Aktuelle høringer

En oversikt over høringer i Kirkerådets regi.

Høring om ny kirkelig organisering

Til kirkelige høringsinstanser

Kirkerådet sender Müller-Nilssen-utvalgets utredning om ny kirkelig organisering på høring. Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk. 

Last ned høringsbrev her:

Last ned høringsnotat her:

Høringsspørsmål i word-format, til bruk i saksbehandling i rådsorgan. Det er IKKE mulig til å sende inn høringssvar som dokument, alle høringssvar må fylles ut i elektronisk svarskjema. Last ned her:

Høringsfrist for kirkelige høringsinstanser er 1. desember 2021.

kirken.no/kirkeligorganisering finnes det en informasjonsfilm og presentasjonsmateriell som kan benyttes i høringsarbeidet.  

Alle kan avgi høringsuttalelse. Privatpersoner, organisasjoner og andre som ønsker å avgi uttalelse kan benytte dette elektroniske svarskjemaet. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

 

Til offentlige høringsinstanser

Kirkerådet sender Müller-Nilssen-utvalgets utredning om ny kirkelig organisering på høring. Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk. 

Høringsfrist for offentlige høringsinstanser er 15. oktober 2021. 

kirken.no/kirkeligorganisering finnes det en informasjonsfilm og presentasjonsmateriell som kan benyttes i høringsarbeidet.  

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

_________

Kyrkjevalet 2023: Høyring om reglar for val av prest og lek
kyrkjeleg tilsett

Før kyrkjevalet i 2023 må reglar for kyrkjeval bli vedatt på nytt. I denne høyringa er
paragrafane i kirkevalgreglene som gjeld val av prest og lek kyrkjeleg tilsett samla i eit eige
sett med reglar. Det blir foreslått å gå over til digitale val, elles blir det berre foreslått mindre
endringar.

Høyringa her gjeld reglane for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett som vil gjelde i 2023.
Høyringa om kyrkjeleg organisering inneheld også spørsmål om valordning for prest og lek
kyrkjeleg tilsett, men ei eventuell ny valordning i samband med ny kyrkjeleg organisering vil
etter planen først gjelde frå kyrkjevalet i 2027.

Frist for å sende inn høyringssvar er 15. september 2021.

_________

Regler om ordning for felles menighetsråd for flere sokn 

I en 15-årsperiode fra 2004 til 2019 har 155 sokn deltatt i forsøk med felles menighetsråd, totalt 66 forsøk.

Kirkemøtet vedtok i 2019 felles menighetsråd for flere sokn som fast ordning regulert i kirkeordningen. Dette er en særordning som forutsetter et frivillig samarbeid mellom flere sokn ved deres menighetsråd. De aktuelle sokn som er omfattet av en slik organisering må være i én og samme kommune.

Kirkemøtet har også presisert at et felles menighetsråd skal ha den samme myndigheten som ellers er lagt til menighetsrådet og at det skal etableres en godkjenningsordning med bispedømmerådet som godkjenningsinstans.

Kirkemøtet skal gi nærmere bestemmelser for ordningen. Høringen her omhandler disse bestemmelsene. De omfatter særlig etableringen, det felles menighetsråds sammensetning og ordningen for valg til det, sammensetningen av kirkelig fellesråd og hvordan et sokn kan gå ut av samarbeidet.

Høringsfristen er 1. september, høringssvarene sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no

Svarene er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert på kirken.no

________________________

Høring om liturgier for tredagershøytiden – skjærtorsdag, langfredag og påskenatt

I 2011 vedtok Kirkemøtet en ny ordning for søndagens hovedgudstjeneste. Denne ble revidert i 2019, og tas i bruk i løpet av dette året.

Det har hele tiden vært planen å supplere denne ordningen med andre gudstjenester og liturgier for kirkeåret. Dette gjelder særlig for den stille uke og påsken.

Kirkerådet ønsker særlig kommentarer på det som er nytt i forhold til dagens gjeldende ordninger. Det gjelder for det første selve konseptet med tre gudstjenester som sees i sammenheng og fremtrer som en helhet. Herunder om navnet som er valgt på de tre dagene er passende. Dernest de alminnelige bestemmelsene og forslaget om en plan for påskefeiringen. Endelig gjelder det de enkelte nye og endrede liturgiske ledd som er foreslått. Høringsinstansene inviteres også til å kommentere andre sider ved forslaget.

For menigheter, og eventuelle andre instanser som ønsker det, gir høringsperioden også anledning til å prøve ut forslagene til nye ordninger i påsken 2021, i den grad dette lar seg gjennomføre av smittevernhensyn.

Svarene sendes inn elektronisk https://surveys.enalyzer.com?pid=b5t6kdn4

Spørsmålene som ligger i Enalyzer-skjema kan leses her, så er man forberedt før man fyller inn skjema.

Dersom man ønsker å gi lengre merknader enn det skjemaet gir rom for, kan disse sendes inn separat. Merk i tilfelle av i merknadsfeltet at det følger vedlagt en lengre kommentar.

Høringsfrist er torsdag 20. mai 2021.

________________________

Høring - ordning for tilsetting etter fylte 70 år

Kirkerådet sendte etter behandling i Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 25. januar 2021 på høring et forslag til ordning for tilsetting etter fylte 70 år.

Frist for å sende inn høringssvar var 25. februar 2021.

Det ble mottatt totalt 12 svar på høringen. Av disse ble enkelte mottatt etter fristen, slik at ikke alle høringssvarene kunne hensyntas da høringsoppsummeringen for Kirkerådet ble skrevet. Se høringssvarene her.

________________________

Høring - endring i reglene for kirkebygg som følge av kirkebyggforskriften og nytt kirkerundskriv

Fra 1. januar 2021 gjelder kirkebyggforskriften vedtatt av Kongen 18. desember 2020 i medhold av trossamfunnsloven § 15 annet ledd. Det nye kirkerundskrivet av samme dato erstatter rundskrivet fra 2000.

Denne høringen følger opp endringene som følger den nye kirkebyggforskriften og det nye kirkebyggrundskrivet.

Sammendrag av høringen

I høringen foreslår Kirkerådet til sammen fire endringer som vedrører kirkebygg. Bakgrunnen for høringen er for det første kirkebyggforskriften som gjelder fra nyttår. Forskriften forutsetter at Kirkemøtet for de listeførte kirker utpeker både et godkjenningsorgan og klageorgan ved henholdsvis avhending, nedlegging og tiltak ut over vanlig vedlikehold, der det siste svarer til ombygging utvidelse etter dagens ordning. Kirkerådet foreslår at ordningene om avhending, nedlegging og ombygging og utvidelse skal gjelde for alle kirker. Forslaget er at biskopen skal godkjenne både avhending og nedlegging og at Kirkerådet er klageorgan.

I tillegg til de to nevnte forslagene med grunnlag i forskriften, har de to andre forslagene i høringen sin bakgrunn i det nye kirkerundskrivet. I det ene forslaget foreslår Kirkerådet at biskopen skal godkjenne visse tiltak på uteområder ved listeførte kirker som ikke har gravplass. Samtidig skal biskopen på forhånd konsultere rette kulturmiljømyndighet. Endelig foreslår Kirkerådet at biskopen skal konsultere Riksantikvaren ved utøvelsen av sin godkjenningsmyndighet etter regler for liturgisk inventar og utstyr § 26. Bestemmelsen omhandler avhending og fjerning av inventar og utstyr.

Vi ber dere sende høringsuttalelsene elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no. For å rekke å behandle saken på Kirkemøtet i 2021, er høringsfrist fastsatt til 24. mars 2021. (Fristen var opprinnelig 1. mars, men ble forlenget). 

________________________

Høring - ny strategi for Den norske kirke 2022-2025

Nåværende visjons- og strategidokument for Den norske kirke Mer himmel på jord ble vedtatt av Kirkemøtet i 2018 for perioden 2019-2021, og skal derfor revideres på Kirkemøtet 2021. På Kirkemøtet i oktober i år ble det fremlagt en sak Strategi 2022-2025 – Introduksjon som var utgangspunkt for en plenumsdebatt og et vedtak om videre arbeid.  Det videre arbeidet skulle innbefatte en høringsprosess.  Derfor inviteres det nå til å delta i denne høringen.

Høringsnotatet inneholder bakgrunnsopplysninger og beskrivelser som er nødvendige for å kunne svare på høringsspørsmålene som ligger i notatet. Videre er det utarbeidet et eksempel på mulig oppsett av ny strategi.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Ønsker du å svare via et elektronisk spørreskjema, send en mail til cb842@kirken.no

Fristen for å sende inn høringssvar var 8. februar. Se høringssvarene her.

Til menighetsråd og fellesråd: Det er hvert enkelt bispedømmeråd som koordinerer høringsprosessen innenfor sitt bispedømme. Bispedømmerådet vil sende en link til særskilt elektronisk svarskjema for deres bispedømme med egne frister for innsending.

________________________

Høring - Oppfølging av evalueringen av Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Samarbeid menighet og misjon (SMM) ble opprettet etter vedtak i Kirkemøtet i 1993 og i misjonsorganisasjonenes landsstyrer i 1994. I dag omfatter SMM syv misjonsorganisasjoner og Den norske kirke. Høsten 2019 vedtok SMM-rådet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av SMM. VID vitenskapelige høgskole avleverte evalueringsrapporten «Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM)» 29. januar 2020.

Kirkerådet ble orientert om evalueringen i sine møter i juni og september. For å sikre en god forankring og få innspill fra bispedømmerådene før endelige konklusjoner trekkes, sendes saken på høring til bispedømmerådene.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Bispedømmene kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2021.

________________________

Høring - mal for helhetlig menighetsplan

Mal for helhetlig menighetsplan er sendt ut på høring. Utsendelsen inneholder to dokumenter: Selve malen og et bakgrunnsdokument som forklarer arbeidet som har vært gjort med utviklingen av malen og tenkningen knyttet til den. Høringsspørsmålene knytter seg primært til malen, og samtidig er bakgrunnsdokumentet nyttig for å forstå hva som er ment med malen.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Her er oversikt over spørsmålene som ligger i skjemaet, og lenke til høringsskjemaet for å avgi svar:

Høringsfristen er satt til 10. desember 2020.

________________________

Høyring - kyrkjeval - særskilte reglar for digital førehandsstemming 

Det er heimel for at Kyrkjerådet kan gi reglar om førehandsstemming på internett i kirkevalgreglene § 9-6 (2). I denne høyringa blir det foreslått særskilte reglar for digital førehandsstemming. 

Alle kan sende høyringssvar. Høyringssvara kan sendast elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Høyringssvar er offentlege etter offentleglova og vil bli publiserte på kyrkja.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 6. november 2020. Se høringssvarene her.

________________________

Høring - kirkevalg - valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt

Valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet ble gjennomført som preferansevalg ved valget 2019. Det foreslås å gå over fra preferansevalg til flertallsvalg ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Flertallsvalg er en mye enklere valgordning og gjennomgang av valgresultatet fra 2019 viser at det er få tilfeller der flertallsvalg ville gitt et annet resultat enn dagens ordning med preferansevalg.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020.Se høringssvarene her.

________________________

Høring - kirkevalg - overordnede problemstillinger

På bakgrunn av evalueringen av og erfaringer fra kirkevalget i 2019, foreslås det noen endringer i ordning for kirkevalg. Kirkemøtet må i 2021 avgjøre noen overordnede problemstillinger som føringer for arbeid med nødvendige endringer i kirkevalgreglene. Konkrete regelendringer vil legges frem på Kirkemøtet i 2022 for å få virkning ved kirkevalget i 2023. De overordnede spørsmålene som drøftes i høringsnotatet er:

 1. Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet
 2. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd
 3. Kommunikasjon om lister og kandidater
 4. Tid og sted for valg
 5. Personvalgregler
 6. Regler for omfang av forhåndsstemming

Høringsnotat - kirkevalg - overordnede problemstillinger

Kirkerådet oppfordrer alle høringsinstanser til å fylle ut et digitalt skjema for høringssvar, men det er også mulig å sende inn et høringssvar til Kirkerådets postmottak på post.kirkeradet@kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020. Se høringssvarene her.

________________________

Høring - endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

Kirkeordningen for Den norske kirke er det regelverket som i hovedsak erstatter kirkeloven når den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021. Kirkeordningen ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019, mens trossamfunnsloven ble vedtatt i 2020. Kirkerådet har derfor sett behov for å gjøre noen endringer i kirkeordningen som følger av at trossamfunnsloven ble litt annerledes enn lovforslaget. Det foreslås også noen endringer i annet regelverk som må gjøres for å følge opp bestemmelser i kirkeordningen.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020.Se høringssvarene her.

________________________

Høring - langtidsutleie

Kirkemøtet vedtok på sitt møte i 2015, at i «et fremtidig regelverk bør det gis mulighet for langtidsutleie av kirkebygg». Kirkerådet fremmer et forslag til endring i kirkeordningen som vil gi biskopen mulighet til å dispensere fra forbudet mot å påhefte bruksretter. Da vil biskopen kunne godkjenne langtidsutleie av kirkebygg.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020.

________________________

Høring - kvalifikasjonskravutvalgets rapport

Utvalget for gjennomgang av kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke leverte 26. juni 2020 utredningen Revisjon av kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger til Kirkerådets direktør. Utredningen inneholder en rekke forslag til endringer i kvalifikasjonskravene og prosedyrer for godkjenning. Den overordnende målsettingen for utvalgets forslag er forenkling og klargjøring av regelverket. For den enkelte som ønsker å kvalifisere seg, vil dette gi en større forutsigbarhet, noe utvalget ser som positivt for rekruttering til stillinger i Den norske kirke. Utredningen sendes nå på høring til berørte instanser med sikte på behandling på Kirkemøtet i 2021.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020. Se høringssvarene her.

________________________

 

Høring - fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet er i hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i større grad kan gjennomføres fjernmøter (videomøter) og skriftlig saksbehandling i bispedømmerådene. På grunn av koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 midlertidig åpnet for at tilsvarende regler skulle gjelde for menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet. På bakgrunn av erfaringene med fjernmøter og skriftlig saksbehandling siden den gang, foreslår Kirkerådet fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. Kirkerådet sender et forslag på høring med bestemmelser for menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet som tilsvarer reglene som gjelder for bispedømmerådets virksomhet, med noen forenklinger for menighetsrådets og kirkelig fellesråds del.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Frist for å sende inn høringssvar var 30. november 2020. Se høringssvarene her.

________________________

 

Høring - Kristne migranter

2020 blir et unntaksår på mange områder på grunn av korona-pandemien. Kirkemøtet i april måtte utsettes og det planlegges en forkortet utgave i oktober uten komitebehandling av saker.
Kirkerådet bestemte derfor på sitt møte 4.-5. juni 2020 å arbeide alternativt med noen av sakene som var planlagt til behandling på årets Kirkemøte.
Vedlagte sak om «Kristne migranter» er en av disse. Denne sendes nå på høring til bispedømmene. Kirkerådet vil oppsummere innspillene og legge saken fram for Kirkerådet i desember med sikte på et endelig vedtak i saken. Samtidig vil Kirkerådet få et forslag til handlingsplan på feltet til behandling. Deretter vil bispedømmene bli invitert til felles arbeid for å nå målene i planen.

Vedlagt følger saksdokumentet. Vi ber høringsinstansene reflektere over

 • Hva som er de viktigste perspektivene i saken
 • Hva som bør prioriteres i det videre arbeidet med saken
 • Andre kommentarer til saken og videre arbeid med den.

Høringsfristen var 15. oktober 2020.   Se høringssvarene her.

Høringsbrev - Kristne migranter

Sak - Kristne migranter

Bakgrunnsnotat om innvandring og innvandrere i Norge

________________________

Høring – "Frivillighet i Den norske kirke"

2020 blir et unntaksår på mange områder på grunn av korona-pandemien. Kirkemøtet i april måtte utsettes, og det planlegges en forkortet utgave i oktober uten komitebehandling av saker. Kirkerådet bestemte derfor på sitt møte 4.-5. juni 2020 å arbeide alternativt med noen av sakene som var planlagt til behandling på årets Kirkemøte. Vedlagte sak om «Frivillighet i Den norske kirke» er en av disse. Denne sendes nå på høring til bispedømmerådene og utdanningsinstitusjonene som er en del av Kirkemøtet.

Kirkerådet vil oppsummere innspillene og legge saken fram for Kirkerådet i desember med sikte på et endelig vedtak i saken. Samtidig vil Kirkerådet få et forslag til handlingsplan på feltet til behandling. Deretter vil bispedømmerådene bli invitert til felles arbeid for å nå målene i planen.

Vi ber høringsinstansene reflektere over

 • Hva som er de viktigste perspektivene i saken
 • Hva som bør prioriteres i det videre arbeidet med saken
 • Andre kommentarer til saken og videre arbeid med den

Høringsfristen var 15. oktober 2020. Se høringssvarene her.

Høringsbrev Frivillighet i Den norske kirke

Høringsnotat Frivillighet i Den norske kirke

________________________

Høring – gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19

Etter meldinger fra myndighetene torsdag 30. april 2020, ser det ut til at et Kirkemøte i Trondheim 8.-11. oktober vil la seg gjennomføre. Samtidig sies det at strammere antallsbegrensninger kan komme tilbake dersom smittetallene går vesentlig opp.

Kirkerådet ønsker derfor å sende på høring til bispedømmene en sak om alternativer for gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19. Høringen gjennomføres for det tilfelle det likevel ikke vil la seg gjøre å gjennomføre et fysisk møte.

Høringsfristen var 27. mai 2020. Se høringssvarene her

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

________________________

Høring - gjennomgang av kirkefagforvaltningen

Den norske kirke er offentlig finansiert og plikter alltid å ha en best mulig organisering av arbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt. På denne bakgrunn satte Kirkerådets direktør i juni 2019 ned et utvalg som skulle gjennomgå kirkefagforvaltningen i Den norske kirke. Utvalget leverte sin rapport 27. februar 2020.

Høringsfristen var 15. mai 2020.

Alle kan avgi høringsuttalelse om rapporten. Høringsuttalelse leveres i elektronisk skjema.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

________________________

 

Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene mv.

Kirkerådet vedtok på sitt møte 5.- 6. desember 2019 å sende på høring til bispedømmerådene forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter.

Høringsfristen var 1. april 2020.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelse sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no

________________________

Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd

Kirkerådet vedtok 17. september 2019 å sende på høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd til bispedømmerådene og Bispemøtet.

Alle kan avgi høringsuttalelse, og de sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen var 6. november 2019. Se høringssvarene her

________________________

 

Høring - regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke

Kirkerådet vedtok 14. juni 2019 å sende på høring forslag til regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke til Ungdommens kirkemøte, ungdomsrådene i bispedømmene og bispedømmerådene.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfrist er 11. oktober 2019


Høringsfrist var 11. oktober 2019. Se høringssvarene her

________________________

Høring - Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

23. mai 2019: Kirkerådet vedtok i møte i mars i år å sende denne saken ut på høring. Høringsinstansene er bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. Bispedømmerådene bes velge ut et representativt utvalg menigheter til å sende inn sine høringssvar.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfrist var 23. august 2019. Se høringssvarene her

________________________

 

Høring - Revidering av plan for diakoni

1. april 2019: Gjeldende Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. Det har skjedd store endringer i både kirke og samfunn siden da, noe som gjør at planen trenger en revisjon.

Kirkerådet vedtok 11. mars 2019 å sende et revidert forslag til Plan for diakoni på høring, med sikte på behandling på Kirkemøtet 2020. Dere inviteres til å gi innspill på ved å besvare følgende spørsmål:

Har utkastet til revidert Diakoniplan fått den nødvendige oppdatering?
Har dere konkrete innspill til de ulike kapitlene?
Har dere kommentarer til planens språk og form?
Er det vesentlige forhold som mangler?
Andre kommentarer

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen var 25.juni.

________________________

Høring - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Kirkerådet vedtok 25. januar 2019 å sende et forslag til endring i regler (fra 15. november 1996 nr. 1454) om formene for bispedømmerådets virksomhet, på høring til bispedømmerådene, med sikte på behandling på Kirkemøtet 2019.

Høringsfristen var 1. mars 2019. Se høringssvarene her

Kirkerådet ber om tilbakemelding på om høringsinstansen støtter forslaget til ny bestemmelse, og eventuelt om høringsinstansen har noen endringsforslag.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

 

________________________

Høring – kirkeordning for Den norske kirke 

Kirkerådet sendte 20. september 2018 et forslag til helhetlig kirkeordning ut på høring.

Forslaget inneholder de bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. 

Les høringsbrevet her.

Her finner du høringsdokumentet på bokmål og høyringsdokumentet på nynorsk.

Og et regelutkast på bokmål og det samme regelutkastet på nynorsk.

Se også et "lovspeil" som sammenstiller utkast til kirkeordning med dagens kirkelov.

Høringsfrist var 15. desember 2018.  Se høringssvarene her

________________________

Høring - ny fordelingsnøkkel mellom bispedømme for tilskudd til menighetsprestetjeneste

Saken ble sendt på høring til alle bispedømmerådene, biskopene og arbeidstakerorganisasjonene.

Høringsfristen var 31. oktober 2018. Se høringssvarene her

På Kirkerådets møte i desember 2018 vil det på bakgrunn av høringen bli vedtatt et framlegg til Kirkemøtet 2019 i denne saken.

________________________


Høring - regler for valg av Kirkerådet

Kirkerådet sendtet 18. september 2018 ut et høringsnotat med forslag til regler for valg av Kirkerådet til bispedømmerådene og Bispemøtet. Les høringsbrevet her.

Høringsfristen var 15. desember 2018. Se høringssvarene her

________________________

Regler om døvekirkelige organer

Nye kirkevalgregler ble vedtatt av Kirkemøtet våren 2018 og forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten ble endret av Kirkemøtet våren 2015. Begge disse forskriftene berører reglene om døvekirkelige organer. Det foreslås nye regler om døvekirkelige organer.  

Forslaget til nye regler var våren 2018 på høring til døves menighetsråd, Døvekirkenes fellesråd, Døveprosten, Oslo bispedømmeråd og KA. Åtte organer har levert høringssvar. Disse var Oslo bispedømmeråd, Døves menighetsråd i Trondheim, Tromsø, Ålesund, Oslo og Sandefjord og Døvekirkenes fellesråd og Døveprosten.

Se høringssvarene her

________________________

Høring - Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Den første Strategiplan for samisk kirkeliv ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011. Den har bidratt til en positiv utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke, men mange av målsetningene er fortsatt ikke nådd. Samisk kirkeråd skal legge fram en revidert strategiplan for Kirkemøtet i 2019. På bakgrunn av interne evalueringer og kontaktmøter med aktuelle samarbeidspartnere, legger Samisk kirkeråd med dette fram et forslag til revidert Strategiplan for samisk kirkeliv for perioden 2019 – 2029. Strategiplanen gjelder alle ledd i Den norske kirke. Samisk kirkeråd har ansvar for å samordne arbeidet.

Samisk kirkeråd sender dette forslaget til Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 på høring til menigheter i Den norske kirke, bispedømmerådene, biskopene, aktuelle samiske organisasjoner og andre instanser. Samisk kirkeråd inviterer også til at andre som ønsker det kan komme med innspill til strategiplanen.

Kontaktperson for denne saken er Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær i Samisk kirkeråd, på telefon 23 08 12 35 eller e-post: ra866@kirken.no

Høringsfristen var 1. juli 2018.  Se høringssvarene her

_______________________

Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Gudstjenestereformen ble innført i Den norske kirke 1. søndag i advent 2011 ved at den nye tekstboken ble tatt i bruk. Ordning for hovedgudstjeneste ble tatt i bruk i de aller fleste menighetene innen utgangen av 2012, etter hvert som menighetene vedtok sin lokale grunnordning og biskopen godkjente at denne var i overensstemmelse med den nye gudstjenesteboken.

Allerede i 2010 uttalte Kirkemøtet at «Det legges til rette for erfaringsdeling slik at det kan gjøres justeringer og korrigeringer av den nye ordning i løpet av 3-6 år» (KM 4/10). Kirkemøtet 2015 drøftet status for gudstjenestereformen og vedtok at Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser skulle fremmes for Kirkemøtet 2018 (KM 05/15). Dette ble senere endret til 2019.
Det er med tanke på vedtak i Kirkemøtet 2019 at Kirkerådet sender forslag til Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser på høring i perioden 10. januar – 10. april 2018.

Alle menigheter er velkomne til å delta i høringen.
Høringssvar sendes som epost til post.kirkeradet@kirken.no

Høringsfristen var 10. april 2018.    Se høringssvarene her

________________________

Høring om Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet sendte 26. september 2017 ut et høringsnotat om Kirkerådets sammensetning. Høringsnotatet ble sendt til alle bispedømmeråd, Bispemøtet, KA, arbeidstakerorganisasjonene og de tre teologiske utdanningsinstitusjonene.
 
Saken er berammet til behandling i Kirkemøtet i 2018.

Høringsfristen var 8. november 2017.   Se høringssvarene her

_______________________

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Kirkerådet sendte 31. mars 2017 forslag til endringer i forskrift om De norske kirkes medlemsregister ut på høring. Høringsbrev og høringsnotat er sendt til bispedømmerådene, biskopene, Bispemøtet, de kirkelige fellesrådene, Presteforeningen, Fagforbundet, Delta, KA og Kulturdepartementet.

Kirkerådet ser behov for å tydeliggjøre forholdet mellom sentral og lokal behandlingsansvarlig, oppdatere begrepsbruk slik at den samsvarer mer med dagens praksis samt styrke informasjonssikkerheten i medlemsregisteret.

Høringsfristen var 30. juni 2017.   Se høringssvarene her 

 

________________________

 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Kirkerådet sendte 27. mars 2017 forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet på bred høring til menighetsråd, kirkelige fellesråd, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.

Høringsnotat foreligger både i en kortversjon og i en mer utfyllende utgave.

Høringsfristen var 14. juni 2017. Se høringssvarene her

 

________________________

 

Ny ordning for utpeking av biskoper

Kirkerådet sendte 16. desember 2016 denne saken ut på bred høring. Høringsinstansene var menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.
I høringsnotatet gjøres det rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper,
- en ren valgordning,
- tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan,
- eller tilsetting i Kirkerådet.
For hver ordning er det utarbeidet et regelforslag. Kirkerådet ber om tilbakemelding på hva slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagene.
Vi ber bispedømmerådene om å innhente egne uttalelser fra ungdomsrådene i bispedømmene som vedlegges bispedømmerådenes uttalelser.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen var 15. mars 2017. Se høringssvarene her

Se saksdokument til møte i Kirkerådet 12.-14. juni 2017 (KR 20/17)
Ordning for utpeking av biskoper
Se også Oppsummering av høringen

 

________________________

 

Høring om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. Juni-september 2016.

Kirkemøtet 2016 vedtok at det i tillegg til dagens liturgi for vigsel og liturgi for forbønn for borgerlig inngått ekteskap, «må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par» (KM sak 17/16). Kirkerådet behandlet på møtet i juni 2016 forslag til slike liturgier og vedtok å sende dem på høring.
Til denne saken følger et høringsdokument med 11 høringsspørsmål og med to liturgiforslag, i begge målformer, som er sammenstilt med gjeldende liturgier fra 2003.

Høringsfristen var 8. september 2016. Se høringssvarene her

________________________

 

Høring om Regler for Kirkelig utdanningssenter nord

Fra og med 1. januar 2017 vil Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) overføres til det nye rettssubjektet Den norske kirke. Ved overgangen til Den norske kirke må Kirkemøtet vedta nye regler for KUN, til erstatning for det regelverket som eksisterer i dag.

Høringsnotatet gir en bakgrunn for KUN slik senteret fungerer i dag og en oversikt over status etter virksomhetsoverdragelsen. Videre drøftes de enkelte paragrafer i utkastet til regler.
Det er ikke knyttet spesielle spørsmålsstillinger til høringen og høringsinstansene bes om å svare på fritt grunnlag.
Saken vil etter høringen bli behandlet av Kirkerådet i oktober og endelig vedtatt på Kirkemøtet i januar 2017.

Høringsfristen var 1. september 2016. Se høringssvarene her

________________________

Høring om elektronisk selvbetjeningsløsning og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Kirkerådet sendte 9. februar 2016 et forslag til ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke på høring. Høringsnotatet drøfter fordeler og ulemper ved innføring av en slik løsning, særlig knyttet til i hvilken grad det skal åpnes for elektronisk innmelding i Den norske kirke.

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen 5. februar 2016 fremmet forslag om endringer i kirkeloven § 3 nummer 8, jf. Prop. 55 L (2015–2016), som åpner opp for at Kirkemøtet kan legge til rette for mer omfattende bruk av elektroniske løsninger ved innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Høringsfristen var 7. mars 2016. 

________________________ 

 

Høringer om forberedelsen av virksomhetsoverdragelse

I september 2015 sendte Kirkerådet ut fire høringsnotater med henblikk på behandling på Kirkemøtet 2016. Alle høringssakene springer ut av den planlagte opprettelsen av et eget, nasjonalt kirkelig rettssubjekt.

Høringsfristen var 31. oktober 2015.


________________________

 

Liturgisk musikk - høyring

Saka Liturgisk musikk for Den norske kyrkja vert med dette sendt på høyring til bispedømeråda, biskopane, utvalde kyrkjelydar, utdanningsinstitusjonar, arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar og andre aktuelle instansar.

Høyringsfristen var 21. desember 2015.


________________________


Revidert dåpsliturgi - høring

Kirkerådet sender revidert dåpsliturgi på høring til et utvalg menigheter og til bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.
På bakgrunn av høringen tar Kirkerådet sikte på endelig behandling i Kirkemøtet januar 2017.

Høringsfristen var 21. desember 2015.
 

________________________

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Kirkerådet sendte høringsnotatet "Veivalg for fremtidig kirkeordning" ut på bred høring i februar 2015. Høringen bygget på den refleksjonsprosessen alle kirkelige organer ble invitert til i 2012. Høringssvarene var grunnlag for Kirkemøtets behandling av saken våren 2016 med sikte på endringer i ulike regelverk.  
Høringsfristen var 4. juni 2015.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 
Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 40 23 32 57

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"