Ønsker du å stille liste til kirkevalget?

I alle menigheter og bispedømmer blir det nedsatt en nominasjonskomité som setter sammen en liste, men det er også mulig for andre å stille lister. Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 den 30. april 2019. Her kan du lese mer om hvordan du stiller liste.

Kirkerådet arrangerte informasjonsmøte 10. november om hvordan en går frem for å stille liste ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Presentasjonen fra informasjonsmøtet er tilgjengelig her.

 

Lister ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12.00 den 30. april. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til valgrådet i bispedømmet. Samme gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt.

Listeforslaget skal være underskrevet av minst 100 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer i bispedømmet, der maksimalt 50 prosent av underskriverne kommer fra ett og samme sokn (kirkevalgreglene § 7-3.) Det er krav om at underskriftene skal være skriftlig på papir. Det er viktig at underskriftene og listeforslaget er på samme ark, slik at det tydelig fremkommer at underskriverne vet hva de har signert på. Listeforslaget kan også være på en side av arket, mens underskriftene er på den andre siden av arket. Så lenge valgrådet gjennom en kontroll av et scannet dokument klarer å forsikre seg om at underskriftene er «på listeforslaget», slik at det er sannsynliggjort at listeforslaget er på en side av et ark og underskriften er på den andre siden av et ark, legger Kirkerådet til grunn at valgrådene også kan godkjenne scannede dokumenter av underskriftene.

Det er anbefalt å samle inn flere underskrifter enn 100, i tilfelle noen av dem som signerer ikke har stemmerett, og underskriftene derfor ikke blir godkjent.

Mal for listeforslag uregistrert nomineringsgruppe (bokmål)

Mal for listeforslag uregistrert nomineringsgruppe (nynorsk)

En nomineringsgruppe kan søke om å bli registrert av Kirkerådet, men en kan også stille liste uten å være registrert. Les mer om kravene for registrering her. For en registrert nomineringsgruppe er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i nomineringsgruppens lokalavdeling i det bispedømmet listen gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet, det vil si bispedømmet (kirkevalgreglene § 7-3 første ledd)

Mal for listeforslag registrert nomineringsgruppe (bokmål)

Mal for listeforslag registrert nomineringsgruppe (nynorsk)

Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minst 7 og maksimalt 18 kandidatnavn (§ 7-2 andre ledd). Listeforslag skal inneholde minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn, minst 20 prosent andel kandidater under 30 år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet (kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd).

På lister fra nomineringsgrupper kan inntil to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av antallet stemmer listen får. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift (kirkevalgreglene § 7-2 tredje ledd).

Alle listeforslag må i tillegg til kravene nevnt tidligere i teksten oppfylle en del vilkår, disse finner du i kirkevalgreglene § 7-1:

 • Det må angi hvilket valg det gjelder.
 • Det må ha en overskrift som angir den nomineringsgruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av en registrert nomineringsgruppe, skal overskriften være enslydende med nomineringsgruppens registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på en registrert nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
 • Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt.
 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
 • Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret eller valgrådet om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg.
 • Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i kirkevalgreglene § 7-4:
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  • Dersom en kandidat til bispedømmeråds- og kirkemøtevalg eller menighetsrådsvalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i bispedømmet eller i soknet når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i funksjon.

Registrering av nomineringsgrupper ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

En nomineringsgruppe kan søke Kirkerådet om registrering av gruppen og gruppenavnet. Søknaden må ha blitt journalført hos Kirkerådet innen 2. januar i valgåret, for at registreringen skal kunne få virkning ved valget. Registrering innebærer at nomineringsgruppen får enerett til å stille valglister under det registrerte navnet i kirkelige valg. For at et gruppenavn skal kunne bli registrert av Kirkerådet, må det ikke kunne forveksles med navnet på annen nomineringsgruppe registrert av Kirkerådet. Når særlige grunner foreligger, kan Kirkerådet også ellers nekte å registrere gruppenavn (kirkevalgreglene § 6-4).

Før nomineringsgruppen kan bli registrert av Kirkerådet, må den registreres i Enhetsregisteret og tildeles et eget organisasjonsnummer.

Sammen med søknaden om registrering skal nomineringsgruppen legge ved følgende dokumentasjon (kirkevalgreglene § 6-4):

 • opplysninger om organisasjonsnummer,
 • opplysninger om hvem som er valgt til medlemmer i nomineringsgruppens utøvende organ, og som har fullmakt til å representere gruppen sentralt i saker etter disse regler,
 • vedtekt som fastsetter hvilket organ i nomineringsgruppen som velger gruppens utøvende organ, og
 • erklæring fra minst 300 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet, om at de ønsker gruppenavnet registrert. Det er et krav om at underskriftene skal være skriftlig på papir. Arkene med underskrifter bør leveres fysisk til Kirkerådet, men dersom det ikke er mulig aksepterer vi også scan av underskriftsarket. Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres. Det er laget skjema for innhenting av erklæringer, som kan være til hjelp. Det finnes i to versjoner, en versjon har erklæring fra en person og den andre har mulighet for flere erkæringer på samme ark. Det er ikke et krav å bruke dette skjemaet, så lenge en oppfyller kravene.

 

Økonomisk støtte til nomineringsgrupper

Kirkerådet skal gi økonomisk støtte til registrerte nomineringsgrupper - ved valg av bispedømmeråd/Kirkemøtet - i form av både intensjonsstøtte og listestøtte.

Intensjonsstøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å stille lister i valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Listestøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å informere velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål. Les mer om dette i kirkevalgreglene § 6-5.

For at en nomineringsgruppe skal motta støtte, må den registreres som en nomineringsgruppe av Kirkerådet. Fristen for å registrere nomineringsgrupper som skal motta økonomisk støtte er 2. januar 2019. For listestøtte er det også et krav om at nomineringsgruppen fremmer liste innen listefristen, og at listeforslaget blir godkjent.

Søknadsfristen for intensjonsstøtte er 2. januar. Søknadsfristen for listestøtte er 30. april.

Gå til søknadsskjema for intensjonsstøtte.

Dersom en bidragsyter i løpet av regnskapsåret har gitt ett eller flere bidrag til en nomineringsgruppe som til sammen utgjør en verdi av 12 000 kroner eller mer, skal nomineringsgruppen særlig oppgi bidragets verdi og bidragsyterens identitet. Privatpersoner skal identifiseres med navn og bostedskommune. Andre bidragsytere, långivere eller sponsorer skal identifiseres med navn og postadresse.

Lister ved valg til menighetsråd

Fristen for innlevering av listeforslag ved valg til menighetsråd er kl. 12.00 den 30. april i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til menighetsrådet. Samme gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt (kirkevalgreglene § 7-1).

Ved valg til menighetsråd skal listeforslaget være underskrevet av minst ti personer med stemmerett i soknet (kirkevalgreglene § 7-3 andre ledd). Det legges til grunn at underskrifter skal være skrift på papir. Det er viktig at underskriftene og listeforslaget er på samme ark, slik at det tydelig fremkommer at underskriverne vet hva de har signert på. Listeforslaget kan også være på en side av arket, mens underskriftene er på den andre siden av arket. Så lenge valstyret gjennom en kontroll av et scannet dokument klarer å forsikre seg om at underskriftene er «på listeforslaget», slik at det er sannsynliggjort at listeforslaget er på en side av et ark og underskriften er på den andre siden av et ark, legger Kirkerådet til grunn at valgrådene også kan godkjenne scannede dokumenter av underskriftene.

Mal for listeforslag (bokmål)

Mal for listeforslag (nynorsk)

En nomineringsgruppe kan søke om å bli registrert av Kirkerådet, men en kan også stille liste uten å være registret. Les mer om krav for registrering her.  For en registrert nomineringsgruppe er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i nomineringsgruppens lokalavdeling i det soknet listen gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet, det vil si soknet (kirkevalgreglene § 7-3 første ledd)

Ved valg av menighetsråd skal listeforslaget være utfylt i prioritert rekkefølge med navnet på minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer til menighetsrådet. Ingen lister skal inneholde mer enn dobbelt så mange navn som antallet medlemmer og varamedlemmer som skal velges (kirkevalgreglene § 7-2 første ledd). Listeforslag bør inneholde minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn samt minst 20 prosent andel kandidater under 30 år (kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd).

På lister fra nomineringsgrupper kan inntil to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av antallet stemmer listen får. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift (kirkevalgreglene § 7-2 tredje ledd).

Alle listeforslag må i tillegg til kravene nevnt tidligere i teksten oppfylle en del vilkår, disse finner du i kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd:

 • Det må angi hvilket valg det gjelder.
 • Det må ha en overskrift som angir den nomineringsgruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av en registrert nomineringsgruppe, skal overskriften være enslydende med nomineringsgruppens registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på en registrert nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
 • Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt.
 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
 • Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret eller valgrådet om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg.
 • Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i kirkevalgreglene § 7-4:
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  • Dersom en kandidat til bispedømmeråds- og kirkemøtevalg eller menighetsrådsvalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i bispedømmet eller i soknet når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i funksjon.

Registrering av nomineringsgrupper ved menighetsrådsvalg

 En nomineringsgruppe kan søke Kirkerådet om registrering av gruppen og gruppenavnet. Registering innebærer at nomineringsgruppen får enerett til å stille valglister under det registrerte navnet i det aktuelle menighetsrådsvalget. For at et gruppenavn skal kunne bli registrert av Kirkerådet, må det ikke kunne forveksles med navnet på annen nomineringsgruppe registrert av Kirkerådet. Når særlige grunner foreligger, kan Kirkerådet også ellers nekte å registrere gruppenavn (kirkevalgreglene § 6-3).

Søknaden må ha blitt journalført hos Kirkerådet innen 1. mars i valgåret, for at registreringen skal kunne få virkning ved valget.

Sammen med søknaden om registrering skal nomineringsgruppen legge ved følgende dokumentasjon:

 • opplysninger om hvem som er valgt til tillitsvalgte for nomineringsgruppen, og som har fullmakt til å representere gruppen i saker etter disse regler, og
 • erklæring fra minst ti personer med stemmerett ved menighetsrådsvalget, om at de ønsker gruppenavnet registrert.

 Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 00 (sentralbordet)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"