Om arbeidstidsavtalen for presteskapet

1. Overblikk – Generelt

Fridagsavtalen er erstattet med arbeidstidsavtalen som trådte i kraft 1.1.2016. Den nye avtalen ga prester i alminnelighet en regulert arbeidstid basert på arbeidsplaner.

Den nye avtalen har fokus på arbeidstimer, ikke fridager.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal nå vite når presten er på jobb og når presten har fri. Det skal således føres regnskap over timer.

Prostens styringsrett over presters arbeid er dermed tydeliggjort i større grad enn tidligere.

Arbeidstidsbelastningen kan variere etter behov, men slik at man over en planperiode i snitt normalt kommer ut med det timeantall som er ukentlig arbeidstid (35,5 eller 37,5 t. pr. uke)

2. Planlegging

Ordningen forutsetter at det i planleggingsfasen tas høyde for at perioder med større arbeidsbelastning kan veies opp av perioder med mindre arbeid. Justeringer vil også kunne foretas ved behov.

Som redskap for å få oversikt over planlagt– og medgått tid benyttes en arbeidstidsplan.

Arbeidstidsplanen er en avtale om arbeidsfordelingen fra uke til uke over en planperiode (i Oslo 4 måneder av gangen).

Målsettingen er som nevnt at gjennomsnittlig arbeidstid i planperioden sett under ett, skal være 35,5 timer pr. uke (for de som arbeider minst hver tredje søndag, og ellers 37,5 t.).

Etter reglene for gjennomsnittsberegning, kan det planlegges en ordinær arbeidstid på inntil 12,5 timer i løpet av 24 timer.

Samtidig skal arbeidstiden i utgangspunktet samlet ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager (tilsvarer at en prest jobber 9,6 t hver dag i fem arbeidsdager).

(Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker, men alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 54 timer i noen enkelt uke.)

3. Rapportering

Arbeidstaker fører medgåtte timer.

Da fremkommer det om arbeidstakeren eventuelt jobber mer eller mindre enn planlagt.

4. Bunden og ubunden tid

Etter arbeidstidsavtalen skal det legges til rette for at 20 % av arbeidstiden ikke legges inn som planlagt tid i arbeidsplanen (derav begrepet «ubunden»).

Denne tiden er derfor ikke på forhånd tidfestet slik som annen ordinær planlagt arbeidstid.

At ubunden tid ikke er tidfestet og planlagt på forhånd, gir i utgangspunktet arbeidstaker muligheten til å selv styre bruken av denne tiden på ukentlig basis, men også denne tiden skal brukes til ordinære arbeidsoppgaver innenfor rammen av tjenesteordningen § 2.

Det innebærer at arbeidstakeren selv styrer bruken av tiden, og at denne benyttes i samsvar med en rimeligprioritetsvurdering ut fra tjenestens situasjon.

Ubunden tid er således en del av tjenesten og arbeidstiden. Det er ikke 20 % «fri studietid». Den ubundne tiden inngår i grunnlaget for arbeidstakerens årlige lønn for tjeneste.

Den ubundne tiden må også legges inn i rapporten over medgått arbeidstid.

Prost kan be om redegjørelse for tidsbruken.

Prost og prest kan også gjøre avtale om bruken av ubunden tid.

5. Tilleggslønn

Arbeidstidsplanen bør ikke betraktes som et regnskap over lønn: Planen regulerer ikke årlig lønn for tjeneste. Årslønnen står fast slik som før.

Planen viser eventuelt bare tjenestetillegg for arbeid tildelt på ubekvemme tidspunkt (kveld, natt, helg og helligdager).

Denne kompensasjonen skjer på bakgrunn av planlagt arbeid gjennom arbeidstidsplanen.

6. Leir og liknende arrangement

6.1   Generelt

Leir og liknende krever nærmere planlegging.

Uttrykket leir «og liknende» omfatter weekender, turer og andre samlinger som innebærer at presten deltar i et opplegg hvor man er sam-men med deltakere over ett eller flere døgn med overnatting.

Ved slike arrangement forutsettes en særskilt arbeidsplan mellom prost og prest; en avtale om leir.

Behovet for detaljplanlegging vil variere. I noen tilfeller vil det i avtale mellom prost og prest kunne være tilstrekkelig med henvisning til den ordinære arbeidstidsplanen.

Hovedformålet med arbeidsplan og avtale for leir er å sikre felles forståelse mellom prost og prest om rammer og betingelser for prestens deltakelse.

For prest kan deltakelse innebære et betydelig ansvar f.eks. med ledelse, betjening og oppsyn med ungdom og øvrige deltakere.

6.2   Planlegging av arbeidstid på leir

Leirarbeid skal i utgangspunktet planlegges samme måte som annet ordinært arbeid.

For den enkelte skal arrangement således bemannes slik at en planlegger inntil 12,5 timer arbeid pr. dag.

I tillegg benytter presten også ubunden tid til betjening av arrangementet og deltakerne utover den planlagte arbeidstiden, styrt etter de tjenestebehov som melder seg.

Punktene ovenfor blir prost og prest enige om i avtalen til grunn for leirdeltakelsen.

Enigheten gjenspeiler at arrangementet vil prege prestens tjenestesituasjon og danner rammen for prestens utnyttelse av ubunden tid, jf. tjenesteordningen § 2. Se ellers tidligere avsnitt om ubunden tid.

I fordelingen av bundne arbeidstimer i arbeidsplanen kan det legges inn pauser/fritid. Det er ikke påkrevd å legge opp til sammenhengende arbeidstimer.

Ved planlegging av arbeidstimer på leir vil det være nødvendig å koordinere med andre kirkelig tilsattes deltakelse på samme leir.

6.3   Rapportering av timer på leir

Under leirdeltakelsen fører presten «medgått tid» pr. dag slik som vanlig.

Samtidig skal arbeidstaker etterstrebe å følge avtalt arbeidstidsplan så langt forholdene tillater det.

Dersom faktisk medgått tid går utover planlagte rammer, skal det likevel ikke føres mer enn 16 timer medgått tid pr. dag pga. lovens regler om døgnhvile. Det gjøres kun unntak for klare nødstilfeller som etter forholdene ikke kan avverges forsvarlig på annen måte.

Eventuelle arbeidstimer ført utover planlagt «sum arbeidstid» pr. dag resulterer i plusstid slik som ellers.

Føres faktisk medgått tid for mer enn 13 timer på en dag skal presten deretter ha 11 timers sammenheng-ende arbeidsfri, og der det ikke er mulig, annet passende vern.

Derfor er det utover planleggingsfasen også på leir viktig med kommunikasjon og samspill mellom kirkelig tilsatte for å sikre nødvendig bemanning til enhver tid.

Om nødvendig kan det innebære tiltak som justering av planene eller bytte av hele eller deler av bestemte arbeidstimer/arbeidsoppgaver

7. Om endringer i plan for ordinær arbeidstid

7.1 Generelt

Det kan tenkes ulike endringer av opprinnelig plan-lagt arbeidstid. Her skisseres enkelte praktiske tilfeller.

7.2 Endrede arbeidsoppgaver i arbeidstiden

Der arbeidsgiver endrer arbeidsoppgaver innenfor arbeidsplanen, utløses ikke noen form for kompensa-sjon: Endret arbeidsoppgave skjer fortsatt innenfor avtalt arbeidstid.

7.3 Der arbeidsgivers endring i arbeidsplanen medfører at det legges inn flere arbeidstimer

Der prost legger inn flere arbeidstimer enn tidligere planlagt, skilles det mellom tilfeller der endringen i arbeidsplanen varsles før og etter 14 dager i for-veien:

i) Inntil to uker i forveien kan prost alltid gjøre endringer i arbeidsplanene. (Også vesentlige endringer.)

ii) Deretter kan bare endringer som ikke er vesentlige tildeles uten videre konsekvens.

Ved tildeling av vesentlige endringer i arbeidstakers arbeidsplan mindre enn to uker i forveien, kan presten ha krav på overtidstillegg.

Ved slikt arbeid må det foreligge et særlig og tidsavgrenset behov.

7.3.1 Noen momenter for vurdering av vesentlighet

Om en endring som gjøres mindre enn 14 dager i forveien er vesentlig, må vurderesenkeltvis. Vurderingen er også i utgangspunktet objektiv.

Enkelte momenter som kan tale for vesentlighet:

- Pålegges ekstra arbeidstid på ubekvemmearbeidstider? (Der arbeidstidsskjemaet kalkulerer tilleggslønn.)

- Ved pålagte endringer der prest med rimelighet kunne gå ut fra å ha fridag/frihelg, anses endringen vesentlig om

arbeidet pålegges mindre enn 14 dager i forveien.

7.4 Kan prest «bytte» arbeidstid med kollega?

Det bør legges opp til at gjensidig utveksling eller overtakelse av oppsatt tjeneste etter enighet mellom to kollegaerkan utføres etter tidligere praksis.

Forutsetningen er imidlertid at arbeidsgiver holdes tilstrekkelig orientert og ikke har bemerkninger som er til hinder for løsningen.

I slike tilfeller utløses ikke overtid eller tillegg. Dette fordi overtakelsen av annens arbeidstid skjer frivillig. Arbeidstiden er ikke tildelt fra prost.

Arbeidstaker må selv vurdere og innestå for at byttet/overtakelsen av arbeidstid ikke gjør at grenser for arbeidstid for ens egen del overskrides.

8. Administrativ innmelding av tillegg og godtgjørelser

I egen oversending oversender prostesaksbehandler også samlet oversikt per måned der det framgår navn og dato, samt:

- tidspunkt for utrykning ved beredskap (start og slutt),

- Leir og liknende kr. 700,- × antall (datoer),

- fungeringstillegg i perioden (samt nærmere detaljer),

- eventuelt krav om overtidstillegg

a) grunnlag må beskrives
b) tidspunkt (start og slutt), samt
c) bekreftelse fra overordnet om at arbeidet var pålagt

Slike godtgjørelser rapporteres kun etterskuddsvis, i etterkant av gjennomført arbeid.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"