Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtets budsjettreglement (9.4)

Fastsatt av Kirkemøtet 11. april 2016

§ 1 Virkeområde

      Budsjettreglementet gjelder for de midlene som Kirkemøtet disponerer og Kirkerådet avlegger regnskap for, jfr. kirkeloven § 25. Tilskuddet skal stilles til rådighet for Kirkerådet som skal følge opp disponeringen i tråd med Kirkemøtets bestemmelser.

      Unntak fra reglementet kan bare gis etter vedtak av Kirkemøtet.

 

§ 2 Grunnleggende prinsipper

      Budsjettet vedtas for kalenderåret. Det skal også utarbeides et langtidsbudsjett.

      Budsjettet skal inneholde alle kostnader og inntekter som knytter seg til virksomheter og formål som får sine kostnader og inntekter fastsatt ved vedtak i Kirkemøtet.

      Kostnader og inntekter skal føres opp i budsjettet med bruttobeløp og tas med i budsjettet det året det antas å bli regnskapsført.

      Budsjettet skal være basert på realistiske anslag over alle kostnader og inntekter.

      Det skal budsjetteres med et resultat som sørger for en forsvarlig egenkapital.

 

§ 3 Forslag til budsjettvedtak

      Kirkerådet skal innen 1. desember legge fram forslag til budsjettvedtak for neste budsjettår, basert på forslaget i statsbudsjettet. Forslaget skal settes opp som bestemt i § 4.

      Forslaget skal være et realistisk anslag over alle inntekter og kostnader, med sammenlignbare budsjett- og regnskapstall fra tidligere år.

      Forslaget skal være basert på innkomne budsjettforslag fra bispedømmerådene og Bispemøtet, samt budsjettsøknader fra andre. Disse skal vedlegges Kirkerådets forslag.

      Kirkerådets omtale av og begrunnelse for forslaget skal gi et tilstrekkelig grunnlag for behandling av forslaget.

 

§ 4 Budsjettets inndeling

      Budsjettet skal gi en samlet oppstilling av forventede inntekter og kostnader. Oppstillingen vil følge NS 4102 utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). 

 

      Resultatregnskap

 

      Inntekter

      Salgsinntekter

      Offentlig tilskudd

      Andre inntekter

 

      Kostnader

      Driftskostnader

      Lønnskostnader

      Andre driftskostnader

 

      Finansinntekter/finanskostnader

 

      Resultat

 

      Budsjettet skal ha følgende inndeling:

 

      Gruppe 1 Den norske kirke

      Kirkerådet, bispedømmene og Svalbard kirke.

 

      Gruppe 2 Internasjonale og økumeniske organisasjoner (kontingenter mv)

      Dette gjelder de virksomheter Den norske kirke har samarbeid med og hvor det ytes økonomisk støtte.

 

      Gruppe 3 Andre institusjoner og kirkelige formål

      Dette gjelder virksomheter i Den norske kirke som mottar støtte.

 

      For gruppe 1 treffer Kirkemøtet budsjettvedtak på andel av en ramme.

      For gruppe 2 og 3 treffer Kirkemøtet vedtak på beløp og Kirkerådet fordeler beløpet internt i gruppene.

      Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke kostnader og inntekter som hører inn under de enkelte virksomhetene.

 

§ 5 Disponering av budsjettet

      Kirkerådet fordeler budsjettet i samsvar med Kirkemøtets vedtak.

      Kirkerådet stiller budsjettet under gruppe 1 til disposisjon for bispedømmerådene og Bispemøtet. Dette følges opp gjennom en intern økonomiinstruks.

      Kirkerådet tildeler tilskudd til de enkelte mottakerne i gruppe 2 og 3 gjennom tildelingsbrev.

      Ved siden av tildelingen av tilskudd, skal tildelingsbrevet angi mål for tildelingen og krav til revisjon, regnskaps- og resultatrapportering. Tildelingsbrevet skal inneholde informasjon om hvilke forutsetninger tildelingen er basert på.

 

      § 6 Disponeringsfullmakter

      Kirkemøtets vedtatte budsjett kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn bestemt av Kirkemøtet, med følgende unntak: Dersom inntektene blir høyere enn budsjettert, kan merinntekten benyttes fullt ut av hver enhet.

      Under gruppe 1 har Kirkerådet adgang til å omdisponere inntil 1 % av vedtatt budsjett til formål under samme gruppe.

      Under gruppe 2 og 3 har Kirkerådet adgang til å omdisponere inntil 5 % av vedtatt budsjett til alle gruppene.

      Ubrukte budsjettmidler for de enkelte virksomhetene kan overføres til neste budsjettår.

      Overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjetter.

 

      § 7 Budsjettendringer i løpet av året

      Det skal være balanse mellom inntekter og kostnader.

      Oppstår det i budsjettåret en uforutsett, men nødvendig kostnad eller et uforutsett inntektstap som det ikke er mulig å dekke innenfor budsjettrammen som er stilt til disposisjon, avgjør Kirkerådet hvordan kostnaden skal dekkes eller inntektstapet skal balanseres.

      Dersom inntektsrammen blir lavere enn budsjettert, reduseres kostnadsrammen tilsvarende. Dersom mindreinntekten innebærer en reduksjon av kostnadsrammen på mer enn 3 % kan saken bringes fram for Kirkerådet som avgjør hvordan mindreinntekten skal balanseres.

 

§ 8 Forpliktelser utover budsjettåret

      Kirkerådet kan inngå avtaler eller gjøre vedtak som innebærer kostnadsforpliktelser utover budsjettåret. Slike avtaler eller vedtak skal være basert på en uendret videreføring av budsjettnivået kommende år.

      Kirkerådet kan delegere sin myndighet etter første ledd.

 

§ 9 Disponering av likvide midler

      Tilskuddsmidlene skal plasseres som innskudd i bank og bare benyttes i samsvar med Kirkemøtets budsjettvedtak og de fullmakter som Kirkemøtet og Kirkerådet har gitt.

 

§ 10 Regnskap

      Regnskapsrapporter utarbeides hver måned. Tertialrapporter legges fram for Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene til orientering.

      Rådene legger fram årsregnskap for sine driftsenheter.

      Kirkerådets sekretariat utarbeider et samlet årsregnskap for Den norske kirke. Dette vedtas av Kirkerådet og fremlegges for Kirkemøtet til orientering. Regnskapet settes opp sammenlignet budsjettet og sist avlagte regnskap. Kirkerådet gir departementet de opplysninger fra årsregnskapet som departementet bestemmer.

 

§ 11 Iverksettelse

      Reglementet trer i kraft fra budsjettåret 2017.[1] I samme vedtak opphevet Kirkemøtet retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål, vedtatt av Kirkemøtet 14. november 1997 med senere endringer.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"