STRANDA SOKN

6200 STRANDA stranda@storfjorden.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste