Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Målsetting og mandat

Ny kirkeordning skal være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er nødvendig og forenkle der det er mulig.

Vedtatt på møte i Kirkerådet 16.-17. september 2019

Målsetting for arbeidet
Ny kirkeordning skal
- frigjøre mest mulig ressurser til møter med folk lokalt og tilstrekkelige ressurser til å å få kirken til å henge godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt,
- legge til rette for at kirken når ut med evangeliet til flest mulig mennesker,
- legge til rette for at kirken oppfyller samfunnsoppdraget som en folkekirke for alle som vil være med og som tar vare på den kristne kulturarven,
- være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er nødvendig og forenkle der det er mulig,
- inneholde en god balanse mellom embete og råd, folkevalgte og ansatte,
- være fleksibel, ved å gjøre det mulig å tilpasse ordningene etter ulike behov,
- ivareta behovene til kirkens mange aktører: folkevalgte, ansatte, frivillige og dem som søker kirkens tjenester,
- gi økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet lokalt.


Utredningsmandat
Formålet med utredningen er å gi grunnlag for å treffe beslutning om fremtidig arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke og gjøre andre tilpasninger og endringer i kirkeordningen. Utredningen skal ta utgangspunkt i følgende forslag:
Arbeidsgiveransvar for alle lokalt tilsatte utøves av et «prostiråd»/«storfellesråd». Forslaget skal bygge på det som kan være en egnet størrelse for fremtidig arbeidsgiverorganisering og skal ta utgangspunkt i dagens prostier og i ny kommunestruktur.
Med henblikk på formålet, skal det følgende utredes:
1. «Prostiråd/storfellesrådet» som fellesorgan for soknene og arbeidsgiverorgan for alle kirkelig tilsatte.
2. Oppgavefordeling mellom menighetsrådene og det nye fellesorgan for soknene med utgangspunkt i Kirkemøtets tidligere føringer.
3. Biskopens rolle i ny kirkeordning, herunder det nærmere innhold av biskopens ledelse og tilsyn.
4. Ordning for daglig ledelse i «prostiråd/storfellesrådet».
5. Bispedømmerådets rolle og funksjon.
6. Sammensetning av og valgordning for kirkelige organer som del av det kirkelige demokratiet.
Kirkerådet vil inngå avtale med et eksternt konsulentselskap som skal bidra i arbeidet med å utrede økonomiske og administrative konsekvenser ved det eller de løsningsforslag som fremmes.
Det skal leveres delutredninger til utvalget om følgende temaer:
1. Arbeidsgiverorganisering
2. Biskopens rolle – tilsyn og ledelse
3. Kirkelig demokrati – kirkelige organers sammensetning og valgordninger til disse
4. Forholdet kirke – kommune
Det skal gjennomføres innspillsmøter og fagkonsultasjoner med sikte på bred involvering.
Arbeidet skal skje i dialog med kirkelige organer og andre aktører i kirken. Ekspertise innen relevante fagområder som arbeidsrett, demokrati og økonomi – i tillegg til kirkerett, trekkes inn i arbeidet,
I arbeidet kan det brukes tjenester fra det konsulentselskap Kirkerådet inngår avtale med, etter planen høsten 2019. Konsulentselskapet skal bidra med modeller og rådgivning innen økonomiske og administrative konsekvensutredninger.
Det er et mål å komme frem til løsninger som kan få bredest mulig oppslutning.
Utvalget skal levere sine forslag til Kirkerådets direktør innen 1. januar 2021.

Delutredning 1:
Arbeidsgiverorganisering
- Hvilke rettssubjekter / hvilket rettssubjekt skal være arbeidsgiver henholdsvis for prestene og de som i dag er ansatt i soknene?
- «Prostirådets/storfellesrådets» oppgaver
- Konkret uttegning av
Daglig ledelse – ansvar og oppgaver for daglig leder av «prostirådets/ storfellesrådets» virksomhet
Forholdet mellom biskop, prost og daglig leder
Ordning for tilsetting av prost
- Rollen til partssammensatte utvalg
- Spørsmål om virksomhetsoverdragelse, herunder pensjon

Delutredning 2:
Biskopenes rolle – tilsyn og ledelse
- Innholdet i og redskap for biskopens ledelse og tilsyn
- Biskopens virkemidler ut over eventuelle arbeidsgiverfunksjoner:
Inspirere
Bindende pålegg
Ordinasjon / vigsling
Tap av ordinasjons- og vigslingsfullmakter
- Rolle ved tilsettinger

Delutredning 3:
Kirkelig demokrati – kirkelige organers sammensetning og valgordninger til disse
Direkte valg i flermannskretser på Kirkemøtet.
Hvert «prostiråd/storfellesråd» velger indirekte en representant til Kirkemøtet av og blant «prostirådets/storfellesrådets» medlemmer.
Gjennomgående representasjon – i hvert «prosti/storfellesråd» velges det ett medlem gjennom direkte valg til Kirkemøtet. Dette medlemmet blir også medlem av «prosti/storfellesråd».
Evt. andre modeller.
- Kommunal representasjon – interkommunale «prostiråd/storfellesråd»
- Ombudsplikten – plikten til å ta imot valg og møte i det kirkelige organet man er valgt til.

Delutredning 4:
Konsekvenser for forholdet kirke-kommune
- Samarbeid mellom kirke og kommune om for eksempel kirkebygg, diakonale og kulturelle samfunnsområder.
- Samhandling og budsjettprosess
- Rapportering og innsyn mellom kirke og kommune
- Samhandling og budsjettprosess mellom «prostiråd/storfellesråd» og Kirkemøte

 


Fremdrift for arbeid med kirkeordningen

  • Høsten 2019 - Direktøren oppnevner utvalg og arbeidsgrupper.
  • Våren 2020 - Stortinget vedtar ny trossamfunnslov.
  • Høsten 2020 - Arbeidsgruppene leverer delutredninger til utvalget innen 1. august 2020.
  • Vinteren 2021 - Ny trossamfunnslov trer i kraft, likeledes den kirkeordning Kirkemøtet vedtok i 2019. Utvalget for kirkelig organisering leverer sitt forslag til Kirkerådets sekretariat innen 1. januar 2021.
  • På Kirkerådets møte i mars 2021 behandles utkast til høringsdokument. Det gjennomføres en bred høring og åpne konsultasjoner med utgangspunkt i Kirkerådets forslag.
  • Høsten 2021 - Kirkemøtet får en orientering om arbeidet med kirkeordning.
  • På Kirkerådets møte i desember 2021 behandles saken for andre gang og Kirkerådet avgir sin innstilling til Kirkemøtet 2022.
  • Bispemøtet vedtar i februar 2022 sin uttalelse til Kirkerådets innstilling.
  • Kirkemøtet 2022 - Kirkemøtet gjør et prinsippvedtak om arbeidsgivermodell og øvrige ordninger og gir Kirkerådet i oppgave å utforme konkrete bestemmelser til Kirkemøtet 2023.

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"