høringsuttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke

28. juni 2013
Kulturutredning 2014. Høringssvar fra Kirkerådet til Kulturdepartementet

8. januar 2013
Bioteknologiloven - Straffebestemmelsen. Høringsutalelse fra Kirkerådet til Helse- og omsorgsdepartementet

11. november 2011
Høringsuttalelse fra Kirkerådet på NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

10. oktober 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på NOU 2011:14 Bedre integrering

27. september 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

14. september 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om rituell omskjæring av gutter

9. april 2011
Kirkemøtets høringsuttalelse til FADs høringsnotat av 1. februar 2011 om konsekvenser av grunnlovsendringer

21. mars 2011
Kirkerådets høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening.

30. mars 2010:
Høringsuttalelse til Justisdepartementet om forslaget til gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett.