1

KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM

Stilling: Generalsekretær Alder: 54 1384 ASKER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Spørsmål og svar

1.	Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
-Nestleder i Kirkerådet fra 2012, medlem i Kirkerådet fra 2010
-Medlem av Kirkemøtet
-Medlem av oslo bispedømmeråd fra 2010
-Medlem/leder av Asker menighetsråd 2000-2008
-Diverse styrer, råd og utvalg i ulike kirkelige sammenhenger.
Jeg har vært opptatt av hele bredden i det kirkelige arbeidet, fra gudstjenesteliv og trosopplæring, til kirkeordning og demokratireform.
Jeg har et særlig engasjement for kunst og kultur i kirken.

2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord»   betegnes  kirken med begrepene
 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke, der det heter at organisasjonen bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. 
Disse begrepene henger sammen og forutsetter hverandre.
Sammen med Åpen folkekirke vil jeg gjøre synlig og konkret at Den norske kirke er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den. 
Dette er i tråd med kirkens grunnlag og oppdrag: Kjærlighetens evangelium.3)	 Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
JA! Det er min helt klare overbevisning at vi som kirke nå må lage en vigselsordning for likekjønnede par! Jeg vil jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette. Vi lever med to syn, men vi tar bare konsekvensen av ett av dem. De prestene som ønsker å vie likekjønnede par må dessuten kunne følge sin samvittighet og overbevisning.
I Åpen folkekirkes plattform heter det: «Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.»

4)	 Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Endringen i relasjonen mellom stat og kirke gjør det nødvendig å fastholde hvilken kirke vi skal ha. Om den fortsatt skal ha en bred oppslutning, der mange kan føle tilhørighet. I denne perioden blir det viktig å sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Utfordringene er mange og det kreves mye av alle parter i den forestående omstillingen. Det er særlig viktig å få til gode prosesser som ivaretar og trygger prosessen blant alle de kirkelige ansatte. Det er nødvendig å lytte til arbeidstakerorganisasjonene i denne prosessen. Forholdet mellom valgte og administrative organer må tydelig vise at det er de valgte organer som styrer kirken. Soknet og soknets organer må styrkes, slik at den lokale kirke styrkes. Bispemøtet skal ha en selvstendig plass i kirkeordningen med ansvar for bl.a. liturgiske og læremessige saker.

5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Den særlige utfordringen i Oslo bispedømme er at medlemstallet nå er i ferd med å bikke under 50% av befolkningen. Dåpstallene er nå nede i rundt 30% av fødselstallene. Den norske kirke må – særlig i Oslo bispedømme – satse offensivt, strategisk og klokt på utfordringene knyttet til dåp og oppslutning.
Vi har dessuten et spesielt ansvar for å gå opp veiene for dialog og samhandling mellom ulike religioner og livssyn. I Åpen folkekirkes program heter det: «Vi ønsker et livssynsåpent samfunn, bygget på respekt og likeverd, som fremmer fellesskap, og forståelse på tvers av religiøs og livssynsmessig tilhørighet.»

6)	Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 
Jeg står på Åpen Folkekirkes liste for å sikre økt engasjement og deltakelse av medlemmene i kirkens demokratiske prosesser. Blant annet vil jeg, i tråd med Åpen folkekirkes plattform, bidra til valgordninger som gir innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer, som har respekt for ulike syn og ulik praksis. 
Jeg vil bidra til ryddige ansettelsesprosesser som gir rom for mangfold 
Jeg vil bidra til respekt for bredden i tro og meninger, for ulike syn og ulik praksis og til å bygge en kultur for meningsmangfold, der også standpunkt som er i mindretall blir lyttet til.
Jeg ønsker å tilføre Oslo bispedømmeråd mitt engasjement og min brede kirkelige kompetanse og erfaring. Jeg kjenner svært godt til prosessene rundt ny kirkelig organisering og hvordan kirken nå skal fylle sin nye rolle i samfunnet. Jeg vil tilføre visjoner om hvordan kirken i Oslo også i fremtiden kan være en bred, åpen og relevant folkekirke, i tett dialog med samfunnet rundt.

Arbeidserfaring / utdanning

1980 - 1983
Lærrutdanning

1981 - 1987
cand. philol

1983 - 1984
Sosialantropologi grunnfag

1985 - 1987
Kristendomskunnskap hovedfag

Kirkelige verv

2001 - 2008
Medlem i Asker menighetsråd

2010 - 2015
Medlem i Oslo bispedømmeråd

2010 - 2016
Medlem i Kirkerådet

2012 - 2016
nestleder i Kirkerådet

2014 -
Leder av Barne og ungdomsrådet i Asker

Offentlige og andre verv

Ansattesrepresentant i styret for IKO, kirkelig ped.senter

2000 - 2008
Medlem i hovedstyret for Kirkens sosialtjeneste

2007 - 2018
Medlem i Fakultetsstyret for teologisk fakultet

2010 - 2016
Medlem i KAs landsråd

2010 - 2016
Medlem i styret for tilleggsgavefondet


Andre kandidater på samme liste

2
GARD REALF HAUGERUD SANDAKER-NIELSEN Stilling: Komm.direktør Alder: 37 0551 OSLO
3
ODD EINAR DØRUM Stilling: Pensjonist Alder: 72 0375 OSLO
4
KRISTIN SKJØTSKIFT Stilling: Lærervikar Alder: 26 0561 OSLO
5
JØRGEN FOSS Stilling: Regionkontorleder Alder: 26 0462 OSLO
6
BRITH DYBING Stilling: Psyk. sykepleier Alder: 54 0595 OSLO
7
KNUT LUNDBY Stilling: Professor Alder: 67 1367 SNARØYA
8
ANNE VEITEBERG Stilling: Forlagssjef Alder: 49 0463 OSLO
9
BJØRN ERIK HØVIK SCHJERVERUD Stilling: Seksjonssjef Alder: 56 0963 OSLO
10
KRISTIN BØDTKER WALSTAD Stilling: Bymisjonskoordinator Alder: 41 1396 BILLINGSTAD
11
TRYGVE EILIV WYLLER Stilling: Professor Alder: 65 1163 OSLO
12
BERGE ANDREAS STEINSVÅG Stilling: Spesialrådgiver Alder: 51 0654 OSLO
13
NOEL ANDRÉ BOTTERLI TRÆTNES Stilling: Blomsterdekoratør Alder: 31 0173 OSLO
14
PIRIYANTHY SIVABALACHANDRAN SKARBØ Stilling: Student Alder: 28 1339 VØYENENGA
15
OLAV PERSSON RANES Stilling: IT-konsulent Alder: 26 1178 OSLO
16
ANNE DEAN Stilling: Lærer Alder: 51 0669 OSLO
17
ANDREAS ALEXANDER NORDVANG-SANDVOLD FOSBY Stilling: Student Alder: 26 1088 OSLO
18
INGER MOLVIK Stilling: Seniorrådgiver Alder: 42 0767 OSLO