Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Spørsmål og svar

Hvorfor arrangeres kirkevalg?

 • Fordi kirken skal være en demokratisk organisasjon. Valgte ledere i menighetsrådet, kirkelige fellesråd, bispedømmerådet og Kirkemøtet har myndighet til å bestemme hvilke oppgaver kirken skal prioritere.  >> Se mer om dette i Kirkeloven

Hvem kan stemme ved Kirkevalget 2019?

 • Alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2019, kan stemme. Omkring 3,1 millioner nordmenn er stemmeberettigede ved kirkevalget. Sjekk om du er medlem.

Når er det valg?

 • Valgdagen er 9. september. Noen kommuner har også valg 8. september. Du kan også forhåndsstemme. Det kommer mer informasjon om tid og sted når det nærmer seg.

Hvem stiller til valg?

 • Til menighetsrådene skal det velges 8500 medlemmer. Omkring kandidater 13000 stiller til valg.
  Ved kirkevalget velges også medlemmer til de elleve bispedømmerådene som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

Hvordan melder jeg meg inn i og ut av Den norske kirke?

 • Du kan sjekk om du er medlem og melde deg inn eller ut på denne siden.
  Dersom du ikke har bank-id, kan du benytte skjema du finner her og sende melding til menigheten der du bor.
  For å være medlem må man være døpt. Den som er døpt i et annet kristent trossamfunn i eller utenfor Norge må meldes inn i Den norske kirke for å bli medlem. Man må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger dersom man er bosatt utenfor Norge. Hvilken menighet det er, finner du ved menighetssøk-funksjonen på kirken.no.

Når og kvar kan ein førehandsstemme?

 • Førehandstemming vil som hovudregel finne stad ved alle kyrkjekontor og elles på stader som soknerådet fastset frå 10. august. Alle kyrkjekontor skal kunne skriva ut vallister frå sokn i heile landet. Førehandsrøysting kan òg finne stad i samband med gudstenester eller møte, på institusjonar, med meir.

Kven har ansvar for gjennomføring av kyrkjevalet?

 • Soknerådsvalet:
  Valstyret i soknet (soknerådet).
  Bispedømeråds- /kyrkjemøtevalet:
  Valrådet i bispedømmet.

Hva gjør menighetsrådet?

 • Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.
  Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
  - Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
  - Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
  - Gudstjenester
  - Kirkemusikk
  - Ofringer
  - Utleie av kirken
  - Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
  - Samarbeid med frivillige
  - Langsiktig planlegging av menighetens arbeid   >> Les mer

Har man noen innflytelse i menighetsrådet?

 • Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn.
  Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Kva er funksjonstida til soknerådet, bispedømmerådet og Kyrkjemøtet?

 • Funksjonstida er fire år.

Kva er Kyrkjemøtet?

 • Medlemmene i dei 11 bispedømmeråda utgjer til saman Kyrkjemøtet, som er det øvste valde organet i Den norske kyrkja. 116 medlemer – alle bispedømmeråda – møtest til eit vekelangt møte éin gong i året, der dei store linene for kyrkja vert trekte opp.
  Kyrkjemøtet uttalar seg mellom anna om viktige lovendringar på det kyrkjelege området. Delegatane på Kyrkjemøtet vel eit Kyrkjeråd på 15 personar som leier arbeidet mellom Kyrkjemøtet sine samlingar. >> Les meir

Kva inneber vedtaka i Kyrkjemøtet for Den norske kyrkja?

 • Kyrkjemøtet vert gjerne kalla ”kyrkja sitt storting”. Dei mange vedtaka i Kyrkjemøtet dannar grunnlaget for livet rundt om i kyrkjelydane. Retningsliner vedtekne av Kyrkjemøtet vert følgde opp lokalt, og opne diskusjonar og demokratiske vedtak legg grunnlaget for kyrkja sine standpunkt i ulike saker.

Kva er bispedømmerådet?

 • Bispedømmerådet er det regionale leddet mellom kyrkja sentralt og lokalt. Det er 11 bispedømme i Noreg, og alle har sitt bispedømmeråd som tel ti eller elleve medlemmer. Sju av desse er valde av kyrkjemedlemmene. I tillegg sit biskopen, ein prest valt av
  prestane i bispedømet og ein lek kyrkjeleg tilsett valt av dei leke kyrkjeleg
  tilsette i bispedømet. I dei tre nordlegaste bispedømeråda sit det òg representantar for samisk kyrkjeliv, og i Oslo bispedømeråd sit det ein representant for Døvekyrkja.

Kva verknader får bispedømmerådet sine avgjerder?

 • Vervet i bispedømmerådet inneber at ein må ta mange viktige avgjerder. I arbeidet skal rådet rette merksemda mot alt som kan gjerast for å vekkja og nøre det kristelege livet i kyrkjelydane, slik det står i kyrkjelova. Tilsetjing av prestar er ei av oppgåvene til bispedømmerådet og skaper naturleg nok stort engasjement. Bispedømmerådet skal verke samlande på kyrkjelydar i bispedømmet og leggje til rette for godt samarbeid.

Hvem er med i menighetsrådet?

 • Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet.
  Det er 4–10 medlemmer i menighetsrådet. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene.

Hva kreves av kandidatene?

 • For å kunne stille til valg må du være medlem av Den norske kirke, altså døpt, og du må minst fylle 18 år i 2019. For at velgerne skal få vite mest mulig om kandidatene må du gi en presentasjon av deg selv og din bakgrunn når det gjelder arbeidserfaring og interesser. Det er også viktig å si fra om hvilke saker og arbeidsområder du vil prioritere i menigheten din.

Hvor mye arbeid er det å sitte i menighetsrådet?

 • Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Medlemmene velges for fire år.

Kven betaler for kyrkjevalet?

 • Offentlege tilskot over Statsbudsjettet skal dekke utgifter til lokal informasjon om valet, godtgjering til valfunksjonærar, lokal valadministrasjon og valmateriell.

Vert det sendt ut valkort til alle med stemmerett?

 • Alle dei 3,1 millionar personane med stemmerett skal få tilsendt valkort der ein vert informert om tid og stad for valet. Valkortet skal vere medlemmar i hende innan førehandsstemminga startar 10. august.

Kan kyrkjevalet og kommunestyre- og fylkestingsvalet vere i same hus?

 • Vala kan skje i same bygning eller bygningskompleks, men dei skal vere tydeleg skilt frå kvarandre. Begge valstyre må sjå til at dette vert ivareteke og at det såleis ikkje skjer noko samanblanding av det offentlege valet og kyrkjevalet.
  Kommunen sitt stemmemottak for førehandsstemmer skal til dømes ikkje ta imot førehandsstemmer til kyrkjevalet.

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 00 (sentralbordet)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"