Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser fra nasjonale organer i Den norske kirke.

13. juni 2018
Høringsinnspill fra Samisk kirkeråd til Sametingets forslag om etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant materiale

9. mai 2018
Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet, NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

9. mai 2018
Høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

23. april 2018
Høringsuttalelse med innspill til fremtidens genteknologilov til Bioteknologirådet.

24. april 2018
Kirkerådets høringssvar til Kulturdepartementet om konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen, basert på NOU 2017: 17 På ein søndag?

26. januar 2018
Høringsuttalelse til KAs strategiplan, vedtatt på møtet i Kirkerådet 25.-26. januar 2018 (sak KR 17/18)

12. desember 2017
Høringsuttalelse - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - til Kulturdepartementet

7. desember 2017
Endringer i utlendingsforskriften - Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold

30. november 2017
NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

13. november 2017
Høringsuttalelse endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - til Kommunal- og Moderniseringsdepartement

13. oktober 2017
Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

20. september 2017
Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

15. september 2017
Forslag til endring i utlendingsloven og stykkprisforskriften - fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

13. september 2017
Høringsuttalelse til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett - til Justis- og beredskapsdepartementet

21. juni 2017
Høringsuttalelse fra Kirkerådet til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2017 - Integrasjon og tillit (Brochmann II-utvalget)

24. april 2017
Høringssvar til Helsedirektoratet  - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

3. april 2017
Høringssvar til  Justis- og beredskapsdepartementet  - Tilknytningskrav for familieinnvandring 
 
10. mars 2017
Høringssvar – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 (2015-2016) - til Justis- og beredskapsdepartementet 

1. mars 2017
Høringsuttalelse – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet - til Arbeids- og sosialdepartementet  

23. februar 2017
Høringsuttalelse - På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming - til Barne- og likestillingsdepartementet  

14. februar 2017
Høringssvar – forslag om endringer av forskriftsbestemmelser for avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv. - til Justis- og beredskapsdepartementet

13. februar 2017
Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler - til Justis- og beredskapsdepartementet

8. februar 2017
Høringssvar på forslaget om endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker - til Justis- og beredskapsdepartementet 

2. januar 2017
Høringssvar endring i forskrift om forvaltningsområde for samisk språk - Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

22. desember 2016
Høringssvar om grønn konkurransekraft - til Klima- og miljødepartementet 

7. desember 2016
Høringssvar om norsk klimalov - til Klima- og miljødepartementet

1. november 2016
Forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen

2. november 2016
Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

14. oktober 2016:
Forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

31. august 2016
Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

17. august 2016
Utkast til forskrift om rekneskapsføring for rettssubjektet Den norske kyrkja (til Kulturdepartementet)

8. juni 2016
Høringssvar Assimilering og motstand NOU 2015:7 

9. mai 2016
Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse (til Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

2. mai 2016
Statens finansiering av Svalbard kirke (til Kulturdepartementet)

9. februar 2016
Forslag til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) - til Justisdepartementet

20. januar 2016
Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

15. oktober 2015
Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

29. september 2015
Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap - til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

31. august 2015
Forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning - til Helse- og omsorgsdepartementet

26. juni 2015
Forslag til ny folkeregisterlov - til Finansdepartementet

6. mai 2015
Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - til Kulturdepartementet

15. april 2015
Staten og Den norske kirke - et tydelig skille, forslag til endringer i kirkeloven - til Kulturdepartementet

23. februar 2015
NOU 2014:9 Ny adopsjonslov - til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

9. desember 2014
Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet - til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

14. november 2014
Vedlikehold av krigsgraver - til Kulturdepartementet

10. september 2014
Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - til Klima-og miljødepartementet

16. oktober 2014
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille - til Kulturdepartementet

12. august 2014
Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.  - til Justis- og beredskapsdepartementet

27. juni 2014
Endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn - til Justis- og beredskapsdepartementet

20. juni 2014
Kompetanseutviklingsplan for prester - til Bispemøtet

27. april 2014
Endringer i alkoholloven - til Helse og omsorgsdepartementet

12. mars 2014
Reservasjonsordning for fastleger - Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse fra Kirkerådet

5. mars 2014
Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase - til Den norske legeforening

30. september 2013
Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn Kirkerådets høringsuttalelse

30. august 2013
Høring – NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Høringsuttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke

28. juni 2013
Kulturutredning 2014. Høringssvar fra Kirkerådet til Kulturdepartementet

8. januar 2013
Bioteknologiloven - Straffebestemmelsen. Høringsutalelse fra Kirkerådet til Helse- og omsorgsdepartementet

11. november 2011
Høringsuttalelse fra Kirkerådet på NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

10. oktober 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på NOU 2011:14 Bedre integrering

27. september 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

14. september 2011
Høringsuttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke på høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om rituell omskjæring av gutter

9. april 2011
Kirkemøtets høringsuttalelse til FADs høringsnotat av 1. februar 2011 om konsekvenser av grunnlovsendringer

21. mars 2011
Kirkerådets høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til forskrift om endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening.

30. mars 2010:
Høringsuttalelse til Justisdepartementet om forslaget til gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett.Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"