Regelverk og huskelister

Her finner du regelverk og huskelister/sjekklister til arbeidet med Kirkevalget 2015.

Høring 27. mars - 14. juni 2017:
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

 

 

De viktigste datoene.

Innen 1. november 2014 –
Bispedømmerådene oppnevner valgråd for bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Bispedømmerådene sender oppfordring til menighetene om å foreslå kandidater.
Bispedømmerådene gjør vedtak om evt. indirekte valgomgang.

Innen 15. desember 2014 –
Bispedømmerådets valgråd oppnevner nominasjonskomite for bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Valgrådet i samarbeid med prosten innkaller menighetsrådsledere eller et medlem fra hvert menighetsråd innen prostiet til et møte hvor valget av nominasjonskomité for valg av leke kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøtet finner sted.

Innen 1. januar 2015 –
Bispedømmerådets valgråd kunngjør muligheten til å fremme alternative lister for valg av leke medlemmer i bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre, velger leder av dette styret og oppnevne nominasjonskomite, eventuelt etablere et valgteam.

Innen 15. januar 2015 –
Menighetsrådene fremmer forslag på inntil fire leke kandidater til bispedømmerådet.

Innen 1. mars 2015 –
Nominasjonskomiteen under bispedømmerådet sende foreløpig kandidatliste til valgrådet.
Frist for menighetsrådene til eventuelt å søke om dispensasjon fra regler om tid og sted for valg.

Etter 1. mars 2015 –
Bispedømmerådets nominasjonskomite kunngjør foreløpig kandidatliste (leke, prest og lek kirkelig tilsatt) og mulighet for å fremme alternative lister (leke representanter) og supplerende nominasjon (prest og lek kirkelig tilsatt).

Innen 1. mai 2015 –
Frist for å legge fram alternative lister til henholdsvis bispedømmeråds-/kirkemøte-valget og til menighetsrådsvalget.

Etter 1. mai 2015 -
Kunngjør kandidatliste(r), valgform og eventuelt supplerende nominasjon, (endelige kandidatlister for prester og leke kirkelig tilsatte kan kunngjøres her eller sammen med kunngjøring i juni).

Innen 8. juni 2015 –
Motta eventuelle supplerende kandidater og kunngjøre endelig liste (leke) dersom flertallsvalg. Legge inn alt i valgmodul (endelige kandidatlister for prester og leke kirkelig tilsatte kunngjøres her hvis ikke det er gjort i mai).
Tid og sted for valget må være avklart, både forhåndsstemming og valgting.

Innen 10. august 2015 –
Kunngjøre kandidatliste, utlegging av manntall og forhåndsstemming.

10. august – 11. september 2015 –
Forhåndsstemming i eget sokn foregår.

13.-14. september 2015 –
Kirkevalg - valgting i alle landets menigheter.

17. september 2015 –
Stemmesedler fra bispedømmeråds-/Kirkemøtevalget er valgrådet i hende.

24. september 2015 –
Opptelling og innberetning av valget.

Innen 1. oktober 2015 –
Utsendelse av valgmateriell til eventuell indirekte omgang.

Innen 8. desember 2015 –
Opptelling og innberetning av eventuell indirekte omgang.


Kontaktperson i Kirkerådet:
Seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
anders.backer-grondahl.eide@kirken.no
Tlf.: 23 08 12 57

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63