Kirkemøtet 2018

Kirkemøtet 2018 arrangeres i Trondheim fra onsdag 11. april kl 12.00 til mandag 16. april kl 17.00.

Sakslisten for Kirkemøtet 2018

Programskissen for Kirkemøtet 2018

Deltakerne på Kirkemøtet 2018

Orientering til pressen

Kirkemøtet 2018 åpner med gudstjeneste i Nidarosdomen onsdag 11. april kl. 12.00
Åpningsmøtet på Scandic Hotel Nidelven starter kl. 16.00.
Kirkemøtets generaldebatt følger deretter kl. 18.00 onsdag kveld.

Litt om noen av sakene:

  • Kirkemøtet skal vedta nye regler for kirkevalg. Kirkerådet som forbereder sakene til behandling på Kirkemøtet, ønsker en mobilisering der flere grupperinger stiller lister til kirkevalget 2019. 

  • Kirkemøtet får til orientering historiens første regnskapsår for rettssubjektet Den norske kirke. Fra 1. januar 2017 overtok Kirkerådet/Kirkemøtet økonomistyringen av statlige overføringer til kirken. Årlig vedtar nå Kirkemøtet fordelingen av statstilskuddet til Den norske kirke. Over statsbudsjettet bevilges det (for 2018) i overkant av 2 milliarder kroner til Den norske kirke.

  • Kirkemøtet skal fastsette ny ordning for utpeking av biskop. I dag er det Kirkerådet som tilsetter biskoper etter at bispedømmeråd har nominert kandidater og en omfattende avstemningsrunde er gjennomført. Mulige alternativer er å innføre en ren valgordning eller en ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan.

  • Kirkemøtet er ventet å opprette et samisk kirkelig valgmøte som skal avholdes hvert 4. år. Poenget er å sikre bedre representativitet fra samisk kirkeliv i Den norske kirkes styrende organer. Det foreslås at valgmøtet skal nominerte kandidater til Samisk kirkeråd og de samiske kandidatene til de tre nordligste bispedømmerådene.

  • Kirkemøtet skal behandle en rapport om Den norske kirkes kunst- og kultursatsing. Kirkemøtet skal drøfte Den norske kirkes interesser i kulturpolitiske prosesser og som aktør og arena på kulturfeltet. I saksdokumentene beskrives betydningen av kompetanse og ressursbruk innen en rekke områder som kirkemusikk, andre kunstuttrykk, kirkebygg og kulturminner.

  • Kirkemøtet skal gi sine siste innspill til regjeringens forslag om ny lovgivning om tros- og livssynssamfunn. Etter Kulturdepartementets høring i september-desember 2017 foreligger en oppsummering som legges fram for Kirkemøtet. Lovendringen som ventelig vedtas av Stortinget i 2019, vil oppdatere og forenkle den rettslige reguleringen av Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene. For Den norske kirke er det et hovedpoeng at Kirkemøtet selv får myndigheten til å fastsette kirkeordningen. En av målsetningene er større grad likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene. 

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40