Kirkemøtet 05.04.2011 - 10.04.2011 Tønsberg

Hovedtema for Kirkemøtet 2011 var "Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst"

 

Protokollen fra Kirkemøtet 2011
Vedtak - Hent hele protokollen her (2,8 mb)

Saksliste
Vedlegg - km_2011_saksliste_2.pdf

Programskisse
Vedlegg - programskisse2_2011.pdf

KM 1/11 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - km_1_1_11_innstilling_fra_protkom.pdf

KM 2/11 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - km_2_11_valg_oppnevninger_forside.pdf

KM 3/11 Orienteringssaker
Saksdokumenter - km_3_11_orenteringssaker1.pdf

KM 4/11 Gudstjenestereformen - Hovedgudstjenesten med nattverdliturgi
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - km_4_1_11_hovedgudstjenesten.pdf
Vedlegg - km_4_1_1_11_ordning_hovedgudsjtenesten_bm.pdf
Vedlegg - km_4_1_2_11_ordning_hovedgudstenesta_nn.pdf
Vedlegg - km_4_1_3_11_vedlegg_kminnstillinger.pdf

KM 5/11 Gudstjenestereformen - Dåp i hovedgudstjenesten
Vedlegg - km_5_1_1_11_ordning_daap_nn.pdf
Saksdokumenter - km_5_1_11_daap_i_hovedgudstjenesten.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 6/11 Gudstenestereforma - Tekstbok
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - km_6_1_11_tekstbok.pdf
Vedlegg - km_6_1_1_11_register.pdf
Vedlegg - km_6_1_2_11_register_tekstbok.pdf
Vedlegg - km_6_1_3_11_notat_om_tekstboken_bots_og_bededag.pdf

KM 7/11 Gudstjenestereformen - Alminnelige bestemmelser
Vedlegg - km_7_1_1_11_alm_best_ordning_hovedgudstjeneste.pdf
Vedlegg - km_7_1_2_11_alm_best_for_daap.pdf
Vedlegg - km_7_1_3_11_allmenne_foresegner_for_daap.pdf
Vedlegg - km_7_1_4_11_allmenne_foresegner_ordning_hovedgudstenesta.pdf
Saksdokumenter - km_7_1_11_alminnelige_bestemmelser.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak - hovedgudstjenesten
Vedlegg - km_7_1_5_11_gudstjenestereformen_adm_og_okonomiske_konsekvenser.pdf
Vedtak - Kyrkjemøtekomiteens merknader og Kyrkjemøtets vedtak - dåp

KM 8/11 Strategiplan for samisk kirkeliv
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - km_8_1_2_11_forslag_strategiplan_for samisk_kirkeliv_til km2011.pdf
Vedlegg - km_8_1_1_11_økonomiske_konsekvenser.pdf
Saksdokumenter - km_8_1_11_strategiplan_samisk_kirkeliv.pdf

KM 9/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster
Vedlegg - km_9_1_1_11_vedlegg.pdf
Saksdokumenter - km_9_1_11_diakontjenesten.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 10/11 Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009-2013 - høring
Vedlegg - km_10_1_1_11_hoeringsnotat_1feb2011.pdf
Vedlegg - km_10_1_2_11_folgebrev_hoering.pdf
Vedlegg - km_10_1_11_3_Sammenfatning av høringsuttalelser
Vedtak - Kirkemøtets høringsuttalelse
Saksdokumenter - km_10_1_11_kirkeforliket.pdf

KM 11/11 Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd
Saksdokumenter - km_11_1_11_endringer_kirkeloven.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 12/11 Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst
Saksdokumenter - km_12_1_11_dnk_som_evangelisk-luthersk_kirke.pdf
Vedlegg - km_12_1_1_11_dnks_identitet_ og_oppdrag_nn.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 13/11 Kirkemøtets oppnevningspraksis
Saksdokumenter - km_13_1_11_kms_oppnevningspraksis.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 14/11 Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste
Vedlegg - km_14_1_1_11_daap_i_eiga_gudstjeneste.pdf
Saksdokumenter - km_14_1_11_daap_i_egen_gudstjeneste.pdf
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø