Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Spørsmål og svar

Hvorfor arrangeres kirkevalg?

 • Menighetene har arrangert valg til menighetsråd siden 1920.  Valgte ledere i menighetsrådet, kirkelige fellesråd, bispedømmerådet og Kirkemøtet har myndighet til å bestemme hvilke oppgaver kirken skal prioritere.  >> Se mer om dette i Kirkeloven

Hvem kan stemme ved Kirkevalget 2015?

 • Alle som er oppført som medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2015, kan stemme. Omkring 3,1 millioner nordmenn er stemmeberettigede ved kirkevalget.

Har ikke fått valgkort, men er medlem.

 • En del av kirkens medlemmer har ikke mottatt valgkort. Men du trenger ikke valgkortet for å avgi din stemme.Møt opp på valgdagen eller ta kontakt med ditt lokale menighetskontor for å sjekke at du står oppført i manntall og er stemmeberettiget. Husk legitimasjon.

Når er det val?

 • Berre 13. og 14. september 2015 er aktuelle datoar. Om det vert berre 14. september, - eller òg 13. september, er avhengig av om det er kommunestyre- og fylkestingsval ein eller to dagar.
  Soknerådet kan òg fastsetja at det skal haldast val sundag 13. september etter gudsteneste i kyrkje på stader der det er kommunestyre- og fylkestingsval berre på måndagen.

Hvem stiller til valg?

 • Til menighetsrådene skal det velges 8500 medlemmer. Omkring kandidater 13000 stiller til valg.
  Ved kirkevalget velges også medlemmer til de elleve bispedømmerådene som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke. 332 kandidater stiller til valg på listene ved årets valg av bispedømmeråd.

Hvordan melder jeg meg inn i Den norske kirke?

 • For å være medlem må man være døpt. Den som er døpt i et annet kristent trossamfunn i eller utenfor Norge må meldes inn i Den norske kirke for å bli medlem. Man må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger dersom man er bosatt utenfor Norge.

Hvordan melder jeg meg ut av Den norske kirke?

 • Det må du gjøre lokalt, i den menigheten du bor. Hvilken menighet det er, finner du ved menighetssøk-funksjonen på kirken.no. Du må fylle ut et skjema, signere og sende inn lokalt for å melde deg ut.

Når og kvar kan ein førehandsrøysta?

 • Førehandsrøysting vil som hovudregel finne stad ved alle kyrkjekontor og elles på stader som soknerådet fastset frå onsdag 10. august. Alle kyrkjekontor skal kunne skriva ut kandidatlister frå sokn i heile landet. Førehandsrøysting skal òg kunne finna stad i samband med gudstenester eller møte, på institusjonar, med meir. 

Kven har ansvar for gjennomføring av kyrkjevalet?

 • Soknerådsvalet:
  Eit valteam er samansett av for eksempel følgjande medlemmer: leiar for soknerådet, leiar av nominasjonskomiteen, leiar av valstyret og ein administrativ støttespelar.
  Bispedømeråds- /kyrkjemøtevalet:
  Valrådet i bispedømmet.

Hva gjør menighetsrådet?

 • Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.
  Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
  - Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
  - Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
  - Gudstjenester
  - Kirkemusikk
  - Ofringer
  - Utleie av kirken
  - Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
  - Samarbeid med frivillige
  - Langsiktig planlegging av menighetens arbeid   >> Les mer

Har man noen innflytelse i menighetsrådet?

 • Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn.
  Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Kva er funksjonstida til soknerådet, bispedømmerådet/Kyrkjemøtet?

 • Funksjonstida er fire år.
  Nytt sokneråd: 1. november 2015 - 31. oktober 2019.
  Nytt bispedømmeråd: 1. januar 2016 - 31. desember 2019.

Kva er Kyrkjemøtet?

 • Dei 11 bispedømmeråda utgjer til saman Kyrkjemøtet, som er det øvste valde organet i Den norske kyrkja. 115 delegatar – alle bispedømmeråda – møtest til eit vekelangt møte éin gong i året, der dei store linene for kyrkja vert trekte opp.
  Kyrkjemøtet uttalar seg mellom anna om viktige lovendringar på det kyrkjelege området. Delegatane på Kyrkjemøtet vel eit Kyrkjeråd på 15 personar som leier arbeidet mellom Kyrkjemøtet sine samlingar. >> Les meir

Kva inneber vedtaka i Kyrkjemøtet for Den norske kyrkja?

 • Kyrkjemøtet vert gjerne kalla ”kyrkja sitt storting”. Dei mange vedtaka i Kyrkjemøtet dannar grunnlaget for livet rundt om i kyrkjelydane. Retningsliner vedtekne av Kyrkjemøtet vert følgde opp lokalt, og opne diskusjonar og demokratiske vedtak legg grunnlaget for kyrkja sine standpunkt i ulike saker.

Kva er bispedømmerådet?

 • Bispedømmerådet er det regionale leddet mellom kyrkja sentralt og lokalt. Det er 11 bispedømme i Noreg, og alle har sitt bispedømmeråd som tel ti eller elleve medlemmer. Sju av desse er valde av kyrkjemedlemmene anten direkte eller indirekte. I tillegg sit biskopen og to kyrkjeleg tilsette. I dei tre nordlegaste bispedømene sit det òg representantar for samisk kyrkjeliv, og i Oslo bispedøme sit det ein representant for Døvekyrkja.

Kva verknader får bispedømmerådet sine avgjerder?

 • Vervet i bispedømmerådet inneber at ein må ta mange viktige avgjerder. I arbeidet skal rådet rette merksemda mot alt som kan gjerast for å vekkja og nøre det kristelege livet i kyrkjelydane, slik det står i kyrkjelova. Tilsetjing av prestar er ei av oppgåvene til bispedømmerådet og skaper naturleg nok stort engasjement. Bispedømmerådet skal verke samlande på kyrkjelydar i bispedømmet og leggje til rette for godt samarbeid.

Hvem er med i menighetsrådet?

 • Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet.
  Det er 4–10 medlemmer i menighetsrådet. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene.

Hva kreves av kandidatene?

 • For å kunne stille til valg må du være medlem av Den norske kirke, altså døpt, og du må minst fylle 18 år i år. For at velgerne skal få vite mest mulig om kandidatene må du gi en presentasjon av deg selv og din bakgrunn når det gjelder arbeidserfaring og interesser. Det er også viktig å si fra om hvilke saker og arbeidsområder du vil prioritere i menigheten din.

Hvor mye arbeid er det å sitte i menighetsrådet?

 • Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Arbeidet krever ikke mye av fritiden din; de fleste bruker mindre enn en time i uka på vervet. Medlemmene velges for fire år.

Kven betaler for kyrkjevalet?

 • Offentlege tilskot over Statsbudsjettet skal dekke alle meirutgifter til lokal informasjon om valet, godtgjering til valfunksjonærar, lokal valadministrasjon og valmateriell. Ut over dette har kommunen som tidlegare ansvaret for å dekke utgiftene ved val.

Vert det sendt ut valkort til dei røysteføre?

 • Alle dei 3,1 millionar røysteføre skal få tilsendt valkort der ein vert informert om tid og stad for valet. Valkortet skal vere medlemmar i hende innan førehandsrøystinga startar 10. august. Valkortet skal støttast av fleire andre informasjonstiltak.

Kan kyrkjevalet og kommunestyre- og fylkestingsvalet vere i same hus?

 • Vala kan skje i same bygning eller bygningskompleks, men dei skal vere tydeleg skilt frå kvarandre. Begge valstyre må sjå til at dette vert ivareteke og at det såleis ikkje skjer noko samanblanding av det offentlege valet og kyrkjevalet.
  Kommunen sitt røystemottak for førehandsrøyster skal til dømes ikkje ta imot førehandsrøyster til kyrkjevalet.

Kven har ansvar for føring av manntalet?

 • Den som er kyrkjelyden sin ansvarlege for føring av medlemsregisteret i kyrkja. Kyrkjelyden kan velje om manntalet skal skrivast ut for heile soknet eller for kvar valkrins i soknet.

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63