Kirkens storting

Kirkemøtet som består av medlemmene i de elleve bispedømmerådene, har 116 medlemmer. Kirkemøtet samles ordinært en gang i året.

Dokumentene til kirkemøtene er offentlige, og forhandlingene på møtene kan følges på nettet. Opptak av forhandlingene på tidligere kirkemøter finnes i oversikten i menyen ovenfor.

Kirkemøtet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på saker av felles kirkelig karakter og ellers på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet innen Den norske kirke. Som øverste representative organ i Den norske kirke fastsetter Kirkemøtet alle gudstjenstlige bøker i Kirken. Kirkemøtet skal verne og fremme samisk kirkeliv og ivareta Den norske kirkes internasjonale og økumeniske oppgaver. (Fra kirkeloven § 24)

Kirkemøtet har en rekke oppgaver etter kirkelovens § 24.

  • gir uttalelse i saker om viktige endringer i lover på det kirkelige område,
  • fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og for økumenisk virksomhet,
  • fastsetter kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for særskilte stillinger innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk,
  • gir regler om kirkens inventar og utstyr,
  • foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling.Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø