BALESTRAND SOKN

Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND 57 69 15 48 kontor@balestrand.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste