Samisk kirkeråd 7.-8. mars 2016

Møtet fant sted i Gáivuotna - Kåfjord

Protokollen fra møtet


SKR 02/16
    Protokoller

- Protokoll fra møte i Samisk kirkeråd, Uppsala 30. november - 1. desember 2015

- Protokoll fra ekstraordinært møte i Samisk kirkeråd, telefonmøte, 3. februar 2016

 

SKR 03/16    Referater

- Protokoll fra møte i Kirkerådet 3. – 5. desember 2015

- Protokoll fra møte i Kirkerådet 28.-29. januar 2016

- Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 24.- 25. november 2015

- Protokoll fra møte i programkomiteen for Samiske kirkedager 2017

 

SKR 04/16    Orienteringssaker

- Vedlegg til orienteringssaker

 

SKR 05/16    Årsrapport 2015

 

SKR 06/16    Møteplan for De sentralkirkelige råd

- Steder hvor Samisk kirkeråd har hatt møte 2013 - mars 2016

 

SKR 07/16    Samiskkirkelig valgmøte – 2. høringsutkast

- Statutter for Samisk kirkeråd

- Regler for valg av menighetsråd. Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

- Regler for valg av samisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet

 

SKR 08/16    Strategiplan for samisk kirkeliv – status og oppfølging etter utløp av handlingsplanperioden

- Oppfølging av handlingspunkter i Strategiplan for samisk kirkeliv

 

SKR 09/16    Forslag til vara i Teologisk nemnd

- Mandat for Teologisk nemd

- Presentasjon av kandidat

 

SKR 10/16    Samarbeid om rekruttering til teologistudiet ved UiT Norges arktiske universitet

- Brev fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 21.desember 2015

- Notat om rekruttering til teologistudiet

- Rekrutteringssamarbeid rundt teologistudiet ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT

Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no