Kirkerådet 03.12.2015 - 05.12.2015

Møtet ble holdt i Kirkens hus, Rådhusgt. 1-3, Oslo.

 

KR 52/15 Referatsaker

KR 53/15 Orienteringssaker
- Høringssvar - Forslag til endringer i barneloven
- Evaluering av pilegrimssatsingen - rapport
- Den norske kirke i tall 2014
- Høringssvar - NOU 2015:8 - Fremtidens skole
- Den norske kirkes medlemsregister – kirkevalget 2015 – brev av 08.10.15
- Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter – brev fra KUD 30.01.15
- Flyktningsituasjonen

KR 54/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning 
- Oppsummering av høring m/ vurderinger

KR 55/15 Læreorgan for Den norske kirke

KR 56/15 Tilslutning til sentral arbeidsgiverorganisasjon

KR 57/15 Elektronisk selvbetjeningsløsning for innmelding i og utmelding av Den norske kirke
- Anmodning om lovendring

KR 58/15 Kirkemøtet 2016

KR 59/15 Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner

KR 60/15 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet

KR 61/15 Religionsmøte og dialog

KR 62/15 Kirken – på veg mot en felles visjon
- Høringssvar

KR 63/15 Kirkelig vigsel for likekjønnede par

KR 64/15 Utskilling av Buskerud, Telemark og Vestfold som område for selvstendig døvemenighet

KR 65/15 Veivalg – Mellomkirkelig råds plass i den sentralkirkelige struktur
- Statutter for Mellomkirkelig råd
- Notat - Mellomkirkelig råd i ny kirkeordning - Berit Hagen Agøy 07.10.2015

KR 66/15 Justering i retningslinjer for liturgiske klær
- Reviderte retningslinjer

KR 67/15 Temagudstjenester høsten 2017 - markering av reformasjonsjubileet
- Bibeltekster til gudstjenester i forbindelse med reformasjonsjubileet

KR 68/15 Kirkemøtets budsjettreglement

KR 69/15 OVF 2016 – tildeling fra Kirkerådet

KR 70/15 Budsjett 2016 for de sentralkirkelige råd – kap.0340 01 – kap.3340 01 01

KR 71/15 Årsplan 2016 for de sentralkirkelige råd – KR, MKR og SKR
- Vedlegg
- Resultatmål

KR 72/15 Statsbudsjettet 2017 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 73/15 Kirkemøtets tildelinger
- Statsbudsjettet 2016 – oppfølging av vedtak 2015 om fordeling av tilskuddsmidler for 2016.
- Fordeling av tildelt ramme for 2017
- Fordeling av tilskuddsmidler for 2017

KR 74/15 Oppnevning til Kirkens Nødhjelps representantskap 2016 - 2020 (saken utgår)

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø