VALDERØY SOKN

6050 VALDERØYA 70 18 80 40

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste